Eiropas Komisija, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Aankondiging van een opdracht

Ogļu ieguves reģionu pārkārtošanās iniciatīvas sekretariāta darbība Rietumbalkānos un Ukrainā

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1) Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums
Eiropas Komisija, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
Pilsēta
Brussels
Pasta indekss
1049
NUTS kods
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktpersona
Lapinova Jana
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-

Interneta adrese(-es)

Galvenā adrese:   https://ec.europa.eu/energy/

Pircēja profila adrese:   -

I.2) Kopējais iepirkums

Līgums ietver kopējo iepirkumu:  

Vairāku valstu kopēja iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:   -

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu struktūra:  

I.3) Saziņa

Papildu informāciju var saņemt

iepriekš minētajā adresē

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6452

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta

iepriekš minētajā adresē

elektroniski:   -

Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit: -

I.4) Līgumslēdzējas iestādes veids

Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija

I.5) Galvenā darbības joma

Cita darbība:   enerģētika

II iedaļa: Priekšmets

II.1) Iepirkuma apjoms

II.1.1) Nosaukums

Ogļu ieguves reģionu pārkārtošanās iniciatīvas sekretariāta darbība Rietumbalkānos un Ukrainā

Atsauces numurs:   ENER/2020/OP/0007

II.1.2) Galvenās CPV kods

Galvenās CPV kods:   79412000 - Finanšu vadības konsultāciju pakalpojumi

Papildu CPV kods:   -

II.1.3) Līguma veids

Pakalpojumi

II.1.4) Īss apraksts

Līguma mērķis ir izveidot sekretariātu, kurš sniegtu loģistikas atbalstu šādu piecu komponentu īstenošanai: atvērtas platformas izveidei; saiknes starp ES ogļu ieguves reģioniem un to partneriem Rietumbalkānos un Ukrainā izveidei, izmantojot mērķsadarbību; attiecīgo ieinteresēto personu spēju veidošanai Rietumbalkānos un Ukrainā attiecībā uz pārkārtošanās jautājumiem, izmantojot akadēmiju; tehniskās palīdzības nodrošināšanai ekspertu atbalsta veidā ierobežotam skaitam izmēģinājuma reģionu un palīdzībai ogļu ieguves reģioniem piekļūt finansējumam pārkārtošanās projektiem vai programmām.

II.1.5) Paredzamā kopējā vērtība

Vērtība bez PVN:   3.000.000,00

Valūta:   EUR

II.1.6) Informācija par daļām

Līgums ir sadalīts daļās:  

II.2) Apraksts

II.2.1) Nosaukums

-

Daļas numurs:   -

II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods:   79421100 - Projektu uzraudzības pakalpojumi, izņemot būvdarbu uzraudzību
79421200 - Projektu plānošanas pakalpojumi, izņemot būvdarbu plānošanu
09242100 - Ogļu nafta

Papildu CPV kods:   -

II.2.3) Izpildes vieta

NUTS kods:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:   -

II.2.4) Iepirkuma apraksts

Šā uzaicinājuma uz konkursu priekšmets ir ogļu ieguves reģionu pārkārtošanās iniciatīvas sekretariāta darbība Rietumbalkānos un Ukrainā. Galvenie uzdevumi ir:
— izveidot atvērtu platformu, kas varētu nodrošināt reģiona mēroga dialogu starp daudzām ieinteresētajām personām, un nodrošināt vietu, kur ogļu ieguves reģioni Rietumbalkānos un Ukrainā varētu dalīties ar pieredzi, zināšanām un paraugpraksi par pārkārtošanās jautājumiem;
— veidot saikni starp ES ogļu ieguves reģioniem un to partneriem Rietumbalkānos un Ukrainā, veidojot mērķsadarbību kā līdzekli zināšanu, pieredzes un paraugprakses apmaiņas un nodošanas veicināšanai attiecībā uz pārkārtošanās jautājumiem;
— veidot Rietumbalkānos un Ukrainā esošo attiecīgo ieinteresēto personu spējas attiecībā uz pārkārtošanās jautājumiem, izmantojot akadēmiju, kas nodrošinātu īpašas apmācības par pārvaldību, sabiedrības iesaisti, vides sanāciju, zemes un aktīvu lietojuma veida maiņu;
— nodrošināt tehnisko palīdzību ekspertu atbalsta veidā ierobežotam skaitam izmēģinājuma reģionu Rietumbalkānos un Ukrainā, lai izstrādātu pārkārtošanās ceļvežus, ko izmantot un īstenot attiecīgajām publiskajām iestādēm;
— palīdzēt ogļu ieguves reģioniem piekļūt finansējumam pārkārtošanās projektiem vai programmām no dažādiem pieejamiem avotiem, tostarp no Eiropas Komisijas, Pasaules Bankas un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas.

II.2.5) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos

II.2.6) Paredzamā vērtība

Vērtība bez PVN:   3.000.000,00

Valūta:   EUR

II.2.7) Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Ilgums mēnešos:   36

Līgumu var atjaunot:  

Pārjaunojumu apraksts:   -

II.2.9) Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties

Objektīvie kritēriji ierobežota kandidātu skaita izvēlei:   -

II.2.10) Informācija par variantiem

Var iesniegt piedāvājumu variantus:  

II.2.11) Informācija par iespējām

Iespējas:  

Iespēju apraksts:   -

II.2.12) Informācija par elektroniskajiem katalogiem

Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs:  

II.2.13) Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:  

II.2.14) Papildu informācija

-

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1) Dalības nosacījumi

III.1.1) Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

III.1.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji:  

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

-

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

-

III.1.3) Tehniskās un profesionālās spējas

Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji:  

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

-

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

-

III.1.5 Informācija par privileģēto tiesību līgumiem

Līgums paredzēts tikai aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā nonākušu personu sociālā un profesionālā integrācija:  

Līguma izpilde tikai aizsargātas nodarbinātības programmas ietvaros:  

III.2) Ar līgumu saistītie nosacījumi

III.2.1) Informācija par konkrēto profesiju

Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem:   -

Atsauce uz attiecīgo likumu, normatīvo vai administratīvo aktu:   -

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

III.2.2) Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija:  

IV iedaļa: Procedūra

IV.1) Apraksts

IV.1.1) Procedūras veids

Atklāta procedūra

IV.1.3) Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu:  

Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz četrus gadus, pamatojums:   -

Iepirkums paredz dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidi:  

Dinamisko iepirkumu sistēmu varētu izmantot papildu iepirkumu rīkotāji:  

IV.1.4) Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā

Piemēro procedūru, ko dala posmos, lai pakāpeniski samazinātu apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu:  

IV.1.5) Informācija par sarunām

Līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības piešķirt līgumu, pamatojoties uz sākotnējiem piedāvājumiem neveicot sarunas:  

IV.1.6) Informācija par elektronisko izsoli

Tiks piemērota elektroniskā izsole:  

Papildu informācija par elektronisko izsoli:   -

IV.1.8) Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)

Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums:  

IV.2) Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

Paziņojuma numurs ES OV:   -

IV.2.2) Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš

Datums:   17-07-2020

Vietējais laiks:   16:00

IV.2.3) Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums

-

IV.2.4) Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu

EN

IV.2.6) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums

Ilgums mēnešos:   6

IV.2.7) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

Datums:   20-07-2020

Vietējais laiks:   10:00

Vieta:   DG Energy, Rue de Mot 24, 1049 Brussels, BEĻĢIJA, office 03/37

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:   pretendenti var piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, bet katru pretendentu var pārstāvēt ne vairāk kā viena persona. Atvēršanas sanāksmes beigās atvēršanas komisijas priekšsēdētājs nosauks pretendentu vārdus un paziņos lēmumu par katra saņemtā piedāvājuma pieņemamību. Piedāvājumos minētā cena netiks paziņota.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1) Informācija par periodiskumu

Šis ir kārtējs iepirkums:  

Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:   -

VI.2) Informācija par elektronisko darbplūsmu

Izmantos elektroniskos pasūtījumus:  

Pieņems elektroniskos rēķinus:  

Izmantos elektroniskos maksājumus:  

VI.3) Papildu informācija

-

VI.4) Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Pilns nosaukums
Vispārējā tiesa
Pasta adrese
Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta
Luxembourg
Pasta indekss
L-2925
Valsts
LUXEMBOURG
Tālrunis
+352 4303-1
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām

Pilns nosaukums
Eiropas Ombuds
Pasta adrese
1 avenue du Président Robert Schuman, PO BOX 403
Pilsēta
Strasbourg
Pasta indekss
67001
Valsts
FRANCE
Tālrunis
+33 3881-72313
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Pārskatīšanas procedūra

Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):   skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

VI.4.4) Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru

Pilns nosaukums
Vispārējā tiesa
Pasta adrese
Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta
Luxembourg
Pasta indekss
L_2925
Valsts
LUXEMBOURG
Tālrunis
+352 4303-1
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
http://curia.europa.eu

VI.4.5) Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

28-05-2020