Comisia Europeană, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Aankondiging van een opdracht

Funcționarea Secretariatului Inițiativei pentru Regiunile Carbonifere în Tranziție din Balcanii de Vest și Ucraina

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială
Comisia Europeană, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
Localitate
Brussels
Cod poștal
1049
Cod NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Persoană de contact
Lapinova Jana
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Adresă (adrese) internet

Adresa principală:   https://ec.europa.eu/energy/

Adresa profilului cumpărătorului:   -

I.2) Achiziţie comună

Contractul implică o achiziţie comună:   nu

În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:   -

Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie:   nu

I.3) Comunicare

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la

adresa menţionată mai sus

Accesul la documentele de achiziţii publice este restricţionat. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6452

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse

adresa menţionată mai sus

pe cale electronică via:   -

Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: -

I.4) Tipul autorității contractante

Instituție/agenție europeană sau organizație internațională

I.5) Activitate principală

Altă activitate:   Energie

Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu

Funcționarea Secretariatului Inițiativei pentru Regiunile Carbonifere în Tranziție din Balcanii de Vest și Ucraina

Număr de referinţă:   ENER/2020/OP/0007

II.1.2) Cod CPV principal

Cod CPV principal:   79412000 - Servicii de consultanţă în gestiune financiară

Cod CPV suplimentar:   -

II.1.3) Tipul contractului

Servicii

II.1.4) Descriere succintă

Obiectul contractului este crearea unui secretariat care vizează furnizarea de susținere logistică pentru punerea în aplicare a cinci componente, precum crearea unei platforme deschise, consolidarea legăturilor dintre regiunile carbonifere din UE și omologii lor din Balcanii de Vest și Ucraina prin înfrățiri, consolidarea capacităților părților interesate relevante din Balcanii de Vest și Ucraina cu privire la aspecte legate de tranziție printr-o academie, furnizarea de asistență tehnică sub formă de susținere de specialitate pentru un număr limitat de regiuni-pilot și sprijinirea regiunilor carbonifere în accesarea finanțării pentru proiecte sau programe de tranziție.

II.1.5) Valoarea totală estimată

Valoare fără TVA:   3.000.000,00

Monedă:   EUR

II.1.6) Informații privind loturile

Contractul este împărțit în loturi:   nu

II.2) Descriere

II.2.1) Titlu

-

Lot nr.:   -

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   79421100 - Servicii de supraveghere a proiectelor, altele decât pentru lucrările de construcţie
79421200 - Servicii de elaborare de proiecte, altele decât pentru lucrările de construcţie
09242100 - Ulei de huilă

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Locul principal de executare:   -

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

Obiectul acestei licitații este funcționarea Secretariatului Inițiativei pentru regiunile în tranziție bogate în cărbune din Balcanii de Vest și Ucraina. Principala sarcină cuprinde:
— crearea unei platforme deschise care să permită un dialog între toate părțile interesate la nivel regional și care să ofere un spațiu pentru schimbul de experiență, cunoștințe și cele mai bune practici privind aspectele legate de tranziție între regiunile bogate în cărbune din Balcanii de Vest și Ucraina;
— construirea de legături între regiunile UE bogate în cărbune și omologii lor din Balcanii de Vest și Ucraina prin înfrățiri, ca o modalitate de a încuraja schimburile și transferurile de cunoștințe, experiență și cele mai bune practici privind aspectele legate de tranziție;
— consolidarea capacității părților interesate relevante din Balcanii de Vest și Ucraina cu privire la aspecte legate de tranziție printr-o academie care să ofere cursuri de formare dedicate privind guvernanța, implicarea comunității, refacerea mediului, reafectarea terenurilor și a bunurilor;
— furnizarea de asistență tehnică sub formă de sprijin de specialitate pentru un număr limitat de regiuni-pilot din Balcanii de Vest și Ucraina în vederea dezvoltării de foi de parcurs pentru tranziție care urmează să fie utilizate și implementate de autoritățile publice relevante;
— sprijinirea regiunilor carbonifere în accesarea finanțării pentru proiecte sau programe de tranziție, bazate pe diverse surse disponibile, inclusiv din partea Comisiei Europene, a Băncii Mondiale și a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

II.2.5) Criterii de atribuire

Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei

II.2.6) Valoarea estimată

Valoare fără TVA:   3.000.000,00

Monedă:   EUR

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții

Durata în luni:   36

Contractul se reînnoiește:   nu

Descrierea reînnoirilor:   -

II.2.9) Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi

Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:   -

II.2.10) Informații privind variantele

Vor fi acceptate variante:   da

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.12) Informaţii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie să fie prezentate sub formă de cataloage electronice sau să includă un catalog electronic:   nu

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   nu

II.2.14) Informații suplimentare

-

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1) Condiții de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2) Situația economică și financiară

Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei :   da

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

-

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

-

III.1.3) Capacitatea tehnică şi profesională

Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei :   da

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

-

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

-

III.1.5 Informații privind contractele rezervate

Contractul este rezervat atelierelor protejate şi operatorilor economici al căror scop este integrarea socială şi profesională a persoanelor cu handicap sau defavorizate:   nu

Contractul poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată:   nu

III.2) Condiţii referitoare la contract

III.2.1) Informații privind o anumită profesie

Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii:   -

Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:   -

III.2.2) Condiţii de executare a contractului

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

III.2.2) Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului:   da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Procedură deschisă

IV.1.3) Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru:   nu

În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani:   -

Achiziţia implică instituirea unui sistem dinamic de achiziţii:   nu

Sistemul dinamic de achiziţii ar putea fi utilizat de achizitori suplimentari:   nu

IV.1.4) Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului

Aplicarea unei licitații care să se deruleze în etape succesive pentru a reduce progresiv numărul soluțiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate:   nu

IV.1.5) Informaţii privind negocierea

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor iniţiale fără a desfăşura negocieri:   nu

IV.1.6) Informații despre licitația electronică

Se va organiza o licitație electronică:   nu

Informații suplimentare despre licitația electronică:   -

IV.1.8) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice:   da

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură

Numărul anunțului în JO S:   -

IV.2.2) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Data:   17-07-2020

Ora locală:   16:00

IV.2.3) Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați

-

IV.2.4) Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare

EN

IV.2.6) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni:   6

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor

Data:   20-07-2020

Ora locală:   10:00

Locul:   DG Energy, Rue de Mot 24, 1049 Brussels, BELGIA, office 03/37

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:   Ofertanții pot participa la deschiderea ofertelor, însă pot fi reprezentați de maximum o persoană. La finalul ședinței de deschidere, președintele comisiei de deschidere va prezenta numele ofertanților și decizia referitoare la admisibilitatea fiecărei oferte primite. Prețurile menționate în oferte nu vor fi comunicate.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1) Informații privind periodicitatea

Această achiziție este periodică:   nu

Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:   -

VI.2) Informaţii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:   nu

Se va accepta facturarea electronică:   nu

Se vor utiliza plăţile electronice:   nu

VI.3) Informații suplimentare

-

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Denumire oficială
Tribunalul
Adresă
Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate
Luxembourg
Cod poștal
L-2925
Țară
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială
Ombudsmanul European
Adresă
1 avenue du Président Robert Schuman, PO BOX 403
Localitate
Strasbourg
Cod poștal
67001
Țară
FRANCE
Telefon
+33 3881-72313
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:   A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Denumire oficială
Tribunalul
Adresă
Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate
Luxembourg
Cod poștal
L_2925
Țară
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
http://curia.europa.eu

VI.4.5) Data expedierii prezentului anunț

28-05-2020