Европейска комисия, COMM — Communication, COMM.A.3 — Media Monitoring and Eurobarometer
Aankondiging van een opdracht

Услуги на Евробарометър: Проучвания на Флаш Евробарометър (обособена позиция 1) и проучвания на Евробарометър (обособена позиция 2)

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Европейска комисия, COMM — Communication, COMM.A.3 — Media Monitoring and Eurobarometer
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Град
Brussels
Пощенски код
1049
код NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
-
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-

Интернет адрес/и

Основен адрес:   https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Адрес на профила на купувача:   -

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане:   да

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:   -

Поръчката се възлага от централен орган за покупки:   не

I.3) Комуникация

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

Официално наименование
-
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
код NUTS
-
Държава
-
Лице за контакт
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Основен адрес
-
Адрес на профила на купувача
-

електронно посредством:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: -

I.4) Вид на възлагащия орган

Европейска институция/агенция или международна организация

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Услуги на Евробарометър: Проучвания на Флаш Евробарометър (обособена позиция 1) и проучвания на Евробарометър (обособена позиция 2)

Референтен номер:   COMM/2020/OP/0017

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код:   79320000 - Услуги по изследване на общественото мнение

Допълнителен CPV код:   -

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Поръчката цели да предостави на Комисията и други институции/агенции на ЕС услугите на Евробарометър. Тези услуги ще предоставят на възлагащите органи по-добро разбиране на общественото мнение чрез проучване с анкети сред населението, както и конкретни целеви групи.
Предметът на обособена позиция 1 покрива проучвания чрез Флаш Евробарометър и ad-hoc услуги.
Предметът на обособена позиция 2 е изпълнение и координиране на проучвания за качество и други услуги във връзка с общественото мнение, ангажиращи общото население или избрани социални групи.

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС:   47.000.000,00

Валута:   EUR

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:   да

Оферти могат да бъдат подавани за :   всички обособени позиции: 2

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:   -

Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:   -


II.2) Описание Обособена позиция №: 1

II.2.1) Наименование

Проучвания чрез Флаш Евробарометър

Обособена позиция №:   1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

Основен CPV код:   79320000 - Услуги по изследване на общественото мнение
79311000 - Услуги, свързани с проучвания
79311300 - Услуги по анализ на резултатите от анкетни проучвания

Допълнителен CPV код:   -

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Основно място на изпълнение:   –– помещенията на изпълнителя; –– във всички държави и територии, посочени в документите от Техническите спецификации (вж. Приложение А Обособена позиция 1).

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Обособена позиция 1 на тази покана за участие в търг ще позволи на възлагащите органи да поръчват проучвания на мнения, наричани „Проучвания Флаш Евробарометър“ (оттук нататък „Флаш ЕБ“), които да се провеждат основно по телефона или онлайн.
Целта на проучванията чрез Флаш Евробарометър е да предоставят бърза оценка на състоянието на общественото мнение и да допринесат за оценката, проверката и формулирането на политиките на ЕС.
Проучвания чрез Флаш Евробарометър и ad-hoc тематични проучвания по въпроси, свързани с европейските дела, извършени в кратък срок и проведени по искане на която и да е служба на Европейската комисия и други възлагащи органи. Флаш ЕБ проучванията позволяват на възлагащите органи бързо да получат резултати от проучвания, проведени сред общото население или да се фокусират върху конкретни целеви групи, като младежи, бизнеси и др.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:   30.000.000,00

Валута:   EUR

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци:   48

Тази поръчка подлежи на подновяване:   не

Описание на подновяванията:   -

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:   -

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти:   не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:   не

Описание на опциите:   -

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:   не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:   да

II.2.14) Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).


II.2) Описание Обособена позиция №: 2

II.2.1) Наименование

Проучвания Евробарометър

Обособена позиция №:   2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

Основен CPV код:   79320000 - Услуги по изследване на общественото мнение
79311000 - Услуги, свързани с проучвания
79311300 - Услуги по анализ на резултатите от анкетни проучвания

Допълнителен CPV код:   -

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Основно място на изпълнение:   –– помещенията на изпълнителя; –– във всички държави и територии, посочени в документите от Техническите спецификации (вж. Приложение А Обособена позиция 2).

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Обособена позиция 2 на тази покана за участие в търг ще позволи на възлагащите органи да поръчват проучвания на качеството и/или други услуги за проучвания за анализ на общественото мнение.
Проучванията чрез Евробарометър ще помогнат на възлагащите органи да изпълнят следните цели:
• да оценят подробно нагласите, мненията, очакванията, грижите и др. на обществото и/или на избрани социални групи в държавите или териториите, обхванати от поръчката, по отношение на различните политики и инициативи, предприемани от различните играчи, ангажирани с европейската интеграция;
• да разберат причините, поради които се излагат нагласите, мненията, очакванията или тревогите;
• да извършат тестове с различни групи относно разбирането и приемането на съобщения или документи (писмени документи, видео клипове, логота, промоционални материали, уеб страници и др.), изготвени от участващите институции и органи, които да се използват за информационни и комуникационни кампании на Европейския съюз;
• да оценят, по време на изготвянето или след разпространението, разбирането и влиянието на такива съобщения или документи в националните култури и различните възрасти, полове и социално-професионални групи, според векторите и стиловете на комуникация, отговарящи на различните целеви групи;
• да открият най-подходящите видове информация и медии за всяка от целевите групи в държавите или териториите, обхванати от поръчката;
• да оценят влиянието на политиките и решенията, които вече се изпълняват на ниво Европейски съюз;
• да помогнат в подготовката на въпросници за проучвания на качеството;
• да анализират и интерпретират резултатите в проучвания на качеството и количеството от Проучвания чрез Евробарометър или други източници;
• да открият значителни национални и социално-демографски разлики между обхванатите държави или територии и вътре в тях;
• да помогнат за развитие на знания и възможности за анализ на феномени, свързани с общественото мнение в Европейския съюз, регионално, национално и глобално, както и в други държави или територии, обхванати от поръчката.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:   17.000.000,00

Валута:   EUR

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци:   48

Тази поръчка подлежи на подновяване:   не

Описание на подновяванията:   -

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:   -

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти:   не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:   не

Описание на опциите:   -

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:   не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:   да

II.2.14) Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).


Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:   да

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

-

Изисквано минимално/ни ниво/а:

-

III.1.3) Технически и професионални възможности

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:   да

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

-

Изисквано минимално/ни ниво/а:

-

III.1.5 Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение:   не

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места:   не

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия:   -

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:   -

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.2.2) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката:   не

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение :   да

Рамково споразумение с няколко оператора:   да

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение:   2

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:   -

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки:   не

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи:   не

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти:   не

IV.1.5) Информация относно договаряне

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори:   не

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг:   не

Допълнителна информация относно електронния търг:   -

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA):   да

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:   -

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата:   17-08-2020

Местно време:   16:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

-

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци:   9

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата:   19-08-2020

Местно време:   10:00

Място:   Rue de la Loi 200, Wetstraat 200, Brussels, БЕЛГИЯ. Заседанието по отваряне ще се проведе единствено чрез уеб платформата WEBEX. Оферентите, които са заявили желанието си да участват в заседанието по отваряне, ще получат URL връзка своевременно.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:   Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка:   не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:   -

VI.2) Информация относно електронното възлагане

Ще се прилага електронно поръчване:   не

Ще се използва електронно фактуриране:   да

Ще се приема електронно заплащане:   да

VI.3) Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Общ съд
Пощенски адрес
Rue du Fort Niedergrünewald
Град
Luxembourg
Пощенски код
L-2925
Държава
LUXEMBOURG
Телефон
+352 4303-1
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:   Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02-06-2020