Aankondiging van een opdracht

Support Performance Management

De opdracht kadert in het Performance Management bij Fedict. Fedict is de jonge, ondersteunende Federale Overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie die sinds zijn oprichting nu bijna vijftien jaar geleden instaat voor het uitwerken, bevorderen en begeleiden van een gemeenschappelijke federale strategie inzake e-government.
De verdere ontwikkeling van e-government blijft meer dan ooit de drijfveer van het hedendaagse Fedict. Integratie, synergie en innovatie staan hierin centraal en zijn de handelsmerken van Fedict.
Om de Fedict-missie en -visie te concretiseren, werden strategische objectieven gedefinieerd. Deze strategische objectieven dienen behaald te worden door Fedict als team en op basis van de onderliggende realisatie van een aantal afgeleide operationele objectieven.
Performantiebeheer moet de organisatie in staat stellen zichzelf en haar activiteiten voortdurend te verbeteren. Fedict moet zich op meetgegevens baseren om de realisatie van zijn objectieven te evalueren en indien nodig bij te sturen. Er dient voor elk objectief aandacht besteed te worden aan het interpreteren van resultaten en het definiëren van verbeteracties bij afwijkende resultaten. Zo maakt performantiebeheer het mogelijk om op alle niveaus van Fedict een volledige PLAN-DO-CHECK-ACT-cyclus te implementeren.
Binnen de organisatie van Fedict bestaat er een ondersteunende entiteit FMSO (Fedict Management Support Office). Deze staat naast zijn opdracht als PMO (“Project Management Office”, implementeren van en toezicht op de methodologie van project management bij Fedict) ook in voor het volledige luik Performance Management.
De opzet van deze opdracht bestaat erin het prestatiebeheer bij Fedict verder uit te bouwen rekening houdend met het vigerend beleid en de daarvan afgeleide strategische en operationele doelstellingen, en Fedict reële operationele ondersteuning te verlenen bij het werken met de huidige reeds in gebruik zijnde Performance Management softwaretool (QPR Metrics, www.qpr.com).

Publicatiedatum
27-11-2015
Deadline
22-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
79411000 - Advies inzake algemeen management
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
79400000 - Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 11
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FOD ICT
Postadres
WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Maras Björn
Ter attentie van
Procurement Manager

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in één van de uitsluitingsgevallen te bevinden
vermeld in artikelen 61§§1 en 2 en 64§§1 en 2 van het Koninklijk besluit van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

Studie- en beroepskwalificaties
Referenties

Eventuele minimumeisen:

Studie- en beroepskwalificaties
De inschrijver voegt bij zijn offerte het curriculum vitae toe van diegene die effectief met de dienstverlening van onderhavige opdracht zal worden belast, met als doel Fedict toe te laten de studie- en beroepskwalificaties van het in de offerte aangeboden profiel te evalueren. Het aangeboden profiel moet minstens een bachelor-diploma behaald hebben. Naast het curriculum vitae moeten er verplicht ook twee persoonlijke referenties worden voorgelegd waarin expliciet wordt aangetoond dat het aangeboden profiel gelijkaardige opdrachten heeft uitgevoerd.
Fedict heeft in de voorbije jaren belangrijke investeringen gedaan in de uitwerking van haar Performance Management met de QPR-tool. Het is dan ook van groot belang dat de opdrachtnemer enkel een profiel aanbiedt dat ruimschoots vertrouwd is met deze QPR-software. Minstens twee jaar ervaring met deze tool is een minimale vereiste. Verder moet worden aangetoond dat het aangeboden profiel ervaring heeft in het vertalen van strategische objectieven naar kritische succesfactoren en vervolgens naar key performance indicatoren.
Referenties
De inschrijver moet als ‘onderneming’ gelijkaardige diensten hebben verricht gedurende de afgelopen drie jaar. Derhalve is de inschrijver op straffe van nietigheid verplicht precies drie relevante referentie-opdrachten toe te voegen aan zijn offerte.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!