Rectificatie

Organisatie DPO-meeting

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Algemene Directie Crisiscentrum
Nationaal identificatienummer
0308.356.862_22487
Postadres
Hertogstraat 53
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Annick Galante
Telefoon
-
E-mail
annick.galante@ibz.fgov.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.crisis.ibz.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316948

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Organisatie DPO-meeting

Referentienummer: ADCC-IBZ/CC/2018/DPOMEETING-F50_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79952000 - Diensten voor het organiseren van evenementen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Opdracht die als doel heeft de logistieke organisatie van een meeting tussen de data protection officers (DPO’s) van de verschillende lidstaten van de Europese Unie te verzekeren

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-08-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-522817

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-08-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Overige nadere inlichtingen

aanpassing van het uur van indienen van de offertes

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!