Parlamentul European, Directorate-General for Communication, Directorate for Media, Audiovisual Unit
Aankondiging van een gegunde opdracht

Prestare de servicii de fotografie – Acoperire fotografică a actualității și a activităților instituționale ale Parlamentului European

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială
Parlamentul European, Directorate-General for Communication, Directorate for Media, Audiovisual Unit
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Rue Wiertz 60
Localitate
Brussels
Cod poștal
1047
Cod NUTS
BE - BELGIQUE-BELGIË
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Persoană de contact
José Viejo Manzanal, Paul Henri Spaak Building, office 01A063
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Adresă (adrese) internet

Adresa principală:   http://www.europarl.europa.eu

Adresa profilului cumpărătorului:   -

I.2) Achiziţie comună

Contractul implică o achiziţie comună:   nu

În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:   -

Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie:   nu

I.4) Tipul autorității contractante

Instituție/agenție europeană sau organizație internațională

I.5) Activitate principală

Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu

Prestare de servicii de fotografie – Acoperire fotografică a actualității și a activităților instituționale ale Parlamentului European

Număr de referinţă:   COMM/DG/AWD/2019/854

II.1.2) Cod CPV principal

Cod CPV principal:   79961000 - Servicii de fotografie

Cod CPV suplimentar:   -

II.1.3) Tipul contractului

Servicii

II.1.4) Descriere succintă

Acoperirea fotografică a actualității și a activităților protocolare și instituționale ale Parlamentului European care au loc în Bruxelles și Strasbourg.

II.1.6) Informații privind loturile

Contractul este împărțit în loturi:   da

II.1.7) Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

Monedă:   -


II.2) Descriere Lot nr.: 1

II.2.1) Titlu

Prestare de servicii fotografice la Parlamentul European în Bruxelles

Lot nr.:   1

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   79961000 - Servicii de fotografie

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Locul principal de executare:   Bruxelles.

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

A se vedea caietul de sarcini din dosarul achiziției.

II.2.5) Criterii de atribuire

Criteriile de mai jos

Prețul - Pondere:   35

Criteriu privind calitatea - Nume:   Calitatea, relevanța și eficacitatea structurii de fotografi operaționali propuse pentru prestarea serviciilor solicitate  / Pondere:   35

Criteriu privind calitatea - Nume:   Calitatea măsurilor preconizate pentru asigurarea celei mai bune performanțe  / Pondere:   30

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   nu

II.2.14) Informații suplimentare

-


II.2) Descriere Lot nr.: 2

II.2.1) Titlu

Prestare de servicii fotografice la Parlamentul European din Strasbourg

Lot nr.:   2

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   79961000 - Servicii de fotografie

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   FR - FRANCE

Locul principal de executare:   Strasbourg.

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

A se vedea caietul de sarcini din dosarul achiziției.

II.2.5) Criterii de atribuire

Criteriile de mai jos

Prețul - Pondere:   35

Criteriu privind calitatea - Nume:   Calitatea, relevanța și eficacitatea structurii de fotografi operaționali propuse pentru prestarea serviciilor solicitate  / Pondere:   35

Criteriu privind calitatea - Nume:   Calitatea măsurilor preconizate pentru asigurarea celei mai bune performanțe  / Pondere:   30

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   nu

II.2.14) Informații suplimentare

-


Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

IV.1.3) Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru:   da

A fost instituit un sistem dinamic de achiziţii:   nu

IV.1.6) Informații despre licitația electronică

S-a organizat o licitație electronică:   nu

IV.1.8) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice:   nu

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură

Numărul anunțului în JO S:   2019/S 202-490030

IV.2.8) Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii

Anunţul implică încetarea sistemului dinamic de achiziţii publicat în anunţul de participare de mai sus:   nu

IV.2.9) Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Autoritatea contractantă nu va atribui niciun alt contract pe baza anunţului de intenţie de mai sus:   nu


Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   COMM/ME_AV/FWC/2019/022

Lot nr.:   1

Titlu:   Prestare de servicii fotografice la Parlamentul European în Bruxelles

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului Lot nr.: 1

V.2.1) Data încheierii contractului

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   0

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   -

Valoarea totală a contractului/lotului:   -

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -


Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   COMM/ME-AV/FWC/2019/23

Lot nr.:   2

Titlu:   Prestare de servicii fotografice la Parlamentul European din Strasbourg

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului Lot nr.: 2

V.2.1) Data încheierii contractului

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   0

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   -

Valoarea totală a contractului/lotului:   -

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -


Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3) Informații suplimentare

-

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Denumire oficială
Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă
Boulevard Konrad Adenauer
Localitate
Luxembourg
Cod poștal
L-2925
Țară
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială
-
Adresă
-
Localitate
-
Cod poștal
-
Țară
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:   -

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Denumire oficială
-
Adresă
-
Localitate
-
Cod poștal
-
Țară
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.5) Data expedierii prezentului anunț

09-06-2020

Anexa D1 – Achiziții publice generale: Justificarea atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1. Justificarea alegerii procedurii negociate fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în conformitate cu articolul 32 din Directiva 2014/24/UE

Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la:

o procedură deschisă:   nu

o procedură restrânsă:   nu

Produsele în cauză sunt fabricate exclusiv în scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare în condițiile prevăzute de directivă:   -

Lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de un anumit operator economic pentru următorul motiv:

absenţa concurenţei pentru motive tehnice:   nu

scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau reprezentaţii artistice unice:   nu

protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală:   nu

Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă:   nu

Livrări suplimentare efectuate de furnizorul iniţial comandate în condiţiile stricte prevăzute de directivă:   nu

Lucrări/servicii noi, constituind o repetare a lucrărilor/serviciilor existente și solicitate în conformitate cu condițiile stricte prevăzute de directivă:   -

Contract de servicii care va fi atribuit câştigătorului sau unuia dintre câştigători conform regulilor unui concurs de proiecte:   -

Achiziţie de produse cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri:   -

Cumpărarea de produse sau servicii în condiţii deosebit de avantajoase:

de la un furnizor care își încetează definitiv activitățile comerciale:   -

protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală:   -

2. Alte justificări ale atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Achiziţia nu se încadrează în domeniul de aplicare al directivei:   nu

3. Explicaţie

-