Európska komisia, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Aankondiging van een gegunde opdracht

Poskytovanie poradenských služieb Európskej komisii prostredníctvom Európskeho odborného centra (ECE) v oblasti pracovného práva, politiky zamestnanosti a trhu práce

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov
Európska komisia, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Rue Joseph II 27 (J-27)
Mesto/obec
Brussels
PSČ
1049
Kód NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
Adam Pokorny (Lot 1)
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetová adresa (internetové adresy)

Hlavná adresa:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5480

Adresa stránky profilu kupujúceho:   http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

I.2) Spoločné verejné obstarávanie

Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie:   nie

V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania:   -

Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán:   nie

I.4) Druh verejného obstarávateľa

Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia

I.5) Hlavná činnosť

Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov

Poskytovanie poradenských služieb Európskej komisii prostredníctvom Európskeho odborného centra (ECE) v oblasti pracovného práva, politiky zamestnanosti a trhu práce

Referenčné číslo:   VT/2019/016

II.1.2) Hlavný kód CPV

Hlavný kód CPV:   79410000 - Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia

Doplnkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zákazky

Služby

II.1.4) Stručný opis

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti:   áno

II.1.7) Celková hodnota obstarávania (bez DPH)

Hodnota:   4.298.360,00

Mena:   EUR


II.2) Opis Časť č.: 1

II.2.1) Názov

Pracovné právo (sieť európskeho pracovného práva)

Časť č.:   1

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

Hlavný kód CPV:   79410000 - Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia

Doplnkový kód CPV:   -

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:   Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.4) Opis obstarávania

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritériá

Cena - Relatívna váha:   40

Kritérium kvality - Názov:   Kvalita navrhovanej metodiky: prístup  / Relatívna váha:   12

Kritérium kvality - Názov:   Kvalita navrhovanej metodiky: metodika  / Relatívna váha:   24

Kritérium kvality - Názov:   Organizácia práce  / Relatívna váha:   12

Kritérium kvality - Názov:   Opatrenia na kontrolu kvality (podkritérium 1: zavedenie procesu kontroly kvality pre všetky výstupy)  / Relatívna váha:   9

Kritérium kvality - Názov:   Opatrenia na kontrolu kvality (podkritérium 2: zavedenie procesu kontroly jazykovej kvality pre všetky výstupy)  / Relatívna váha:   3

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie:   nie

Opis opcií:   -

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:   áno

II.2.14) Doplňujúce informácie

E-mailová adresa: [email protected]


Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis

IV.1.1) Druh postupu

IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:   nie

Bol vytvorený dynamický nákupný systém:   nie

IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii

Použila sa elektronická aukcia:   nie

IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:   áno

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:   2019/S 217-531585

IV.2.8) Informácie o ukončení dynamického nákupného systému

Oznámenie zahŕňa ukončenie dynamického nákupného systému zverejneného vyššie uvedeným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania:   nie

IV.2.9) Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia:   nie


Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   VC/2020/0189

Časť č.:   1

Názov:   Pracovné právo (sieť európskeho pracovného práva)

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky Časť č.: 1

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

27-05-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   2

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   1

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   2

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   áno

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
ICF SA
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Avenue Marnix 17
Mesto/obec
Brussels
Kód NUTS
BE10
PSČ
1000
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Johann-Wolfgang Goethe Universität
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Theodor-W.-Adorno-Platz 1
Mesto/obec
Frankfurt am Main
Kód NUTS
DE7
PSČ
60323
Štát
DEUTSCHLAND
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   -

Celková hodnota zákazky/časti:   4.298.360,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   nie

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -


Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Doplňujúce informácie

-

VI.4) Postupy preskúmania

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úradný názov
Všeobecný súd
Poštová adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Štát
LUXEMBOURG
Telefón
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetová adresa
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov
neuplatňuje sa
Poštová adresa
-
Mesto/obec
N/A
PSČ
-
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:   Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úradný názov
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Štát
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.5) Dátum odoslania tohto oznámenia

29-05-2020

Príloha D1 – Všeobecné obstarávanie: Odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v Úradnom vestníku Európskej únie

1. Odôvodnenie výberu rokovacieho konania bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v súlade s článkom 32 smernice 2014/24/EÚ

Nebola predložená žiadna ponuka ani žiadna vhodná ponuka/žiadosť o účasť ako odpoveď na:

otvorenú verejnú súťaž:   nie

užšiu súťaž:   nie

Príslušné výrobky sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely podľa podmienok ustanovených v smernici:   -

Práce, tovary alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt z týchto dôvodov:

chýbajúca hospodárska súťaž z technických dôvodov:   nie

obstarávanie zamerané na vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu:   nie

ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva:   nie

Krajná časová tieseň spôsobená mimoriadnou udalosťou, ktorú verejný obstarávateľ nemohol predvídať, a v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v príslušnej smernici:   nie

Ďalšie tovary zo strany pôvodného dodávateľa objednané podľa presne stanovených podmienok uvedených v smernici:   nie

Nové práce/služby predstavujúce opakovanie jestvujúcich prác/služieb obstarávaných v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v smernici:   -

Zákazka na poskytnutie služieb, ktorá sa pridelí úspešnému uchádzačovi alebo jednému z nich na základe pravidiel súťaže návrhov:   -

Obstarávanie tovarov kótovaných a nakupovaných na trhu s komoditami:   -

Nákup tovarov alebo služieb za mimoriadne výhodných podmienok:

od dodávateľa, ktorý s určitosťou končí svoju podnikateľskú činnosť:   -

ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva:   -

2. Iné odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v Úradnom vestníku Európskej únie

Zákazka nespadá do rozsahu uplatňovania smernice:   nie

3. Vysvetlenie

-