Rectificatie

Raamovereenkomst voor het drukken en leveren van handboeken voor Sport Vlaanderen (VTS) met als looptijd voorjaar 2019 tem 31/05/2022

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap Sport Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0248.142.826_16792
Postadres
Arenberggebouw - Arenbergstraat 5
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wannes Van Lancker
Telefoon
-
E-mail
wannes.vanlancker@sport.vlaanderen
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.sport.vlaanderen

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334951

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor het drukken en leveren van handboeken voor Sport Vlaanderen (VTS) met als looptijd voorjaar 2019 tem 31/05/2022

Referentienummer: Sport Vlaanderen-1/2019/VTS/Raamovereenkomst Drukwerk handboeken-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79800000 - Drukkerij- en aanverwante diensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Raamovereenkomst voor het drukken en leveren van handboeken voor de Afdeling Sportkaderopleiding (Vlaamse Trainersschool) van Sport Vlaanderen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-04-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-508995

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 064-148969

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 01-04-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er werden door potentiële inschrijvers nog bijkomende vragen gesteld. Hierbij de vragen + de antwoorden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1822 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!