Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Rectificatie

Dienstverlening externe bijstand bedrijfsbeheer ten behoeve van sociale huisvestingsmaatschappijen in het Vlaams Gewest

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Nationaal identificatienummer
0236.506.487_17204
Postadres
Havenlaan 88, bus 94
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Gerd De Keyser
Telefoon
+32 25054338
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vmsw.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376464

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Dienstverlening externe bijstand bedrijfsbeheer ten behoeve van sociale huisvestingsmaatschappijen in het Vlaams Gewest

Referentienummer: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen-AO/2020/01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Dienstverlening externe bijstand bedrijfsbeheer ten behoeve van sociale huisvestingsmaatschappijen in het Vlaams Gewest

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-517645

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

ESPD of UEA documenten in pdf en xml toegevoegd