Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Rectificatie

Raamovereenkomst voor de aanstelling van een reclamebureau

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Nationaal identificatienummer
0887.010.362_501867
Postadres
Keizerslaan 11
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Marco De Roeck
Telefoon
+32 25061231
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vdab.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368057

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor de aanstelling van een reclamebureau

Referentienummer: VDAB Dienst Inkoop-2019/093/INK/GEN/MDR-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79341100 - Diensten voor advies inzake reclame

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Raamovereenkomst voor de aanstelling van een reclamebureau om het communicatie- en marketingbeleid van VDAB verder te ontwikkelen en versterken, zowel op het vlak van strategie als creativiteit.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-03-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-506323

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 042-099307

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-02-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Erratum toegevoegd n.a.v. een vraag van een potentiële inschrijver.