Skupno podjetje ECSEL
Aankondiging van een opdracht

Organizacija simpozija Skupnega podjetja ECSEL 2019

Oddelek I: Javni naročnik

I.1) Ime in naslovi

Uradno ime
Skupno podjetje ECSEL
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Avenue de la Toison D'Or 56-60
Kraj
Brussels
Poštna številka
1060
Šifra NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Država
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktna oseba
Administration Unit
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-

Internetni naslovi

Glavni naslov:   http://www.ecsel.eu

Internetni naslov profila kupca:   -

I.2) Skupno javno naročanje

Naročilo vključuje skupno javno naročanje:   ne

V primeru skupnega javnega naročanja, ki vključuje različne države – veljavna nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja:   -

Naročilo odda centralni organ za nabavo:   ne

I.3) Sporočanje

Dodatne informacije lahko dobite na

zgoraj navedenem naslovu

Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:   http://www.ecsel.eu/procurements

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati

zgoraj navedenem naslovu

elektronsko prek:   -

Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplačno na voljo na: -

I.4) Vrsta javnega naročnika

Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija

I.5) Glavna področja dejavnosti

Druga dejavnost:   Elektronika

Oddelek II: Predmet

II.1) Obseg naročila

II.1.1) Naslov

Organizacija simpozija Skupnega podjetja ECSEL 2019

Referenčna številka dokumenta:   -

II.1.2) Glavna koda CPV

Glavna koda CPV:   79952000 - Storitve, povezane z dogodki

Dopolnilna koda CPV:   -

II.1.3) Vrsta naročila

Storitve

II.1.4) Kratek opis

Skupno podjetje ECSEL bo evropske industrijske in raziskovalne skupnosti skupaj z nosilci odločitev povabilo k predstavitvi in oceni napredka, v večletnem obdobju, projektov, ki so financirani iz programa Skupnega podjetja ECSEL, v zvezi z mednarodnim razvojem na področju elektronskih komponent in sistemov (Electronics Components and Systems – ECS), in sicer širokemu občinstvu (vključno s tiskom in drugimi javno vidnimi instrumenti).

II.1.5) Ocenjena skupna vrednost

Vrednost brez DDV:   200.000,00

Denarna enota:   EUR

II.1.6) Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope:   ne

II.2) Opis

II.2.1) Naslov

-

Št. sklopa:   -

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavna koda CPV:   -

Dopolnilna koda CPV:   -

II.2.3) Kraj izvedbe

Šifra NUTS:   RO321 - Bucureşti

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:   -

II.2.4) Opis javnega naročila

Skupno podjetje ECSEL išče gospodarski subjekt, ki bo zadolžen za:
— logistiko, gostinske storitve, znamčenje in tehnično opremo za plenarno zasedanje simpozija (17./18. junij) v palači parlamenta v Bukarešti,
— določitev in najem prizorišča, logistiko, gostinske storitve, znamčenje in tehnično opremo za razstavo in družabni dogodek dne 17. junij,
— določitev in najem prizorišča, logistiko, gostinske storitve in znamčenje za družabni dogodek dne 18. junij in
— logistiko, gostinske storitve, znamčenje in tehnično opremo za srečanja odbora javnih organov in upravnega odbora Skupnega podjetja ECSEL dne 19.6.2019.

II.2.5) Merila za izbiro ponudbe

Spodaj navedena merila

II.2.6) Ocenjena vrednost

Vrednost brez DDV:   200.000,00

Denarna enota:   EUR

II.2.7) Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema

Trajanje v mesecih:   9

To naročilo je mogoče podaljšati:   ne

Opis podaljšanj:   -

II.2.9) Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju

Objektivna merila za izbor omejenega števila kandidatov:   -

II.2.10) Informacije o variantah

Variante so dopustne:   ne

II.2.11) Informacije o variantah

Variante:   ne

Opis variant:   -

II.2.12) Informacije o elektronskih katalogih

Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog:   ne

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:   ne

II.2.14) Dodatne informacije

-

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1) Pogoji za udeležbo

III.1.1) Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register

Seznam in kratek opis meril za izbor:

-

III.1.2) Poslovno in finančno stanje

Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji:   ne

Seznam in kratek opis meril za izbor:

-

Najnižje ravni morebitnih standardov:

-

III.1.3) Tehnična in strokovna sposobnost

Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji:   ne

Seznam in kratek opis meril za izbor:

-

Najnižje ravni morebitnih standardov:

-

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih

Naročilo je pridržano za invalidska podjetja in gospodarske subjekte, katerih cilj je družbeno in poklicno vključevanje invalidnih ali prikrajšanih oseb:   ne

Izvedba naročila je omejena na zaščitene programe za zaposlene:   ne

III.2) Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo

III.2.1) Informacije o določeni stroki

Izvedba storitve je omejena na določeno stroko:   -

Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:   -

III.2.2) Pogoji za izvedbo javnega naročila

-

III.2.2) Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila:   ne

Oddelek IV: Postopek

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postopka

Odprti postopek

IV.1.3) Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma:   ne

V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 4 leta:   -

Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema:   ne

Dinamični nabavni sistem lahko uporabljajo dodatni kupci:   ne

IV.1.4) Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom

Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje:   ne

IV.1.5) Informacije o pogajanjih

Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj:   ne

IV.1.6) Informacije o elektronski dražbi

Uporabljena bo elektronska dražba:   ne

Navedite dodatne informacije o elektronski dražbi:   -

IV.1.8) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih:   ne

IV.2) Upravne informacije

IV.2.1) Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Številka obvestila v UL:   -

IV.2.2) Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje

Datum:   14-01-2019

Lokalni čas:   23:59

IV.2.3) Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom

-

IV.2.4) Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje

EN

IV.2.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe

Trajanje v mesecih:   9

IV.2.7) Način odpiranja ponudb

Datum:   21-01-2019

Lokalni čas:   14:00

Kraj:   Skupno podjetje ECSEL Avenue de la Toison d'Or 56-60 1060 Brussels, BELGIJA

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:   -

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1) Informacije o ponovitvah naročila

Ponovitev naročila:   ne

Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:   -

VI.2) Informacije o elektronskem poteku dela

Uporabljeno bo elektronsko naročanje:   ne

Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov:   ne

Uporabljeno bo elektronsko plačilo:   ne

VI.3) Dodatne informacije

-

VI.4) Postopki za revizijo

VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime
Sodišče Evropske unije
Poštni naslov
-
Kraj
Luxembourg
Poštna številka
-
Država
LUXEMBOURG
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.3) Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:   -

VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.5) Datum pošiljanja tega obvestila

22-11-2018