Europese Commissie, General Directorate Regional and Urban Policy
Aankondiging van een gegunde opdracht

Evaluatie van investeringen in informatie- en communicatietechnologieën, ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in de periode 2007-2013

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, General Directorate Regional and Urban Policy
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
TA Cell BU-1 00/184
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Evaluatie van investeringen in informatie- en communicatietechnologieën, ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in de periode 2007-2013

Referentienummer:   2019CE16BAT106

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Ex-postevaluatie van investeringsprojecten gericht op de levering van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in de periode 2007-2013. Voor deze evaluatie omvat ICT in het algemeen telecommunicatie-infrastructuren (met inbegrip van breedbandnetwerken), informatie- en communicatietechnologieën en elektronische en digitale diensten en toepassingen voor burgers (e-gezondheid, e-overheid, enz.).

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

Munt:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79419000 - Evaluatie-adviesdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   00 - N/A

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De evaluatie zal de balans opmaken van de verschillende soorten interventies met betrekking tot ICT die in de periode 2007-2013 door het EFRO werden medegefinancierd, en de beweegredenen en bewijzen van hun doeltreffendheid, efficiëntie en gevolgen analyseren op hun samenhang met andere beleidslijnen, hun relevantie en de door de EU toegevoegde waarde.
De evaluatie zal een overzicht geven van de verschillende manieren waarop de EFRO-financiering voor ICT in de hele EU wordt ingezet en zal de resultaten beoordelen, voor zover deze kunnen worden geïdentificeerd. Het zal dit in de geselecteerde landen en regio's meer in detail onderzoeken, teneinde de soorten interventies te identificeren die het meest succesvol (of doeltreffend) zijn geweest en de factoren die bijgedragen hebben tot hun succes, ook in de minder ontwikkelde en de minder bevolkte gebieden (die het onderwerp waren van specifieke ICT-interventies).
De evaluatie zal worden aangevuld met een analyse van de regelgevingskaders en van de ontwikkeling van de technologieën die van invloed zijn op de ontwikkeling van ICT-investeringen (en in het bijzonder van telecommunicatienetwerken - breedband), met inbegrip van prijsontwikkelingen en kwesties in verband met overheidsopdrachten, operationele kosten, de vraagfactoren die van invloed zijn op de ontwikkelingen van de netwerken (gebruik van diensten door klein- en/of groothandelaar, investeringen in „laatste kilometer”-netwerken door dienstverleners), alsook de daarmee samenhangende sociale aspecten (acceptatie door gebruikers, digitale vaardigheden en geletterdheid, ontwikkeling van de levering van digitale openbare diensten enz.). Bij de evaluatie moeten bovendien de marktlacunes worden geanalyseerd die worden aangepakt door middel van door de EU gefinancierde activiteiten en de deelname van de particuliere sector (ook als gevolg van wijzigingen in de regelgeving op de kleinhandelmarkt en veranderingen in het verwachte gedrag van particuliere investeerders).
Er zal een beoordeling worden opgesteld van de toepassing van de digitale diensten door bedrijven en huishoudens die in het kader van de door het EFRO gesteunde netwerken worden geleverd.
Er zal een beoordeling van de relevante literatuur en documenten worden uitgevoerd, samen met een onderzoek naar de onderliggende redenen voor de steun aan ICT in operationele programma‘s (interventielogica) in de hele EU. Vervolgens zal een veranderingstheorie worden ontwikkeld voor de verschillende soorten maatregelen of projecten in de diverse geïdentificeerde clusters.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kostencriterium - Naam:   Kwaliteit van de voorgestelde methodologie  / Weging:   50

Kostencriterium - Naam:   Organisatie van het werk  / Weging:   30

Kostencriterium - Naam:   Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole  / Weging:   20

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2019/S 248-611332

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   ja

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   -

Benaming:   Evaluatie van investeringen in informatie- en communicatietechnologieën, ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in de periode 2007-2013

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   0

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

De Commissie heeft de praktische uitvoerbaarheid van de gunning van de opdracht heroverwogen en een contractant verzocht deze opdracht uit te voeren in het huidige onzekere klimaat en de ontwrichting als gevolg van de Covid-19-pandemie.
Daarom is besloten de opdracht niet te gunnen om de volgende redenen:
— de complexiteit van de taakomschrijving en de noodzaak van uitgebreide contacten met managementautoriteiten en andere belanghebbenden,
— de hoge waarschijnlijkheid dat de contractant te maken krijgt met aanzienlijke uitdagingen om te zorgen voor reacties van overheidsinstanties die belast zijn met het aanpakken van de crisissituatie,
— de waarschijnlijkheid dat de resultaten van de evaluatie, waarvan de tijdigheid mogelijk te lijden kan hebben van bovengenoemde belemmeringen, te laat komen om te worden beschouwd als oorspronkelijk gepland voor de programmering van de 2021-2027 generatie EFRO-programma's ter ondersteuning van investeringen in ICT.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Postadres
-
Plaats
Brussels
Postcode
1049
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-05-2020

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-