Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Rectificatie

Juridische dienstverlening door een advocaat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Nationaal identificatienummer
0247.499.953_241
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Paul Van Houtte
Telefoon
+32 25638118
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.stib.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374346

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Juridische dienstverlening door een advocaat

Referentienummer: MIVB - STIB Procurement & Logistics-AL_4499/GD/PVH-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79100000 - Juridische dienstverlening

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het sluiten van een raamovereenkomst met advocatenkantoren voor juridische diensten rond sociaal recht.Die diensten kunnen o.a. bestaan uit :- de belangen van de maatschappij en desgevallend van haar personeel verdedigen voor het gerecht, op minnelijke of gerechtelijke wijze, zowel in de rol van eiser als van verweerder, in terugkerende of gerichte dossiers ;- het opstellen van juridische adviezen, indien nodig in de vorm van een legal opinion ;- het presteren van de diensten in het kader van legal audit en legal due diligence ;- advies of juridische bijstand bij het opmaken van documenten, onderhandelingen, geschillenpreventie en besluitvorming.Gezien 90 % van de dossiers voor de franstalige rechtbanken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevoerd worden, moeten de kandidaten verplicht over een voldoende aantal advocaten beschikken (minimum drie) die ingeschreven zijn aan de balie van de franstalige orde van Brussel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-517013

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 100-242687

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
11-06-2020 10:00
Te lezen:
22-06-2020 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Korte beschrijving
In plaats van:
Het sluiten van een raamovereenkomst met advocatenkantoren voor juridische diensten rond sociaal recht. Die diensten kunnen o.a. bestaan uit : - de belangen van de maatschappij en desgevallend van haar personeel verdedigen voor het gerecht, op minnelijke of gerechtelijke wijze, zowel in de rol van eiser als van verweerder, in terugkerende of gerichte dossiers ; - het opstellen van juridische adviezen, indien nodig in de vorm van een legal opinion ; - het presteren van de diensten in het kader van legal audit en legal due diligence ; - advies of juridische bijstand bij het opmaken van documenten, onderhandelingen, geschillenpreventie en besluitvorming. Gezien 90 % van de dossiers voor de franstalige rechtbanken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevoerd worden, moeten de kandidaten verplicht over een voldoende aantal advocaten beschikken (minimum drie) die ingeschreven zijn op het tableau van de franstalige orde van Brussel.
Te lezen:
Het sluiten van een raamovereenkomst met advocatenkantoren voor juridische diensten rond sociaal recht. Die diensten kunnen o.a. bestaan uit : - de belangen van de maatschappij en desgevallend van haar personeel verdedigen voor het gerecht, op minnelijke of gerechtelijke wijze, zowel in de rol van eiser als van verweerder, in terugkerende of gerichte dossiers ; - het opstellen van juridische adviezen, indien nodig in de vorm van een legal opinion ; - het presteren van de diensten in het kader van legal audit en legal due diligence ; - advies of juridische bijstand bij het opmaken van documenten, onderhandelingen, geschillenpreventie en besluitvorming. Gezien 90 % van de dossiers voor de franstalige rechtbanken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevoerd worden, moeten de kandidaten verplicht over een voldoende aantal advocaten beschikken (minimum drie) die ingeschreven zijn aan de balie van de franstalige orde van Brussel.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
In plaats van:
De kandidaat toont zijn technische en beroepsbekwaamheid aan door de gevraagde stavingsstukken per selectiecriterium opgenomen in de percelenmatrix in bijlage toe te voegen. De selectiecriteria staan hieronder opgelijst. 1° Een lijst met referenties van prestaties uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar in de domeinen voorwerp van de opdracht met vermelding van : - een beschrijving van de opdracht en van de gepresteerde diensten - het bedrag - start- en einddatum - de naam van de betreffende onderneming - een duidelijke vermelding van het gespecialiseerde rechtsdomein waarop de referentie betrekking heeft - de gegevens van de betrokken advocaten en de rol die ze in het project hebben uitgevoerd (In te vullen in het UEA Deel IV: Selectiecriteria IV punt C). 2° Getekende tevredenheidsattesten, opgemaakt door de klanten en in verband met de onder 1° vermelde referenties (bij het kandidatuurstellingsdossier te voegen) . 3° Een formele verklaring dat de kandidaat onderneming in staat is het Nederlands en het Frans te gebruiken in al haar contacten, met inbegrip van de MIVB (correspondentie, bezoeken, vergaderingen, enz.). 4° Persoonlijke toestand van de advocaten leden van kandidaat-kantoor voor de laatste drie kalenderjaren : De kantoren die zich kandidaat stellen, moeten aan hun kandidatuur een attest toevoegen waaruit blijkt dat hun leden advocaten: - ingeschreven zijn op het tableau van de orde van advocaten - een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en betaald hebben - niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een schrapping, een schorsing of een weglating - de relevante opleiding (inclusief hun specialisaties), en het aantal jaren ervaring in de materie hebben (in het bijzonder van diegenen welke belast zijn met de gespecialiseerde rechtsdomeinen zoals vermeld onder paragraaf II.2.4.) - in orde zijn met de betaling van de bijdrage aan de orde. 5° Een beschrijving van het sociale beleid van de kandidaat: een verklaring op erewoord dat de kandidaat alle conventies die aan de basis lagen van het label SA 8000 respecteert. 6° Het aantal advocaten. 7 ° Een formele verklaring m.b.t. de bereidheid om samen te werken op forfaitaire basis. 8 ° Lijst van de juridische publicaties of deelname aan seminaries als spreker/expert over de laatste twee jaren voor tenminste twee advocaten.
Te lezen:
De kandidaat toont zijn technische en beroepsbekwaamheid aan door de gevraagde stavingsstukken per selectiecriterium opgenomen in de percelenmatrix in bijlage toe te voegen. De selectiecriteria staan hieronder opgelijst. 1° Een lijst met referenties van prestaties uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar in de domeinen voorwerp van de opdracht met vermelding van : - een beschrijving van de opdracht en van de gepresteerde diensten - het bedrag - start- en einddatum - de naam van de betreffende onderneming - een duidelijke vermelding van het gespecialiseerde rechtsdomein waarop de referentie betrekking heeft - de gegevens van de betrokken advocaten en de rol die ze in het project hebben uitgevoerd (In te vullen in het UEA Deel IV: Selectiecriteria IV punt C). 2° Getekende tevredenheidsattesten, opgemaakt door de klanten en in verband met de onder 1° vermelde referenties (bij het kandidatuurstellingsdossier te voegen) . 3° Een formele verklaring dat de kandidaat onderneming in staat is het Nederlands en het Frans te gebruiken in al haar contacten, met inbegrip van de MIVB (correspondentie, bezoeken, vergaderingen, enz.). 4° Persoonlijke toestand van de advocaten leden van kandidaat-kantoor voor de laatste drie kalenderjaren : De kantoren die zich kandidaat stellen, moeten aan hun kandidatuur een attest toevoegen waaruit blijkt dat hun leden advocaten: - ingeschreven zijn aan de balie van de orde van advocaten - een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en betaald hebben - niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een schrapping, een schorsing of een weglating - de relevante opleiding (inclusief hun specialisaties), en het aantal jaren ervaring in de materie hebben (in het bijzonder van diegenen welke belast zijn met de gespecialiseerde rechtsdomeinen zoals vermeld onder paragraaf II.2.4.) - in orde zijn met de betaling van de bijdrage aan de orde. 5° Een beschrijving van het sociale beleid van de kandidaat: een verklaring op erewoord dat de kandidaat alle conventies die aan de basis lagen van het label SA 8000 respecteert. 6° Het aantal advocaten. 7 ° Een formele verklaring m.b.t. de bereidheid om samen te werken op forfaitaire basis. 8 ° Lijst van de juridische publicaties of deelname aan seminaries als spreker/expert over de laatste twee jaren voor tenminste twee advocaten.

Overige nadere inlichtingen

Wijziging tableau naar balie