Aankondiging van een opdracht

Oproep tot kandidaatstelling - Raamovereenkomst voor het begeleiden bij het opstellen van de marketingstrategie en het realiseren van de marketingcampagnes en de erbij horende communicatietools van de Universiteit Hasselt

De Universiteit Hasselt zoekt een partner voor ondersteuning bij het opstellen van haar marketingstrategie voor de verschillende doelgroepen. Hieruit vloeit dan een marketingcampagne: zowel een imagocampagne als een specifieke rekruteringscampagne (voor zowel bachelorsstudenten als masterstudenten). Deze campagnes dienen uiteraard vertaald te worden via verschillende communicatieprojecten. En dit zowel extern als intern. De communicatie gebeurt nog steeds deels via traditionele media, maar ook steeds meer en meer online.

Publicatiedatum
21-12-2015
Deadline
27-01-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universiteit Hasselt
Postadres
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Dr. Marie-Paule Jacobs

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping,
fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of
gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze
inlichtingen.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen.

Economische en financiële draagkracht

:

Eventuele minimumeisen:

Als garantie voor de financieel economische draagkracht van de kandidaten wordt een bewijs van verzekering tegen beroepsfouten gevraagd, met relevante minimumdekking voor het project en een passende bankverklaring.

Vakbekwaamheid

:

Eventuele minimumeisen:

De kandidaten moeten behalve een deelnemingsformulier met ondertekende verklaring betreffende de uitsluitingsgronden alle relevante gegevens verstrekken over het team in een portfolio. (zie ook 1. Vorm en inhoud van de kandidaatstelling)

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!