MRMP-A/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Aviation Systems" - Ondersectie "Diensten"
Rectificatie

AANKONDIGING van een AANVRAAG TOT DEELNEMING voor een meerjarig servicecontract met betrekking tot de uitvoering van missies ter ondersteuning van de militaire luchtwaardigheidsautoriteit en de implementatie van de luchtwaardigheid binnen de Belgische Defensie.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
MRMP-A/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Aviation Systems" - Ondersectie "Diensten"
Nationaal identificatienummer
0308.357.555_30
Postadres
Eversestraat, 1
Plaats
Evere
Postcode
1140
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Sven Thomson
Telefoon
+32 24417378
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.mil.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377801

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

AANKONDIGING van een AANVRAAG TOT DEELNEMING voor een meerjarig servicecontract met betrekking tot de uitvoering van missies ter ondersteuning van de militaire luchtwaardigheidsautoriteit en de implementatie van de luchtwaardigheid binnen de Belgische Defensie.

Referentienummer: MRMP-A/S-20AS001A-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79132000 - Certificeringsdienstverlening

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Ondersteuning van de militaire luchtwaardigheidsautoriteit en de implementatie van de luchtwaardigheid binnen de Belgische Defensie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-519346

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 111-269801

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.9)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Maximumaantal
Te lezen:
3

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.9)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden
Te lezen:
De kandidaten zullen worden gerangschikt op basis van hun professionele ervaring volgens de beschrijving hernomen in vak 4 § c.van de aanvraag voor deelneming

Overige nadere inlichtingen

Beperking van het maximum aantal kandidaten