Európai Bizottság, General Directorate Regional and Urban Policy
Aankondiging van een gegunde opdracht

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által a 2007–2013-as időszakban támogatott, információs és kommunikációs technológiákra irányuló beruházások értékelése

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név
Európai Bizottság, General Directorate Regional and Urban Policy
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
TA Cell BU-1 00/184
Város
Brussels
Postai irányítószám
1049
NUTS-kód
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Kapcsolattartó személy
DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe:   http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

A felhasználói oldal címe:   -

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.:   nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:   -

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.:   nem

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

I.5) Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által a 2007–2013-as időszakban támogatott, információs és kommunikációs technológiákra irányuló beruházások értékelése

Hivatkozási szám:   2019CE16BAT106

II.1.2) Fő CPV-kód

Fő CPV-kód:   79410000 - Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.1.3) A szerződés típusa

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 2007–2013 közötti, információs és kommunikációs technológiákra irányuló beruházási projektjei utólagos értékelése. A szóban forgó értékelés hatókörén belül az IKT széles körben értendő a távközlési infrastruktúrákra (a szélessávú hálózatokat beleértve), információs és kommunikációs technológiákra, valamint a lakossági célú elektronikus és digitális szolgáltatásokra (e-egészségügy, e-kormányzat stb.).

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll:   nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

Pénznem:   -

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés

-

Rész száma:   -

II.2.2) További CPV-kód(ok)

Fő CPV-kód:   79419000 - Értékelési tanácsadó szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód:   00 - N/A

A teljesítés fő helyszíne:   -

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése

Az értékelés során számba veszik az ERFA által a 2007–2013-as időszakban társfinanszírozott, IKT-val kapcsolatos beavatkozások különböző típusait, és értékelik azok észszerűségét, hatékonyságuk bizonyítékait, hatásosságát és hatásait, más szakpolitikákkal való koherenciáját, relevanciáját és az uniós hozzáadott értéket.
Az értékelés áttekintést nyújt az IKT-ra irányuló ERFA-finanszírozások EU-szerte alkalmazott különböző felhasználási módjairól, valamint bemutatja a jelenleg azonosítható eredményeket. Ez utóbbiakat meghatározott országok és régiók vonatkozásában részletesebben vizsgálja a sikeresebb (vagy hatékonyabb) beavatkozási formák és a sikerhez hozzájáruló tényezők azonosítása érdekében, a kevésbé fejlett és kevésbé lakott területeket is beleértve (ahol meghatározott IKT-beavatkozások történtek).
Az értékelést kiegészítik a szabályozási keretrendszer elemzésével és az IKT-beruházások (és konkrétan a távközlési hálózatok – széles sávú rendszer) alakulását befolyásoló technológiák változásának elemzésével, a következőket is beleértve: az árak alakulása és a közbeszerzési kérdések, az üzemeltetési költségek, a hálózatok fejlődését befolyásoló keresleti tényezők (a kis- és/vagy nagykereskedelmi szolgáltatók szolgáltatásainak igénybevétele, szolgáltatóknak a hálózatok utolsó szakaszaiba [„last mile”] történő beruházásai), kapcsolódó társadalmi szempontok (felhasználói elfogadás, digitális készségek és jártasság, a digitális közszolgáltatások nyújtásának fejlődése stb.). Az értékelésben ezenfelül elemzik az uniós finanszírozású tevékenységekkel és a magánszektor részvételével megcélzott piaci réseket (amely a kiskereskedelmi piac szabályozásaiban történt változásoknak és a magánbefektetők várt magatartása változásának is betudható).
Értékelés arról, hogyan veszik igénybe a vállalkozások és a háztartások az ERFA által támogatott hálózatokon belül elérhető digitális szolgáltatásokat.
A vonatkozó szakirodalom és dokumentumok áttekintése, kiegészítve a műveletek során az IKT-területnek biztosított támogatás (beavatkozási logika) indoklásának vizsgálatával. Ezt követően változáselméletet dolgoznak ki a különféle azonosított klaszterekben létrejött intézkedések vagy projektek különböző típusaihoz.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Költség kritérium - Név:   A javasolt módszertan minősége  / Súlyszám:   50

Költség kritérium - Név:   A munka szervezése  / Súlyszám:   30

Költség kritérium - Név:   Minőség-ellenőrzési intézkedések  / Súlyszám:   20

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:   nem

Opciók ismertetése:   -

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:   nem

II.2.14) További információk

-

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul:   nem

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra:   nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak:   nem

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:   igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:   2019/S 248-611332

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása:   nem

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket :   igen

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   -

Rész száma:   -

Elnevezés:   Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által a 2007–2013-as időszakban támogatott, információs és kommunikációs technológiákra irányuló beruházások értékelése

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   0

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   -

A szerződés/rész végleges összértéke:   -

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   nem

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   -

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk

A Bizottság felülvizsgálta a szerződés odaítélésének megvalósíthatóságát, és hogy felkérhető-e a nyertes ajánlattevő a szerződés végrehajtására a jelenlegi bizonytalan légkörben és zavaros helyzetben, melyet a Covid–19-járvány okozott.
Ebből kifolyólag az a döntés született, hogy a szerződés nem kerül odaítélésre a következő okokból:
— a feladatmeghatározás összetettsége, valamint az irányítóhatóságokkal és az egyéb érdekelt felekkel való kiterjedt kapcsolattartás szükségessége miatt;
— nagy a valószínűsége annak, hogy a nyertes ajánlattevő számára komoly nehézséget jelentene, hogy válaszokat kapjon az állami hatóságoktól, amelyek feladata a válsághelyzet rendezése;
— valószínű, hogy az értékelés eredményei – amelyek időszerűsége esetlegesen csorbát szenvedne a fenti akadályok miatt – túl későn érkeznének be ahhoz, hogy az eredeti tervek szerint vegyék figyelembe az ERFA IKT-beruházásokat támogató 2021–2027 közötti programgenerációjához.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
Törvényszék
Postai cím
Rue du Fort Niedergrünewald
Város
Luxembourg
Postai irányítószám
L-2925
Ország
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetcím
http://curia.europa.eu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:   -

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név
Európai Bizottság, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Postai cím
-
Város
Brussels
Postai irányítószám
1049
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.5) E hirdetmény feladásának dátuma

28-05-2020

D1. melléklet – Általános beszerzés: Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása

1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása

Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be:

nyílt eljárás:   nem

meghívásos eljárás:   nem

A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint:   -

Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:

verseny hiánya technikai okokból:   nem

a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása:   nem

a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve:   nem

Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban:   nem

Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően:   nem

A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően:   -

Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés:   -

Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk :   -

Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés:

az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól:   -

a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve:   -

2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása

A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá:   nem

3. Magyarázat

-