Komisja Europejska, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Aankondiging van een gegunde opdracht

Podsumowanie europejskiego podejścia do oceny odporności ogniowej fasad

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Komisja Europejska, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Avenue d'Auderghem 45 - Office BREY 10/124
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1049
Kod NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5254
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-

Adresy internetowe

Główny adres:   http://ec.europa.eu/growth/

Adres profilu nabywcy:   http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2) Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień:   nie

W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:   -

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca:   nie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Podsumowanie europejskiego podejścia do oceny odporności ogniowej fasad

Numer referencyjny:   761/PP/GRO/IMA/19/1133/11140

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV:   79410000 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Uzupełniający kod CPV:   -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

Celem projektu jest podsumowanie i dopracowanie metody oceny opracowanej przez wykonawcę na poprzednim etapie jako „metody alternatywnej”, aby metoda ta mogła zostać bezpośrednio zastosowana do zharmonizowanych norm dotyczących produktów (w CEN) i europejskich dokumentów oceny (w EOTA) w odniesieniu do odpowiednich wyrobów budowlanych (zestawów) w ramach wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części:   nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość:   719.900,00

Waluta:   EUR

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa

-

Część nr:   -

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   -

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   miejscem wykonania zadania będzie siedziba wykonawcy lub inne miejsce wskazane w ofercie, z wyjątkiem siedziby Komisji.

II.2.4) Opis zamówienia

Celem projektu jest podsumowanie i dopracowanie metody oceny opracowanej przez wykonawcę na poprzednim etapie jako „metody alternatywnej”, aby metoda ta mogła zostać bezpośrednio zastosowana do zharmonizowanych norm dotyczących produktów (w CEN) i europejskich dokumentów oceny (w EOTA) w odniesieniu do odpowiednich wyrobów budowlanych (zestawów) w ramach wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.
Konieczny jest wewnątrz-laboratoryjny program testowy, by wykazać, że zaproponowana metoda może być wykorzystana zgodnie z zamierzeniem i spełnia wymogi regulacyjne przy jednoczesnym pozyskaniu potwierdzenia metody testowej w krajach członkowskich.
Wykonawca musi również zaproponować klasyfikację ze wszystkimi niezbędnymi kryteriami i wartościami, które stanowić będzie podstawę rozporządzenia delegowanego Komisji w odniesieniu do klasyfikacji odporności ogniowej fasad, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, artykuł 27.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena - Waga:   50 %

Kryterium jakości - Nazwa:   metodologia  / Waga:   40

Kryterium jakości - Nazwa:   zarządzanie projektem i zasoby  / Waga:   30

Kryterium jakości - Nazwa:   kompletność, przejrzystość i prezentacja oferty  / Waga:   30

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Językiem roboczym podsumowania europejskiego podejścia do oceny odporności ogniowej fasad jest język angielski.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:   nie

Ustanowiono dynamiczny systemu zakupów:   nie

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną:   nie

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:   tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:   2019/S 179-434943

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów opublikowanego w ramach powyższego ogłoszenia o zamówieniu:   nie

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego:   nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   SI2.825082

Część nr:   -

Nazwa:   Podsumowanie europejskiego podejścia do oceny odporności ogniowej fasad

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy

20-02-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Rise Research Institutes of Sweden AB
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Brinellgatan 4
Miejscowość
Boras
Kod NUTS
SE
Kod pocztowy
504 62
Państwo
SVERIGE
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Efectis France
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Espace Technologique — BAT Apollo
Miejscowość
Saint-Aubin
Kod NUTS
FR
Kod pocztowy
91190
Państwo
FRANCE
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Bundesanstalt Fuer Materialforschung und -Pruefung
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Unter den Eichen 87
Miejscowość
Berlin
Kod NUTS
DE
Kod pocztowy
12205
Państwo
DEUTSCHLAND
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Universite de Liege
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Place du 20 Aout 7
Miejscowość
Liège
Kod NUTS
BE
Kod pocztowy
4000
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
EMI Epitesugyi Minosegellenorzo Innovacios Nonprofit KFT
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Dozsa Gyorgy St 26
Miejscowość
Szentendre
Kod NUTS
HU
Kod pocztowy
2000
Państwo
MAGYARORSZÁG
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   720.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   719.900,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   tak

Procentowa część:   35%

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe

Składanie ofert dla niniejszego zaproszenia możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa
Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy
Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość
Luxembourg
Kod pocztowy
L-2925
Państwo
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Faks
+352 4303-2100
Adres internetowy
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:   Dokładne informacje na temat terminów procedur odwoławczych: Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

19-03-2020

Załącznik D1 – Zamówienia ogólne: Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1. Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji zgodnie z art. 32 dyrektywy 2014/24/UE

Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na:

procedurę otwartą:   nie

procedurę ograniczoną:   nie

Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie:   -

Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:

brak konkurencji ze względów technicznych:   nie

zamówienie mające na celu stworzenie lub nabycie niepowtarzalnego dzieła sztuki lub wykonania artystycznego:   nie

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   nie

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   nie

Dodatkowe dostawy realizowane przez pierwotnego dostawce zamawiane zgodnie z warunkami ścisłe określonymi w dyrektywie:   nie

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   -

Zamówienie na usługi, które zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu:   -

Dostawy towarów notowanych i nabywanych na rynku towarowym:   -

Nabycie dostaw lub usług na szczególnie korzystnych warunkach:

od dostawcy, który definitywnie likwiduje swoja działalność:   -

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   -

2. Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.Urz. UE

Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy:   nie

3. Wyjaśnienie

-