Europeiska kommissionen, General Directorate Regional and Urban Policy
Aankondiging van een gegunde opdracht

Utvärdering av investeringar i informations- och kommunikationsteknik med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden under perioden 2007–2013

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Europeiska kommissionen, General Directorate Regional and Urban Policy
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
TA Cell BU-1 00/184
Ort
Brussels
Postnummer
1049
Nuts-kod
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-

Internetadress(er)

Allmän adress:   http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Upphandlarprofil:   -

I.2) Gemensam upphandling

Kontraktet inbegriper gemensam upphandling:   nej

Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:   -

Kontraktet tilldelas av en inköpscentral:   nej

I.4) Typ av upphandlande myndighet

EU-institution/EU-organ eller internationell organisation

I.5) Huvudsaklig verksamhet

Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Utvärdering av investeringar i informations- och kommunikationsteknik med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden under perioden 2007–2013

Referensnummer:   2019CE16BAT106

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod:   79410000 - Företags- och organisationsrådgivning

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.1.3) Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4) Kort beskrivning

Efterhandsutvärdering av investeringsprojekt avseende tillhandahållande av informations- och kommunikationsteknik (IKT) av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) under perioden 2007–2013. För utvärderingens omfattning inbegriper IKT i huvudsak telekommunikationsinfrastruktur (inklusive bredbandsnät), informations- och kommunikationsteknik samt elektroniktjänster och digitala dito och applikationer för medborgarna (e-hälsovård, e-förvaltning, etc.).

II.1.6) Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar:   nej

II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

Valuta:   -

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen

-

Del nr:   -

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   79419000 - Utvärderingskonsulttjänster

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   00 - N/A

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   -

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Utvärderingen kommer att inventera de olika typer av insatser avseende IKT som medfinansierades av Eruf under perioden 2007–2013 samt bedöma motivering och belägg avseende effektivitet, styrka, och genomslagskraft liksom samstämmigheten med andra policyer, relevans och EU-relaterat mervärde.
Utvärderingen ska ge en översikt över de olika sätt på vilka Eruf:s finansiering av IKT har använts inom EU och bedöma resultaten i den utsträckning de kan identifieras. Den kommer att undersöka detta mer ingående i utvalda länder och regioner i syfte att identifiera vilka typer av insatser som har varit mest framgångsrika (eller effektiva), och de faktorer som har bidragit till framgång, inbegripet i mindre utvecklade och mindre tätbefolkade områden (som har varit föremål för specifika IKT-insatser).
Utvärderingen ska kompletteras med en analys av regelverken och utvecklingen av den teknik som påverkar utvecklingen av IKT-investeringar (och i synnerhet telekommunikationsnät – bredband) inbegripet prisutvecklingar och frågor rörande offentliga upphandlingar, driftskostnader, efterfrågefaktorer som påverkar utvecklingen av nät (detalj- och/eller grossistaktörers nyttjande av tjänsterna, tjänsteleverantörers investeringar i “sista-biten” nätverk) samt relaterade sociala aspekter (acceptans från användarna, digital färdighet och kunskap, utveckling av tillhandahållande av digital offentlig tjänst etc.). Utvärderingen ska dessutom analysera de brister på marknaden som behandlas via EU-finansierade åtgärder och den privata sektorns deltagande (mot bakgrund av ändringar i regelverken för detaljhandelsmarknaden och ändringar i privata investerares förväntade agerande).
Det ska göras en bedömning av företags och hushålls nyttjande av de digitala tjänster som tillhandahålls via de nätverk som får stöd från Eruf.
Det ska också utföras en granskning av relevant litteratur och dokument, tillsammans med en undersökning av den logik som ligger till grund för det stöd som tillhandahålls till IKT inom operativa program (interventionslogik) inom EU. En förändringsteori kommer sedan att utarbetas för de olika typerna av åtgärder eller projekt i de olika identifierade klustren.

II.2.5) Tilldelningskriterier

Kriterier nedan

Kostnadskriterium - Namn:   Kvalitet på den föreslagna metoden  / Viktning:   50

Kostnadskriterium - Namn:   Organisation av arbetet  / Viktning:   30

Kostnadskriterium - Namn:   Åtgärder för kvalitetskontroll  / Viktning:   20

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar

-

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal:   nej

Ett dynamiskt inköpssystem har installerats:   nej

IV.1.6) Information om elektronisk auktion

En elektronisk auktion har använts:   nej

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:   ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT:   2019/S 248-611332

IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

Meddelandet omfattar avslutande av det dynamiska inköpssystem som offentliggörs genom ovanstående meddelande om upphandling:   nej

IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Den upphandlande myndigheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående förhandsmeddelande:   ja

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   -

Del nr:   -

Benämning på upphandlingen:   Utvärdering av investeringar i informations- och kommunikationsteknik med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden under perioden 2007–2013

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   0

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   -

Kontraktets/delens totala värde:   -

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   nej

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   -

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar

Kommissionen har omprövat den praktiska aspekten avseende kontraktstilldelningen och att anmoda en uppdragstagare att utföra uppdraget under rådande osäkra klimat och avbrott orsakat av Covid-19-pandemin.
Det har därför beslutats att av följande skäl inte tilldela kontraktet:
— Uppdragets komplexitet samt behovet av utvidgade kontakter med förvaltningsmyndigheter och andra intressenter;
— sannolikheten för att uppdragstagaren skulle ställas inför betydande utmaningar för att säkerställa svar från offentliga myndigheter med ansvar för att hantera krissituationen;
— sannolikheten för att utvärderingsresultaten, vars aktualitet potentiellt skulle påverkas av ovannämnda hinder, skulle komma för sent för att anses som ursprungligen planerade för programplaneringen för 2021-2027-generationen av Eruf-program till stöd för investeringar i IKT.

VI.4) Överprövningsförfaranden

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn
Tribunalen
Postadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Ort
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Behörigt organ vid medling

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:   -

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn
Europeiska kommissionen, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Postadress
-
Ort
Brussels
Postnummer
1049
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

28-05-2020

Bilaga D1 – Allmän upphandling: Motivering till varför kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Inga anbud eller inga lämpliga anbud/anbudsansökningar har lämnats i:

öppet förfarande:   nej

selektivt förfarande:   nej

Varorna i fråga framställs endast för forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål, i enlighet med villkoren i direktivet:   -

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:

Konkurrens saknas av tekniska skäl:   nej

Upphandling som syftar till att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation:   nej

Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter:   nej

Synnerligen brådskande förfarande till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse och i enlighet med de strikta villkoren i direktivet:   nej

Ytterligare byggentreprenader/leveranser/tjänster som beställs från den ursprungliga entreprenören i enlighet med de strikta villkor som anges i direktivet:   nej

Nya byggentreprenader/tjänster, som är en upprepning av tidigare byggentreprenader/tjänster och beställs i enlighet med de strikta villkoren i direktivet:   -

Kontraktet är ett tjänstekontrakt som tilldelas vinnaren eller en av vinnarna i en projekttävling:   -

Upphandling av varor som är noterade och förvärvas på en råvarumarknad:   -

Kontraktet avser inköp av varor eller tjänster på särskilt gynnsamma villkor:

från en varuleverantör som slutgiltigt upphör med sin affärsverksamhet:   -

Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter:   -

2. Annan motivering till att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde:   nej

3. Förklaring

-