Europese Commissie, COMM — Communication, COMM.D.1 — Planning, Budget and Evaluation
Rectificatie

Interinstitutionele oproep tot inschrijving inzake meervoudige raamovereenkomsten voor effectbeoordelingen, evaluaties en evaluatiegerelateerde onderzoeken en diensten op het gebied van communicatie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, COMM — Communication, COMM.D.1 — Planning, Budget and Evaluation
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Manuel Romano
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Interinstitutionele oproep tot inschrijving inzake meervoudige raamovereenkomsten voor effectbeoordelingen, evaluaties en evaluatiegerelateerde onderzoeken en diensten op het gebied van communicatie

Referentienummer: COMM/2020/OP/0020

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79419000 - Evaluatie-adviesdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het onderwerp van deze oproep tot inschrijving is de verlening van effectbeoordelingen, evaluaties en evaluatiegerelateerde onderzoeken en diensten op het gebied van externe en interne communicatie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: -

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: -

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 111-268685

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging:

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
Lot 1, 2 & 3
Afdelingsnummer
I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Pagina 4, na de aanbestedende dienst van EIOPA
In plaats van:
I.1) Naam en adressen Officiële naam: Europese Commissie, COMM — Communication, COMM.D.1 — Planning, Budget and Evaluation Postadres: Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56 Stad: Brussels NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Postcode: 1049 Land: BELGIË contactpersoon: Manuel Romano E-mail: [email protected] Internetadres(sen): Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
Te lezen:
I.1) Naam en adressen Officiële naam: ESMA — Europese Autoriteit voor effecten en markten Stad: Paris NUTS-code: FR101 Paris Land: FRANKRIJK contactpersoon: Charlotte Ferrari E-mail: [email protected] Internetadres(sen): Hoofdadres: https://www.esma.europa.eu

Overige nadere inlichtingen

-