Rectificatie

Minnelijke en gerechtelijke invordering van onbetaalde waterfacturen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
VIVAQUA
Nationaal identificatienummer
0202.962.701_22853
Postadres
Keizerinlaan 17-19
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
de vertegenwoordiger van de Leidende Dienst
Telefoon
+32 2/5188230
E-mail
sd@vivaqua.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vivaqua.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328288

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Minnelijke en gerechtelijke invordering van onbetaalde waterfacturen

Referentienummer: Vivaqua-CSC 2046-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Opdracht voor aanneming van juridische diensten betreffende de minnelijke en gerechtelijke invordering van onbetaalde waterfacturen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-500879

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 010-020193

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 15-01-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Toevoeging van documenten

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!