bpost NV van publiek recht
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Organisatie van een jaarlijkse enquête betreffende het welzijn van de medewerkers van bpost

De Opdracht heeft betrekking op de diensten betreffende de organisatie en de analyse van een strategische jaarlijkse enquête waarbij bpost (aanbestedende entiteit) kan beschikken over een meet- en diagnosetool om het welzijn en het engagement van zijn werknemers te bepalen. De tool dient met name om na te gaan of de werknemers achter de strategie van bpost staan en of ze geëngageerd zijn, dus of ze beschikken over de psychologische eigenschappen wilskracht, toewijding en betrokkenheid.

Datum van verzending van deze aankondiging
26-03-2020
Publicatiedatum
28-03-2020
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
79311200 - Diensten voor het uitvoeren van enquêtes
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
bpost NV van publiek recht
Postadres
Muntcentum
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dirk Speleers
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
EFFECTORY BV , Singel 130, 1015 AE Amsterdam, NEDERLAND