Europeiska kommissionen, COMM – Communication, COMM.A.3 – Media Monitoring and Eurobarometer
Aankondiging van een opdracht

Eurobarometertjänster: Flash Eurobarometer-undersökningar (del 1) och Eurobarometerundersökningar (del 2)

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Europeiska kommissionen, COMM – Communication, COMM.A.3 – Media Monitoring and Eurobarometer
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Ort
Brussels
Postnummer
1049
Nuts-kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
-
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-

Internetadress(er)

Allmän adress:   https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Upphandlarprofil:   -

I.2) Gemensam upphandling

Kontraktet inbegriper gemensam upphandling:   ja

Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:   -

Kontraktet tilldelas av en inköpscentral:   nej

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress

Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas

Officiellt namn
-
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Nuts-kod
-
Land
-
Kontaktperson
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Allmän adress
-
Upphandlarprofil
-

elektroniskt via:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: -

I.4) Typ av upphandlande myndighet

EU-institution/EU-organ eller internationell organisation

I.5) Huvudsaklig verksamhet

Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Eurobarometertjänster: Flash Eurobarometer-undersökningar (del 1) och Eurobarometerundersökningar (del 2)

Referensnummer:   COMM/2020/OP/0017

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod:   79320000 - Opinionsundersökningar

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.1.3) Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4) Kort beskrivning

Kontraktet syftar till att tillhandahålla Eurobarometertjänster till kommissionen och andra EU-institutioner/byråer. Dessa tjänster kommer att ge de upphandlande myndigheterna en bättre förståelse av den allmänna opinionen genom forskning med hjälp av opinionsundersökningar riktade till allmänheten och särskilda målgrupper.
Del 1 omfattar Flash Eurobarometer-undersökningar och ad hoc-tjänster.
Del 2 omfattar genomförande och samordning av kvalitativa undersökningar och andra tjänster avseende opinionsundersökningar, riktade till allmänheten eller utvalda samhällsgrupper.

II.1.5) Uppskattat totalt värde

Värde exkl. moms:   47.000.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar:   ja

Anbud får lämnas för:   alla delar: 2

Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare:   -

Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt:   -


II.2) Beskrivning Del nr: 1

II.2.1) Benämning på upphandlingen

Flash Eurobarometer-undersökningar

Del nr:   1

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   79320000 - Opinionsundersökningar
79311000 - Undersökningar
79311300 - Undersökningsanalys

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   — Uppdragstagarens lokaler. — I alla länder och territorier som anges i de tekniska specifikationerna (se bilaga A del 1).

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Del 1 av denna anbudsinfordran kommer att göra det möjligt för upphandlande myndigheter att beställa opinionsundersökningar, även kallade Flash Eurobarometer-undersökningar (nedan ”Flash EB”), som huvudsakligen ska genomföras per telefon eller online.
Syftet med Flash Eurobarometer-undersökningar är att tillhandahålla en snabb bedömning av den allmänna opinionen och bidra till utvärdering, validering och utformning av EU:s politik.
Flash Eurobarometer-undersökningar är särskilda tematiska undersökningar om EU-frågor som genomförs på kort tid och på begäran av någon av Europeiska kommissionens avdelningar och andra upphandlande myndigheter. FlashEB-undersökningar gör det möjligt för de upphandlande myndigheterna att snabbt erhålla resultat från undersökningar som genomförts hos allmänheten eller att fokusera på särskilda målgrupper, t.ex. ungdomar, företag, etc.

II.2.5) Tilldelningskriterier

Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten

II.2.6) Uppskattat värde

Värde exkl. moms:   30.000.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid

Antal månader:   48

Detta kontrakt kan förlängas:   nej

Beskrivning av förlängning:   -

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds

Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:   -

II.2.10) Information om alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras:   nej

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.12) Information om elektroniska kataloger

Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   ja

II.2.14) Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).


II.2) Beskrivning Del nr: 2

II.2.1) Benämning på upphandlingen

Eurobarometerundersökningar

Del nr:   2

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   79320000 - Opinionsundersökningar
79311000 - Undersökningar
79311300 - Undersökningsanalys

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   — Uppdragstagarens lokaler. — I alla länder och territorier som anges i de tekniska specifikationerna (se bilaga A del 2).

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Del 2 av denna anbudsinfordran kommer att göra det möjligt för upphandlande myndigheter att beställa kvalitativa undersökningar och/eller andra forskningstjänster för att analysera den allmänna opinionen.
Eurobarometerundersökningarna ska hjälpa de upphandlande myndigheterna att uppfylla följande mål:
• Att i detalj bedöma attityder, åsikter, förväntningar, farhågor etc. hos allmänheten och/eller utvalda samhällsgrupper i de länder eller territorier som omfattas av kontraktet med avseende på de olika politikområden och initiativ som tagits av de olika aktörer som deltar i den europeiska integrationen.
• Förstå skälen till att attityder, åsikter, förväntningar eller farhågor uttrycks.
• Utföra tester på olika grupper avseende förståelse och anammande av meddelanden eller handlingar (skriftliga dokument, videor, logotyper, reklammaterial, webbplatser, etc.) som utarbetats av de deltagande institutionerna och organen för att användas i Europeiska unionens informations- och kommunikationskampanjer.
• Utvärdera, både under utarbetande och efter spridning, förståelsen för och effekten av sådana meddelanden eller handlingar i nationella kulturer och hos olika ålders-, köns- och samhällsgrupper, med hänsyn till att olika kommunikationssätt tilltalar olika målgrupper.
• Att identifiera de lämpligaste formerna av information och medier för var och en av målgrupperna i de länder eller territorier som omfattas av kontraktet.
• Att utvärdera effekterna av politik och beslut som redan genomförts på EU-nivå.
• Att hjälpa till att utarbeta frågeformulär för kvantitativa undersökningar.
• Analysera och tolka resultaten av kvantitativa undersökningar och kvalitativa undersökningar från Eurobarometerundersökningar eller andra källor.
• Identifiera betydande nationella och sociodemografiska skillnader mellan de länder eller territorier som omfattas och inom dem.
• Att bidra till att utveckla kunskap om och förmåga att analysera fenomen med anknytning till den allmänna opinionen i Europeiska unionen, regionalt, nationellt och globalt, samt i andra länder eller territorier som omfattas av kontraktet.

II.2.5) Tilldelningskriterier

Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten

II.2.6) Uppskattat värde

Värde exkl. moms:   17.000.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid

Antal månader:   48

Detta kontrakt kan förlängas:   nej

Beskrivning av förlängning:   -

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds

Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:   -

II.2.10) Information om alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras:   nej

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.12) Information om elektroniska kataloger

Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   ja

II.2.14) Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).


Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten :   ja

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

Eventuella minimistandardnivåer:

-

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten :   ja

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

Eventuella minimistandardnivåer:

-

III.1.5 Information om reserverade kontrakt

Kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder och ekonomiska aktörer vars syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller missgynnade personer:   nej

Kontraktet ska fullgöras inom ramen för programmen för skyddad anställning:   nej

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp

Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp:   -

Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:   -

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.2) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet:   nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal:   ja

Ramavtal med flera aktörer:   ja

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet:   2

Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:   -

Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem:   nej

Det dynamiska inköpssystemet kan användas av ytterligare upphandlare:   nej

IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen

Användning av ett förfarande i successiva etapper i syfte att gradvis minska antalet lösningar att diskutera eller anbud att förhandla:   nej

IV.1.5) Information om förhandling

Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontraktet på grundval av ursprungliga anbud utan att genomföra förhandlingar:   nej

IV.1.6) Information om elektronisk auktion

En elektronisk auktion kommer att användas:   nej

Kompletterande upplysningar om den elektroniska auktionen:   -

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:   ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT:   -

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Datum:   17-08-2020

Lokal tid:   16:00

IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta

-

IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud

Antal månader:   9

IV.2.7) Anbudsöppning

Datum:   19-08-2020

Lokal tid:   10:00

Plats:   Rue de la Loi 200, Wetstraat 200, Brussels, BELGIEN. Mötet för öppnande av anbud kommer endast att hållas via webbplattformen WEBEX. Anbudsgivare som har uttryckt att de önskar delta i anbudsöppnandet kommer att erhålla URL-länken i god tid.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:   Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling

Detta är en återkommande upphandling:   nej

Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:   -

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas:   nej

Elektronisk fakturering godtas:   ja

Elektronisk betalning tillämpas:   ja

VI.3) Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4) Överprövningsförfaranden

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn
Tribunalen
Postadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Ort
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Behörigt organ vid medling

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:   Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

02-06-2020