Komisja Europejska, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.E.1 — Services Directive and Policy
Rectificatie

Badanie dotyczące krajowych rozwiązań regulacyjnych w zakresie zakwaterowania krótkoterminowego

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Komisja Europejska, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.E.1 — Services Directive and Policy
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Avenue des Nerviens 105
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1049
Kod NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
Hubert Gambs
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-

Adresy internetowe

Główny adres: https://ec.europa.eu/growth/

Adres profilu nabywcy: -

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Badanie dotyczące krajowych rozwiązań regulacyjnych w zakresie zakwaterowania krótkoterminowego

Numer referencyjny: GROW/2020/OP/0004

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV: 79411000 - Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania

Uzupełniający kod CPV: -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

W ramach badania zostaną wskazane i ocenione możliwości rozróżnienia między podobnymi podmiotami świadczącymi usługi okazjonalnie poprzez platformę współpracy, bazującymi na zasobach prywatnych, a profesjonalnymi dostawcami tych samych usług, świadczącymi je regularnie.
W ramach badania zostaną następnie wskazane i poddane ocenie możliwości w zakresie systemów rejestracji dla usługodawców oferujących usługi na platformach współpracy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

26-03-2020

VI.4.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Login TED eSender: -

Logowanie jako klient TED eSender: -

Dane referencyjne ogłoszenia: -

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 039-091256

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Numer pierwotnego ogłoszenia

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą: nie

Publikacja w witrynie TED niezgodna z pierwotną informacją przekazaną przez instytucję zamawiającą: nie

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Część nr
-
Numer sekcji
IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
06-04-2020 16:00
Powinno być:
24-04-2020 16:00

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Część nr
-
Numer sekcji
IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji
Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
08-04-2020 10:00
Powinno być:
28-04-2020 10:00

Inne dodatkowe informacje

-