Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Ontwerpstudie voor nieuwe kaaimuren langs het Kanaaldok B2 en Insteekdok 1

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
16-04-2019
Publicatiedatum
16-04-2019
Deadline
20-05-2019
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
79311000 - Uitvoeren van studies
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Antwerpen
Postadres
Zaha Hadidplein 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
procurement@portofantwerp.com

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Economische en financiële draagkracht

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. De kandidaat dient een bankverklaring betreffende de totale omzet en dit over de laatste drie boekjaren en de balansen en jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar toe te voegen.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. - Kwaliteitssysteem
De kandidaat moet beschikken over een geldig NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd kwaliteitssysteem, afgegeven door een certificerende instelling erkend door een nationale accreditatie-instelling. Het gecertificeerde kwaliteitssysteem dient van toepassing te zijn op de genoemde werkzaamheden.
- Specifieke ervaring
De kandidaat dient zijn technische vakbekwaamheid aan te tonen aan de hand van relevante referenties en documenten met een beschrijving van de uitgevoerde studies en met vermelding van datum, locatie, opdrachtgever, contactpersoon met telefoonnummer.
Een referentie wordt hierbij als relevant beschouwd indien deze uitgevoerd werd in de laatste 10 jaar.
De technische vakbekwaamheid dient aangetoond voor volgende aspecten:
- specifieke ervaring aangetoond door relevante referenties:
3 referenties van studies inzake belangrijke combiwanden waarvan de uitvoering der bouwkundige werken minstens 5 miljoen euro bedraagt;
3 referenties van studies inzake grondmechanica met specifieke aandacht voor geotechnische constructies met een bijzondere moeilijkheidsgraad;
3 referenties van studies in betontechnologie waarvan de uitvoering der bouwkundige werken minstens 5 miljoen euro bedraagt.
3 referenties van projecten (burgerlijke bouwkunde en/of waterbouwkundige werken) waarbij BIM-modellering door het studiebureau werd toegepast.
3 referenties van veiligheidscoördinatie-ontwerp om aan te tonen dat de persoon of de instelling die de veiligheidscoördinatie-ontwerp zal uitvoeren, beschikt over voldoende kennis, ervaring en affiniteit met zowel ontwerp als opvolging van projecten, die vergelijkbaar zijn aan het onderwerp van dit bestek.
- Beroepsbekwaamheid:
De kandidaat toont aan dat hij beschikt over een personeelsbestand (burgerlijke en industriële ingenieurs) met een minimale ervaring van 5 jaar in elk van de sectoren zoals vermeld onder hogervermeld punt “specifieke ervaring”.

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!