Európska komisia, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Aankondiging van een gegunde opdracht

Dokončenie európskeho prístupu na ohodnotenie ohňovzdornosti fasád

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov
Európska komisia, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Avenue d'Auderghem 45 - Office BREY 10/124
Mesto/obec
Brussels
PSČ
1049
Kód NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5254
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetová adresa (internetové adresy)

Hlavná adresa:   http://ec.europa.eu/growth/

Adresa stránky profilu kupujúceho:   http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2) Spoločné verejné obstarávanie

Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie:   nie

V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania:   -

Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán:   nie

I.4) Druh verejného obstarávateľa

Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia

I.5) Hlavná činnosť

Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov

Dokončenie európskeho prístupu na ohodnotenie ohňovzdornosti fasád

Referenčné číslo:   761/PP/GRO/IMA/19/1133/11140

II.1.2) Hlavný kód CPV

Hlavný kód CPV:   79410000 - Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia

Doplnkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zákazky

Služby

II.1.4) Stručný opis

Cieľom tohto projektu je dokončiť a doladiť hodnotiacu metódu vytvorenú dodávateľov v predchádzajúcej fáze ako „alternatívnu metódu“, aby mohla byť priamo použitá pre harmonizované normy výrobkov (v CEN) a pre európske hodnotiace dokumenty (v EOTA) týkajúce sa príslušných stavebných výrobkov (súprav) v rámci vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011.

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti:   nie

II.1.7) Celková hodnota obstarávania (bez DPH)

Hodnota:   719.900,00

Mena:   EUR

II.2) Opis

II.2.1) Názov

-

Časť č.:   -

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

Hlavný kód CPV:   -

Doplnkový kód CPV:   -

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:   Miestom vykonávania úloh budú priestory dodávateľa alebo akékoľvek iné miesta označené v obstarávaní, s výnimkou priestorov Komisie.

II.2.4) Opis obstarávania

Cieľom tohto projektu je dokončiť a doladiť hodnotiacu metódu vytvorenú dodávateľov v predchádzajúcej fáze ako „alternatívnu metódu“, aby mohla byť priamo použitá pre harmonizované normy výrobkov (v CEN) a pre európske hodnotiace dokumenty (v EOTA) týkajúce sa príslušných stavebných výrobkov (súprav) v rámci vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011.
Je potrebný medzilaboratórny testovací program, ktorý ukáže, že navrhovaná testovacia metóda môže byť použitá tak, ako to bolo plánované a dokáže splniť regulačné požiadavky a zároveň byť schválená ako testovacia metóda v rámci členských štátov.
Dodávateľ musí tiež navrhnúť klasifikáciu so všetkými potrebnými kritériami a hodnotami, ktorá bude základom pre delegovaný akt Komisie týkajúci sa klasifikácie ohňovzdornosti fasád v súlade s ustanoveniami článku 27 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritériá

Cena - Relatívna váha:   50 %

Kritérium kvality - Názov:   Metodika  / Relatívna váha:   40

Kritérium kvality - Názov:   Riadenie projektu a zdroje  / Relatívna váha:   30

Kritérium kvality - Názov:   Úplnosť, jasnosť a prezentácia ponuky  / Relatívna váha:   30

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie:   nie

Opis opcií:   -

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:   nie

II.2.14) Doplňujúce informácie

Pracovným jazykom tohto dokončenia európskeho prístupu na ohodnotenie ohňovzdornosti fasád je anglický jazyk.

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis

IV.1.1) Druh postupu

IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:   nie

Bol vytvorený dynamický nákupný systém:   nie

IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii

Použila sa elektronická aukcia:   nie

IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:   áno

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:   2019/S 179-434943

IV.2.8) Informácie o ukončení dynamického nákupného systému

Oznámenie zahŕňa ukončenie dynamického nákupného systému zverejneného vyššie uvedeným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania:   nie

IV.2.9) Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia:   nie

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   SI2.825082

Časť č.:   -

Názov:   Dokončenie európskeho prístupu na ohodnotenie ohňovzdornosti fasád

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

20-02-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   1

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   1

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Rise Research Institutes of Sweden AB
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Brinellgatan 4
Mesto/obec
Boras
Kód NUTS
SE
PSČ
504 62
Štát
SVERIGE
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Efectis France
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Espace Technologique — BAT Apollo
Mesto/obec
Saint-Aubin
Kód NUTS
FR
PSČ
91190
Štát
FRANCE
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Bundesanstalt Fuer Materialforschung und -Pruefung
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Unter den Eichen 87
Mesto/obec
Berlin
Kód NUTS
DE
PSČ
12205
Štát
DEUTSCHLAND
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Universite de Liege
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Place du 20 Aout 7
Mesto/obec
Liège
Kód NUTS
BE
PSČ
4000
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
EMI Epitesugyi Minosegellenorzo Innovacios Nonprofit KFT
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Dozsa Gyorgy St 26
Mesto/obec
Szentendre
Kód NUTS
HU
PSČ
2000
Štát
MAGYARORSZÁG
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   720.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   719.900,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   áno

Podiel:   35%

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Doplňujúce informácie

V prípade tejto výzvy je možné len elektronické predloženie ponúk prostredníctvom aplikácie na elektronické predkladanie (eSubmission).

VI.4) Postupy preskúmania

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úradný názov
Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Štát
LUXEMBOURG
Telefón
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetová adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Štát
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:   Presné informácie o konečných termínoch na postup preskúmania: Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úradný názov
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Štát
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.5) Dátum odoslania tohto oznámenia

19-03-2020

Príloha D1 – Všeobecné obstarávanie: Odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v Úradnom vestníku Európskej únie

1. Odôvodnenie výberu rokovacieho konania bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v súlade s článkom 32 smernice 2014/24/EÚ

Nebola predložená žiadna ponuka ani žiadna vhodná ponuka/žiadosť o účasť ako odpoveď na:

otvorenú verejnú súťaž:   nie

užšiu súťaž:   nie

Príslušné výrobky sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely podľa podmienok ustanovených v smernici:   -

Práce, tovary alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt z týchto dôvodov:

chýbajúca hospodárska súťaž z technických dôvodov:   nie

obstarávanie zamerané na vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu:   nie

ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva:   nie

Krajná časová tieseň spôsobená mimoriadnou udalosťou, ktorú verejný obstarávateľ nemohol predvídať, a v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v príslušnej smernici:   nie

Ďalšie tovary zo strany pôvodného dodávateľa objednané podľa presne stanovených podmienok uvedených v smernici:   nie

Nové práce/služby predstavujúce opakovanie jestvujúcich prác/služieb obstarávaných v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v smernici:   -

Zákazka na poskytnutie služieb, ktorá sa pridelí úspešnému uchádzačovi alebo jednému z nich na základe pravidiel súťaže návrhov:   -

Obstarávanie tovarov kótovaných a nakupovaných na trhu s komoditami:   -

Nákup tovarov alebo služieb za mimoriadne výhodných podmienok:

od dodávateľa, ktorý s určitosťou končí svoju podnikateľskú činnosť:   -

ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva:   -

2. Iné odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v Úradnom vestníku Európskej únie

Zákazka nespadá do rozsahu uplatňovania smernice:   nie

3. Vysvetlenie

-