Komisja Europejska, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability and Inclusion
Aankondiging van een gegunde opdracht

Studium wykonalności wprowadzenia gwarancji dla dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Komisja Europejska, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability and Inclusion
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1049
Kod NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
DG EMPL — Unit C3, Disability and Inclusion
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-

Adresy internetowe

Główny adres:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3248

Adres profilu nabywcy:   -

I.2) Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień:   nie

W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:   -

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca:   nie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

I.5) Główny przedmiot działalności

Ochrona socjalna

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Studium wykonalności wprowadzenia gwarancji dla dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

Numer referencyjny:   VT/2017/057

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV:   79311400 - Usługi badań ekonomicznych

Uzupełniający kod CPV:   -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

Działania przygotowawcze są dla Parlamentu Europejskiego ważnym narzędziem formułowania nowych priorytetów politycznych i wprowadzania nowych inicjatyw, które ostatecznie mogą się przekształcić w stałe działania UE i programy z własnymi liniami budżetowymi. Parlament Europejski poprosił Komisję Europejską o wdrożenie działania przygotowawczego dotyczącego systemu gwarancji dla dzieci / ustanowienia europejskiej gwarancji oraz wsparcia finansowego dla dzieci. Celem tych działań jest ustanowienie ram wykonawczych, które będą zgodne z zaleceniem Komisji z 2013 roku dotyczącym inwestowania w dzieci, a jednocześnie będą uwzględniały ostatnie inicjatyw w dziedzinie polityki społecznej, takie jak europejski filar praw socjalnych. Zwłaszcza zasada 11 europejskiego filaru praw socjalnych poświęcona jest prawu dostępu do wysokiej jakości i przystępnych cenowo usług wczesnej edukacji i opieki, prawu do ochrony przed ubóstwem i prawu dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji do korzystania ze środków służących zwiększeniu równości szans.

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części:   nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość:   956.112,00

Waluta:   EUR

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa

-

Część nr:   -

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   -

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   BE1

II.2.4) Opis zamówienia

Zob. pkt 2 specyfikacji technicznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   tak

II.2.14) Informacje dodatkowe

-

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:   nie

Ustanowiono dynamiczny systemu zakupów:   nie

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną:   nie

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:   tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:   2018/S 056-123134

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów opublikowanego w ramach powyższego ogłoszenia o zamówieniu:   nie

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego:   nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   VC/2018/0111

Część nr:   -

Nazwa:   Studium wykonalności wprowadzenia gwarancji dla dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy

27-09-2018

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   0

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   -

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   -

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe

-

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa
Sąd
Adres pocztowy
Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość
Luxembourg
Kod pocztowy
L-2925
Państwo
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Faks
+352 4303-2100
Adres internetowy
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy
1 avenue du Président Robert Schuman CS30406
Miejscowość
Strasbourg Cedex
Kod pocztowy
F-67001
Państwo
FRANCE
Tel.
+33 388172313
E-mail
-
Faks
+33 388172313
Adres internetowy
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:   -

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa
Komisja Europejska, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3: Disability and Inclusion
Adres pocztowy
-
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1049
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

22-11-2018

Załącznik D1 – Zamówienia ogólne: Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1. Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji zgodnie z art. 32 dyrektywy 2014/24/UE

Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na:

procedurę otwartą:   nie

procedurę ograniczoną:   nie

Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie:   -

Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:

brak konkurencji ze względów technicznych:   nie

zamówienie mające na celu stworzenie lub nabycie niepowtarzalnego dzieła sztuki lub wykonania artystycznego:   nie

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   nie

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   nie

Dodatkowe dostawy realizowane przez pierwotnego dostawce zamawiane zgodnie z warunkami ścisłe określonymi w dyrektywie:   nie

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   -

Zamówienie na usługi, które zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu:   -

Dostawy towarów notowanych i nabywanych na rynku towarowym:   -

Nabycie dostaw lub usług na szczególnie korzystnych warunkach:

od dostawcy, który definitywnie likwiduje swoja działalność:   -

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   -

2. Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.Urz. UE

Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy:   nie

3. Wyjaśnienie

-