Haven van Brussel
Rectificatie

Raamovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van de HR-strategie in de Haven van Brussel

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Haven van Brussel
Nationaal identificatienummer
0249.268.719_22826
Postadres
Redersplein 6
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 24215708
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://port.brussels

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380006

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van de HR-strategie in de Haven van Brussel

Referentienummer: Haven van Brussel-CSC BB 1337-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79400000 - Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Raamovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van de HR-strategie in de Haven van Brussel

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-522187

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

documenten