Det gemensamma företaget Ecsel
Aankondiging van een opdracht

Anordnande av gemensamma företaget Ecsels symposium för 2019

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Det gemensamma företaget Ecsel
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Avenue de la Toison D'Or 56-60
Ort
Brussels
Postnummer
1060
Nuts-kod
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
Administration Unit
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-

Internetadress(er)

Allmän adress:   http://www.ecsel.eu

Upphandlarprofil:   -

I.2) Gemensam upphandling

Kontraktet inbegriper gemensam upphandling:   nej

Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:   -

Kontraktet tilldelas av en inköpscentral:   nej

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress

Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från:   http://www.ecsel.eu/procurements

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas

ovannämnda adress

elektroniskt via:   -

För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: -

I.4) Typ av upphandlande myndighet

EU-institution/EU-organ eller internationell organisation

I.5) Huvudsaklig verksamhet

Annan verksamhet:   Elektronik

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Anordnande av gemensamma företaget Ecsels symposium för 2019

Referensnummer:   -

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod:   79952000 - Evenemang

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.1.3) Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4) Kort beskrivning

Det gemensamma företaget Ecsel kommer att bjuda in europeiska industri- och forskargrupper tillsammans med beslutsfattare för att presentera och utvärdera framsteg under årens lopp, av projekt som finansieras av det gemensamma företaget Ecsels program i förhållande till den internationella utvecklingen inom området för elektroniska komponenter och system (electronics components and systems – ECS), och detta till en bred publik (inbegripet pressen och andra instrument som syns i offentligheten).

II.1.5) Uppskattat totalt värde

Värde exkl. moms:   200.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar:   nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen

-

Del nr:   -

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   -

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   RO321 - Bucureşti

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   -

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Det gemensamma företaget Ecsel söker en ekonomisk aktör som ska hantera:
— Logistik, cateringtjänster, varumärkesprofilering och teknisk utrustning till symposiets plenum (17/18 juni) i parlamentshuset i Bukarest.
— Identifiering och hyra av evenemangsplats, logistik, cateringtjänster, varumärkesprofilering och teknisk utrustning för en utställning och ett socialt evenemang som ska äga rum den 17 juni.
— Identifiering och hyra av evenemangsplats, logistik, cateringtjänster, varumärkesprofilering för ett socialt evenemang som ska äga rum den 18 juni, och
—Logistik, cateringtjänster, varumärkesprofilering och teknisk utrustning för det gemensamma företaget Ecsels offentliga deltagarnas råds möte och styrelsemötet den 19.6.2019.

II.2.5) Tilldelningskriterier

Kriterier nedan

II.2.6) Uppskattat värde

Värde exkl. moms:   200.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid

Antal månader:   9

Detta kontrakt kan förlängas:   nej

Beskrivning av förlängning:   -

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds

Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:   -

II.2.10) Information om alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras:   nej

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.12) Information om elektroniska kataloger

Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar

-

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten :   nej

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

Eventuella minimistandardnivåer:

-

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten :   nej

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

Eventuella minimistandardnivåer:

-

III.1.5 Information om reserverade kontrakt

Kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder och ekonomiska aktörer vars syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller missgynnade personer:   nej

Kontraktet ska fullgöras inom ramen för programmen för skyddad anställning:   nej

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp

Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp:   -

Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:   -

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt

-

III.2.2) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet:   nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal:   nej

Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:   -

Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem:   nej

Det dynamiska inköpssystemet kan användas av ytterligare upphandlare:   nej

IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen

Användning av ett förfarande i successiva etapper i syfte att gradvis minska antalet lösningar att diskutera eller anbud att förhandla:   nej

IV.1.5) Information om förhandling

Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontraktet på grundval av ursprungliga anbud utan att genomföra förhandlingar:   nej

IV.1.6) Information om elektronisk auktion

En elektronisk auktion kommer att användas:   nej

Kompletterande upplysningar om den elektroniska auktionen:   -

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:   nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT:   -

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Datum:   14-01-2019

Lokal tid:   23:59

IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta

-

IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar

EN

IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud

Antal månader:   9

IV.2.7) Anbudsöppning

Datum:   21-01-2019

Lokal tid:   14:00

Plats:   Det gemensamma företaget Ecsel Avenue de la Toison d'Or 56-60 1060 Brussels, BELGIEN

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:   -

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling

Detta är en återkommande upphandling:   nej

Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:   -

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas:   nej

Elektronisk fakturering godtas:   nej

Elektronisk betalning tillämpas:   nej

VI.3) Kompletterande upplysningar

-

VI.4) Överprövningsförfaranden

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn
Europeiska unionens domstol
Postadress
-
Ort
Luxembourg
Postnummer
-
Land
LUXEMBOURG
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.2) Behörigt organ vid medling

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:   -

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

22-11-2018