NMBS-Procurement
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Vastgoed expert voor de waardering van strategische sites van de NMBS

Dienstenopdracht die zich richt tot een expert in vastgoed om strategische sites van de NMBS in Vlaanderen, Brussel en Wallonië te waarderen.

Datum van verzending van deze aankondiging
27-03-2020
Publicatiedatum
29-03-2020
Deadline
05-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79900000 - Diverse zakelijke en andere diensten
79990000 - Diverse zakelijke diensten
79993100 - Faciliteitenbeheer
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement
Postadres
Hallepoortlaan 40
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Catherine Peters
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
900000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie punt 4.1 van de selectieleidraad in bijlage van de aankondiging van de opdracht

Economische en financiële draagkracht

zie punt 4.2 van de selectieleidraad in bijlage van de aankondiging van de opdracht

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

zie punt 4.3 van de selectieleidraad in bijlage van de aankondiging van de opdracht

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A