FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Een studie inzake de bepaling van de milieu-impact betreffende de ontwikkelingen van batterijen tegen 2050

Het doel van deze opdracht is dubbel. Hij heeft als doel: − de behoeften aan technologieën te beschrijven die de opslag van elektrische energie via batterijen mogelijk maken − aanbevelingen voor te stellen die als doel hebben de impact voor de gezondheid en het milieu inzake de ontwikkeling van deze technologieën te verzachten en tot een minimum te beperken.

Datum van verzending van deze aankondiging
17-06-2020
Publicatiedatum
17-06-2020
Deadline
10-07-2020
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
79311000 - Uitvoeren van studies

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Postadres
Victor Hortaplein 40
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Michel Degaillier
Telefoon
+32 25249548
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.health.fgov.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378926