Rectificatie

Aanstellen van een onafhankelijk controlebureau voor de technische controle van de studies en de uitvoering van een Design and Build opdracht

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0207.500.123_22847
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 33382770
E-mail
gac_diensten@stad.antwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.stadantwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=304743

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstellen van een onafhankelijk controlebureau voor de technische controle van de studies en de uitvoering van een Design and Build opdracht

Referentienummer: Antwerpen-GAC_2018_00300-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Aanstellen van een onafhankelijk controlebureau voor de technische controle van de studies en de uitvoering van een Design and Build opdracht

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-04-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-509337

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 065-144920

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-04-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Vorige inventaris vertoonde formulefouten en werd aangepast onder versie aangepast_1

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!