Ευρωπαϊκή Επιτροπή, HOME — Migration and Home Affairs, HOME.E.4 — Union actions and Procurement
Rectificatie

HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0075 — Τεχνική υποστήριξη για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ριζοσπαστικοποίησης, για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ερευνητές: Υποστήριξη και ανταλλαγές σχετικά με την ριζοσπαστικοποίηση

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, HOME — Migration and Home Affairs, HOME.E.4 — Union actions and Procurement
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Rue du Luxembourg 46
Πόλη
Brussels
Ταχ. κωδικός
1000
Κωδικός NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Αρμόδιος για πληροφορίες
-
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο

Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/home-affairs/index_en

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: -

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος

HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0075 — Τεχνική υποστήριξη για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ριζοσπαστικοποίησης, για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ερευνητές: Υποστήριξη και ανταλλαγές σχετικά με την ριζοσπαστικοποίηση

Αριθμός αναφοράς: HOME/2020/OP/0001

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 79000000 - Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: -

II.1.3) Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή

Τεχνική υποστήριξη για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ριζοσπαστικοποίησης, για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ερευνητές: υποστήριξη και ανταλλαγές σχετικά με την ριζοσπαστικοποίηση.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.4.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

02-06-2020

VI.4.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης

Σύνδεση TED eSender : -

Σύνδεση πελάτη TED eSender: -

Αριθ. αναφοράς της προκήρυξης: -

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 089-211224

Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης:

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.1) Αναφορά αρχικής προκήρυξης

Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή: όχι

Η δημοσίευση στο TED δεν ήταν συμβατή με τις αρχικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή: όχι

VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Αριθμός τμήματος
-
Αριθμός τμήματος
IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση
Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
24-06-2020 16:00
Διάβαζε:
08-07-2020 16:00

Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Αριθμός τμήματος
-
Αριθμός τμήματος
IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση
Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
26-06-2020 11:00
Διάβαζε:
10-07-2020 11:00

Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες

-