Europa-Kommissionen, COMM — Communication, COMM.A.3 — Media Monitoring and Eurobarometer
Aankondiging van een opdracht

Eurobarometer-tjenester: Flash Eurobarometer-spørgeundersøgelser (parti 1) og Eurobarometer-rundspørger (parti 2)

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Officielt navn
Europa-Kommissionen, COMM — Communication, COMM.A.3 — Media Monitoring and Eurobarometer
CVR-nummer
-
Postadresse
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
By
Brussels
Postnummer
1049
NUTS-kode
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
-
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse:   https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Internetadresse for køberprofilen:   -

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud:   ja

I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:   -

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral:   nej

I.3) Kommunikation

Yderligere oplysninger fås på

den ovennævnte adresse

Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes

Officielt navn
-
CVR-nummer
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
NUTS-kode
-
Land
-
Kontaktperson
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Overordnet internetadresse
-
Internetadresse for køberprofilen
-

elektronisk via:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: -

I.4) Type ordregivende myndighed

Europæisk institution/agentur eller international organisation

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse

Eurobarometer-tjenester: Flash Eurobarometer-spørgeundersøgelser (parti 1) og Eurobarometer-rundspørger (parti 2)

Sagsnr.:   COMM/2020/OP/0017

II.1.2) Hoved-CPV-kode

Hoved-CPV-kode:   79320000 - Offentlig meningsmåling

Supplerende CPV-kode:   -

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse

Kontrakten sigter mod at forsyne Kommissionen og andre EU-institutioner/-agenturer med Eurobarometer-tjenester. Disse tjenester vil give de ordregivende myndigheder en bedre forståelse af den offentlige mening gennem forskning ved hjælp af meningsmålinger blandt offentligheden såvel som specifikke målgrupper.
Genstanden for parti 1 omfatter Flash Eurobarometer-rundspørger og ad hoc-tjenester.
Genstanden for parti 2 er udførelse og koordinering af kvalitative undersøgelser og andre tjenesteydelser i forbindelse med den offentlige mening, der involverer offentligheden eller udvalgte sociale grupper.

II.1.5) Anslået samlet værdi

Værdi eksklusive moms:   47.000.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter:   ja

Der kan afgives bud på:   alle delaftaler: 2

Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver:   -

Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:   -


II.2) Beskrivelse Delkontraktnr.: 1

II.2.1) Betegnelse

Flash Eurobarometer-rundspørger

Delkontraktnr.:   1

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   79320000 - Offentlig meningsmåling
79311000 - Rundspørger
79311300 - Analyse af undersøgelse

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hovedudførelsessted:   — kontrahentens lokaler — i alle lande og territorier angivet i de tekniske specifikationer (se bilag A, parti 1).

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Parti 1 i dette udbud vil gøre det muligt for ordregivende myndigheder at bestille meningsmålinger, benævnt »Flash Eurobarometer-rundspørger« (herefter »FlashEB«), der primært skal udføres pr. telefon eller online.
Formålet med Flash Eurobarometer-rundspørger er at give en hurtig vurdering af den offentlige menings situation og at bidrage til evalueringen, valideringen og formuleringen af EU's politikker.
Flash Eurobarometer-rundspørger er ad hoc-tematiske rundspørger om spørgsmål vedrørende europæiske anliggender udført inden for kort tid og udført på anmodning af enhver tjenestegren i Europa-Kommissionen og andre ordregivende myndigheder. FlashEB-rundspørger gør det muligt for de ordregivende myndigheder hurtigt at indhente resultater fra undersøgelser, der er gennemført med den brede offentlighed, eller at fokusere på bestemte målgrupper såsom unge, virksomheder osv.

II.2.5) Tildelingskriterier

Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi

Værdi eksklusive moms:   30.000.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem

Varighed i måneder:   48

Denne kontrakt kan forlænges:   nej

Beskrivelse af forlængelser:   -

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:   -

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning:   nej

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger

Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   ja

II.2.14) Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).


II.2) Beskrivelse Delkontraktnr.: 2

II.2.1) Betegnelse

Eurobarometer-undersøgelser

Delkontraktnr.:   2

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   79320000 - Offentlig meningsmåling
79311000 - Rundspørger
79311300 - Analyse af undersøgelse

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hovedudførelsessted:   — kontrahentens lokaler — i alle lande og territorier angivet i de tekniske specifikationer (se bilag A, parti 2).

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Parti 2 i dette udbud vil give ordregivende myndigheder mulighed for at bestille kvalitative undersøgelser og/eller andre forskningstjenester til analyse af den offentlige mening.
Eurobarometer-undersøgelserne skal hjælpe de ordregivende myndigheder med at opfylde følgende målsætninger:
• at foretage en detaljeret vurdering af offentlighedens og/eller udvalgte samfundsgruppers holdninger, meninger, forventninger, bekymringer osv. i de lande eller territorier, der er omfattet af kontrakten, med hensyn til de forskellige politikker og initiativer, som de forskellige aktører i den europæiske integration har taget
• at forstå årsagerne til, at der udtrykkes holdninger, meninger, forventninger eller bekymringer
• at udføre test af forskellige grupper vedrørende forståelsen og vedtagelsen af meddelelser eller dokumenter (skriftlige dokumenter, videoer, logoer, pr-materiale, websteder osv.), der er udarbejdet af de deltagende institutioner og organer til brug for Den Europæiske Unions informations- og kommunikationskampagner
• både under forberedelsen og efter formidlingen at evaluere forståelsen og virkningen af sådanne meddelelser eller dokumenter i de nationale kulturer og de forskellige alders-, køns- og socio-professionelle grupper i overensstemmelse med de vektorer og kommunikationsformer, der svarer til de forskellige målgrupper
• at identificere de mest egnede former for information og medier for hver af målgrupperne i de lande eller territorier, der er omfattet af kontrakten
• at evaluere virkningen af de politikker og beslutninger, der allerede er gennemført på EU-plan
• at bidrage til udarbejdelsen af spørgeskemaer til kvantitative undersøgelser
• at analysere og fortolke resultaterne af kvantitative undersøgelser og kvalitative undersøgelser fra Eurobarometer-undersøgelser eller andre kilder
• at identificere betydelige nationale og sociodemografiske forskelle mellem de pågældende lande og territorier og inden for disse
• at hjælpe med at udvikle viden om og evne til at analysere fænomener i forbindelse med den offentlige mening i Den Europæiske Union, på regionalt, nationalt og globalt plan samt i andre lande eller territorier, der er omfattet af kontrakten.

II.2.5) Tildelingskriterier

Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi

Værdi eksklusive moms:   17.000.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem

Varighed i måneder:   48

Denne kontrakt kan forlænges:   nej

Beskrivelse af forlængelser:   -

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:   -

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning:   nej

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger

Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   ja

II.2.14) Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).


Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse

III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:   ja

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

-

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:   ja

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

-

III.1.5 Oplysning om reserverede kontrakter

Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer:   nej

Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse:   nej

III.2) Kontraktbetingelser

III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession:   -

Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:   -

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.2.2) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten:   nej

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale:   ja

Rammeaftale med flere aktører:   ja

Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen:   2

I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:   -

Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem:   nej

Det dynamiske indkøbssystem kan blive anvendt af yderligere indkøbere:   nej

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen

Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles:   nej

IV.1.5) Oplysninger om forhandling

Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger:   nej

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:   nej

Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:   -

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen:   ja

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S:   -

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Dato:   17-08-2020

Tidspunkt:   16:00

IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere

-

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Varighed i måneder:   9

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Dato:   19-08-2020

Tidspunkt:   10:00

Sted:   Rue de la Loi 200, Wetstraat 200, Brussels, BELGIEN. Åbningsmødet vil kun blive afholdt via en webplatform, WEBEX. Tilbudsgivere, der har udtrykt ønske om at deltage i åbningsmødet, vil modtage URL-linket i god tid.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:   Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb:   nej

Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:   -

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling:   nej

Elektronisk fakturering accepteres:   ja

Der vil blive anvendt elektronisk betaling:   ja

VI.3) Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn
Retten
Postadresse
Rue du Fort Niedergrünewald
By
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):   Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

02-06-2020