Parlamentul European, Official Mail Service
Aankondiging van een gegunde opdracht

Expertiza privind spațiul de libertate, securitate și justiție (lotul 1), controalele la frontiere, azil și migrație (lotul 2) și cooperarea judiciară în materie penală și cooperarea polițienească (lotul 3)

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială
Parlamentul European, Official Mail Service
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Rue Wiertz 60
Localitate
Brussels
Cod poștal
1047
Cod NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Persoană de contact
Michael Alexander Speiser
Telefon
+32 22832475
E-mail
[email protected]
Fax
-

Adresă (adrese) internet

Adresa principală:   http://www.europarl.europa.eu

Adresa profilului cumpărătorului:   -

I.2) Achiziţie comună

Contractul implică o achiziţie comună:   nu

În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:   -

Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie:   nu

I.4) Tipul autorității contractante

Instituție/agenție europeană sau organizație internațională

I.5) Activitate principală

Altă activitate:   Spațiul de libertate, securitate și justiție

Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu

Expertiza privind spațiul de libertate, securitate și justiție (lotul 1), controalele la frontiere, azil și migrație (lotul 2) și cooperarea judiciară în materie penală și cooperarea polițienească (lotul 3)

Număr de referinţă:   IP/C/LIBE/FWC/2018-086

II.1.2) Cod CPV principal

Cod CPV principal:   79100000 - Servicii juridice

Cod CPV suplimentar:   RD11

II.1.3) Tipul contractului

Servicii

II.1.4) Descriere succintă

Contractul-cadru are ca obiect furnizarea de consiliere de specialitate independentă cu privire la o varietate de aspecte actuale și emergente în domeniul aspectelor orizontale în:
— libertate, securitate și justiție, drepturile fundamentale și cetățenie (lotul 1);
— politici privind controalele la frontieră, azilul și migrația (lotul 2); și
— cooperare judiciară în materie penală și cooperare polițienească (lotul 3).

II.1.6) Informații privind loturile

Contractul este împărțit în loturi:   da

II.1.7) Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)

Valoare:   3.000.000,00

Monedă:   EUR


II.2) Descriere Lot nr.: 1

II.2.1) Titlu

Aspecte orizontale în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție, drepturile fundamentale și cetățenie

Lot nr.:   1

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   79100000 - Servicii juridice

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Locul principal de executare:   Parlamentul European, Bruxelles, Belgia.

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

Contractul-cadru de servicii prevăzut vizează susținerea activității Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne din Parlamentul European, care îi va permite să solicite studii, note informative, sprijin evenimentelor organizate de Parlamentul European cu experți externi, etc. în cadrul domeniului său de competență.
Prin contractele-cadru de servicii, va fi furnizată expertiză sub formă de documente de lungimi diferite, livrate în baza unor cereri ad-hoc într-un termen limitat și definit. Pe lângă consilierea sub formă scrisă, Contractul-cadru de servicii trebuie, de asemenea, să acopere servicii conexe precum participarea la reuniunile comisiei și prezentări realizate de experți principali sau sprijinirea evenimentelor organizate de Parlamentul European cu experți externi, după caz. Prestatorii de servicii își asumă exclusiv responsabilitatea științifică pentru rezultatele activităților lor.
Lotul 1: (Aspecte orizontale în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție, drepturile fundamentale și cetățenie):
TFUE acordă o importanță deosebită creării unui spațiu de libertate, securitate și justiție. Carta drepturilor fundamentale, care este acum obligatorie din punct de vedere legal în cadrul UE, a consolidat drepturile de bază, iar drepturile fundamentale și drepturile cetățenești sunt prevăzute în articolele 2, 3 și 9-12 din TUE, 15, 16, 18-25 din TFUE și în Carta .
Lotul 1 acoperă expertiza privind toate aspectele legate de problemele orizontale ale spațiului de libertate, securitate și justiție, drepturile fundamentale și cetățenia, inclusiv, dar fără a se limita la:
• protecția drepturilor fundamentale în UE (inclusiv drepturile copiilor), având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a UE și jurisprudența Curții de Justiție a UE și a Curții Europene a Drepturilor Omului și a altor organisme judiciare relevante și
— aderarea UE la Convenția pentru apărarea drepturilor Omului și a libertăților fundamentale;
— aspecte instituționale ale spațiului de libertate, securitate și justiție, inclusiv împărțirea rolurilor și competențelor între instituțiile și organismele UE, precum și între UE și statele sale membre;
• evaluarea generală a echilibrului dintre libertate și securitate și utilizarea măsurilor excepționale;
• Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene;
• Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” pentru 2014-2020 și viitoarele fonduri de monitorizare pentru a sprijini drepturile fundamentale, nediscriminarea și cetățenia;
• Cetățenia UE, inclusiv libertatea de mișcare;
• legislația primară și secundară privind combaterea discriminării, inclusiv situația minorităților;
• lupta împotriva rasismului și a xenofobiei;
• transparența și accesul al documente;
• protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

II.2.5) Criterii de atribuire

Criteriile de mai jos

Prețul - Pondere:   30 %

Criteriu privind calitatea - Nume:   Alcătuirea echipei de bază și a grupului de experți  / Pondere:   21 %

Criteriu privind calitatea - Nume:   Înțelegerea lotului pentru care s-a depus oferta  / Pondere:   14 %

Criteriu privind calitatea - Nume:   Metodologia  / Pondere:   10,5 %

Criteriu privind calitatea - Nume:   Organizarea activităților  / Pondere:   24,5 %

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   nu

II.2.14) Informații suplimentare

-


II.2) Descriere Lot nr.: 2

II.2.1) Titlu

Politici privind controalele la frontiere, azil și migrația.

Lot nr.:   2

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   79100000 - Servicii juridice

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Locul principal de executare:   Parlamentul European, Bruxelles, Belgia.

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

Contractul-cadru de servicii prevăzut vizează susținerea activității Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne din Parlamentul European, care îi va permite să solicite studii, note informative, sprijin evenimentelor organizate de Parlamentul European cu experți externi, etc. în cadrul domeniului său de competență.
Prin contractele-cadru de servicii, va fi furnizată expertiză sub formă de documente de lungimi diferite, livrate în baza unor cereri ad-hoc într-un termen limitat și definit. Pe lângă consilierea sub formă scrisă, Contractul-cadru de servicii trebuie, de asemenea, să acopere servicii conexe precum participarea la reuniunile comisiei și prezentări realizate de experți principali sau sprijinirea evenimentelor organizate de Parlamentul European cu experți externi, după caz. Prestatorii de servicii își asumă exclusiv responsabilitatea științifică pentru rezultatele activităților lor.
Lotul 2 (Politici privind controalele la frontiere, azil și migrația):
Obiectivele UE, prevăzute la articolele 67 alineatul (2) și 77-80 din TFUE și drepturile corespunzătoare prevăzute la articolele 7, 14, 18 și 19 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE, vizează asigurarea absenței controalelor la frontierele interne pentru persoane și dezvoltarea unei politici comune privind azilul, imigrația și controlul la frontierele externe, pe baza solidarității dintre statele membre, ceea ce este corect față de resortisanții țărilor terțe.
Agenda europeană privind migrație pentru 2015 acoperă cele patru domenii politice de reducere a stimulentelor pentru imigrația ilegală, gestionarea frontierelor (prin salvarea de vieți și securizarea frontierelor externe), dezvoltarea unei politici mai consolidate în domeniul azilului și stabilirea unei noi politici privind imigrarea regulată, inclusiv politicile de integrare.
Azilul este o politică comună a UE, cu scopul de a crea un sistem comun care să conțină un statut uniform și proceduri uniforme pentru protecția internațională Prin pachetele legislative publicate în mai și iulie 2016, a fost lansată "a treia fază" a Sistemului european comun de azil.
În domeniul migrației legale, legislația UE existentă realizează în prezent o evaluare REFIT.
Politica de gestionare a frontierelor a înregistrat creșteri considerabile din cauza dezvoltării fluxurilor mixte de migratori în UE, precum și acutizarea problemelor privind securitatea, care au declanșat o nouă perioadă de activitate.
Lotul 2 acoperă expertiza privind toate aspectele legate de controalele la frontieră, azil și migrație, incluzând, dar fără a se limita la:
• protecția internațională, inclusiv relocarea și reinstalarea;
• migrația legală, inclusiv cooperarea cu țările de origine și politicile de integrare;
• migrația neregulamentară, inclusiv returnarea și readmisia;
• gestionarea frontierelor, inclusiv gestionarea integrată a frontierelor la frontierele externe și conceptul de "frontieră inteligentă";
• Schengen, inclusiv politica de acordare a vizelor pentru șederi pe termen scurt și lung;
• agențiile din domeniul azilului și migrației;
• fondurile relevante din domeniul azilului și migrației;
• jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau alte organe judiciare relevante.

II.2.5) Criterii de atribuire

Criteriile de mai jos

Prețul - Pondere:   30 %

Criteriu privind calitatea - Nume:   Componența echipei de bază și a grupului de experți  / Pondere:   21 %

Criteriu privind calitatea - Nume:   Înțelegerea lotului pentru care s-a depus oferta  / Pondere:   14 %

Criteriu privind calitatea - Nume:   Metodologia  / Pondere:   10,5 %

Criteriu privind calitatea - Nume:   Organizarea activităților  / Pondere:   24,5 %

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   nu

II.2.14) Informații suplimentare

-


II.2) Descriere Lot nr.: 3

II.2.1) Titlu

Cooperare judiciară în materie penală și cooperarea polițienească

Lot nr.:   3

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   79100000 - Servicii juridice

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Locul principal de executare:   Parlamentul European, Bruxelles, Belgia.

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

Contractul-cadru de servicii prevăzut vizează susținerea activității Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne din Parlamentul European, care îi va permite să solicite studii, note informative, sprijin evenimentelor organizate de Parlamentul European cu experți externi, etc. în cadrul domeniului său de competență.
Prin contractele-cadru de servicii, va fi furnizată expertiză sub formă de documente de lungimi diferite, livrate în baza unor cereri ad-hoc într-un termen limitat și definit. Pe lângă consilierea sub formă scrisă, Contractul-cadru de servicii trebuie, de asemenea, să acopere servicii conexe precum participarea la reuniunile comisiei și prezentări realizate de experți principali sau sprijinirea evenimentelor organizate de Parlamentul European cu experți externi, după caz. Prestatorii de servicii își asumă exclusiv responsabilitatea științifică pentru rezultatele activităților lor.
Lotul 3 (Cooperare judiciară în materie penală și cooperarea polițienească):
Cooperarea judiciară în materie penală, prevăzută la articolele 82-86 din TFUE, se bazează pe principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare și include măsuri de apropiere a legislațiilor statelor membre în mai multe domenii.
Eliminarea progresivă a controalelor la frontierele din cadrul UE a facilitat considerabil libera circulație a cetățenilor europeni, dar a facilitat și operarea infractorilor la nivel transnațional. Pentru a face față provocării criminalității transfrontaliere, spațiul de libertate, securitate și justiție include măsuri de promovare a cooperării judiciare în materie penală. Punctul de plecare este principiul recunoașterii reciproce. Au fost adoptate măsuri specifice pentru combaterea criminalității transnaționale și asigurarea protecției drepturilor victimelor, suspecților și prizonierilor în întreaga Uniune.
Principalul instrument de cooperare polițienească, prevăzut la articolele 87-89 din TFUE, este Oficiul European de Poliție (Europol), care reprezintă un element central al arhitecturii europene de securitate internă. Cooperarea și politicile sunt încă în curs de dezvoltare, concentrându-se mai ales pe combaterea mai eficientă a amenințărilor și a criminalității pan-europene, respectând drepturile fundamentale și normele de protecție a datelor.
Cooperarea eficientă în domeniul polițienesc este un element esențial pentru a face Uniunea un spațiu de libertate, securitate și justiție bazat pe respectarea drepturilor fundamentale. Cooperarea transfrontalieră în materie de aplicare a legii — care implică serviciile polițienești, vamale și alte servicii de aplicare a legii — are ca scop prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor penale în UE. În practică, această cooperare vizează, în principal, infracțiuni grave (crimă organizată, trafic de droguri, trafic de ființe umane, criminalitate cibernetică) și terorism.
Lotul 3 cuprinde expertiza privind toate aspectele legate de cooperarea judiciară în materie penală și cooperarea polițienească, inclusiv, dar fără a se limita la:
• cooperarea judiciară în materie penală, inclusiv în combaterea terorismului;
• cooperarea polițienească, inclusiv în combaterea terorismului;
• agențiile din domeniul cooperării judiciare în materie penală și cooperare polițienească;
• fondurile relevante din domeniul cooperării judiciare în materie penală și cooperare polițienească;
• jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau alte organe judiciare relevante.

II.2.5) Criterii de atribuire

Criteriile de mai jos

Prețul - Pondere:   30 %

Criteriu privind calitatea - Nume:   Componența echipei de bază și a grupului de experți  / Pondere:   21 %

Criteriu privind calitatea - Nume:   Înțelegerea lotului pentru care s-a depus oferta  / Pondere:   14 %

Criteriu privind calitatea - Nume:   Metodologia  / Pondere:   10,5 %

Criteriu privind calitatea - Nume:   Organizarea activităților  / Pondere:   24,5 %

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   nu

II.2.14) Informații suplimentare

-


Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

IV.1.3) Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru:   da

A fost instituit un sistem dinamic de achiziţii:   nu

IV.1.6) Informații despre licitația electronică

S-a organizat o licitație electronică:   nu

IV.1.8) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice:   nu

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură

Numărul anunțului în JO S:   2018/S 129-293208

IV.2.8) Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii

Anunţul implică încetarea sistemului dinamic de achiziţii publicat în anunţul de participare de mai sus:   nu

IV.2.9) Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Autoritatea contractantă nu va atribui niciun alt contract pe baza anunţului de intenţie de mai sus:   nu


Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   1

Lot nr.:   1

Titlu:   Aspecte orizontale în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție, drepturile fundamentale și cetățenie

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului Lot nr.: 1

V.2.1) Data încheierii contractului

07-02-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   8

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
1 Place du Congrès
Localitate
Brussels
Cod NUTS
BE100
Cod poștal
1000
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
da

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -


Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   2

Lot nr.:   1

Titlu:   Aspecte orizontale privind spațiul de libertate, securitate și justiție, drepturile fundamentale și cetățenia

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului Lot nr.: 1

V.2.1) Data încheierii contractului

07-02-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   8

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
BP 20064
Localitate
Paris
Cod NUTS
FR101
Cod poștal
75421
Țară
FRANCE
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
da

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -


Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   3

Lot nr.:   1

Titlu:   Aspecte orizontale în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție, drepturile fundamentale și cetățenie

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului Lot nr.: 1

V.2.1) Data încheierii contractului

07-02-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   8

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Milieu
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Chaussée de Charleroi 112
Localitate
Brussels
Cod NUTS
BE100
Cod poștal
1060
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
da

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -


Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   4

Lot nr.:   1

Titlu:   Aspecte orizontale în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție, drepturile fundamentale și cetățenie

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului Lot nr.: 1

V.2.1) Data încheierii contractului

07-02-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   8

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   da

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Optimity Advisors GmbH
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Stresemannstr. 123
Localitate
Berlin
Cod NUTS
DE300
Cod poștal
10963
Țară
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
da

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Matrix Insight (trading as Optimity Advisors)
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
3rd floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Localitate
London
Cod NUTS
UKI32
Cod poștal
N1 7RF
Țară
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
da

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   da

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   Pentru licitații specifice, sunt subcontractate contribuțiile privind obiectul licitației și metodologia.


Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   5

Lot nr.:   1

Titlu:   Aspecte orizontale în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție, drepturile fundamentale și cetățenie

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului Lot nr.: 1

V.2.1) Data încheierii contractului

07-02-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   8

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
LSE Enterprise
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Houghton Street
Localitate
London
Cod NUTS
UKI31
Cod poștal
WC2A 2AE
Țară
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
da

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -


Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   1

Lot nr.:   2

Titlu:   Politici privind controalele la frontiere, azil și migrația.

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului Lot nr.: 2

V.2.1) Data încheierii contractului

11-03-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   13

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
BP 20064
Localitate
Paris
Cod NUTS
FR101
Cod poștal
75421
Țară
FRANCE
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
da

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -


Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   2

Lot nr.:   2

Titlu:   Politici privind controalele la frontiere, azil și migrația.

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului Lot nr.: 2

V.2.1) Data încheierii contractului

11-03-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   13

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Réseau Académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe (Odysseus)
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
16A, Rue du Baillois
Localitate
Rixensart
Cod NUTS
BE310
Cod poștal
1330
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
da

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   da

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   Experți subcontractați pentru domeniile statisticii; securității și sociologiei; științe politice/administrative și relații internaționale; relații externe ale UE; extrateritorialitatea drepturilor omului; și pentru baze de date și corectură.


Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   3

Lot nr.:   2

Titlu:   Politici privind controalele la frontiere, azil și migrația.

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului Lot nr.: 2

V.2.1) Data încheierii contractului

11-03-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   13

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Centre of European Policy Studies (CEPS)
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
1 Place du Congrès
Localitate
Brussels
Cod NUTS
BE100
Cod poștal
1000
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
da

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -


Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   4

Lot nr.:   2

Titlu:   Politici privind controalele la frontiere, azil și migrația.

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului Lot nr.: 2

V.2.1) Data încheierii contractului

11-03-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   13

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   da

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
International Centre for Migration Policy Develpment (ICMPD)
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Gonzagagasse 1
Localitate
Vienna
Cod NUTS
AT130
Cod poștal
1010
Țară
ÖSTERREICH
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Avenue des Arts 7/8
Localitate
Brussels
Cod NUTS
BE100
Cod poștal
1000
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Migration Policy Centre at the European University Institute
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Villa Malafrasca, Via Boccaccio 151
Localitate
Florence
Cod NUTS
ITI14
Cod poștal
50133
Țară
ITALIA
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
nu

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   da

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   Mai mulți cercetători seniori subcontractați.


Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   5

Lot nr.:   2

Titlu:   Politici privind controalele la frontiere, azil și migrația.

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului Lot nr.: 2

V.2.1) Data încheierii contractului

11-03-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   13

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Migration Policy Institute Europe
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Rue de la Loi 155
Localitate
Brussels
Cod NUTS
BE100
Cod poștal
1040
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
da

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   da

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   Componente subcontractate privind dimensiunea externă, rețelele de trafic și de contrabandă; securitatea frontierelor, politicile SUA privind migrația, politicile de integrare, imigrația ilegală și aplicarea legii; legislația UE; economie și statistică; migrație și mediu; politicile grecești privind migrația; integrarea europeană; politicile de returnare; drepturile omului și legislația UE.


Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   1

Lot nr.:   3

Titlu:   Cooperare judiciară în materie penală și cooperarea polițienească

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului Lot nr.: 3

V.2.1) Data încheierii contractului

11-03-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   7

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
1 place du Congrès
Localitate
Brussels
Cod NUTS
BE100
Cod poștal
1000
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
da

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -


Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   2

Lot nr.:   3

Titlu:   Cooperare judiciară în materie penală și cooperarea polițienească

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului Lot nr.: 3

V.2.1) Data încheierii contractului

11-03-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   7

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   da

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Optimity Advisors GmbH
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Stresemannstr. 123
Localitate
Berlin
Cod NUTS
DE300
Cod poștal
10963
Țară
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
da

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Matrix Insight, trading as Optimity advisors
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
3rd Floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Localitate
London
Cod NUTS
UKI32
Cod poștal
N1 7RF
Țară
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
da

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   da

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   Pentru licitații specifice, sunt subcontractate contribuțiile privind obiectul licitației și metodologia.


Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   3

Lot nr.:   3

Titlu:   Cooperare judiciară în materie penală și cooperarea polițienească

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului Lot nr.: 3

V.2.1) Data încheierii contractului

11-03-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   7

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
European Institute of Public Administration (EIPA)
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Onze Lieve Vrouweplein 22
Localitate
Maastricht
Cod NUTS
NL423
Cod poștal
6211 HE
Țară
NEDERLAND
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
nu

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -


Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   4

Lot nr.:   3

Titlu:   Cooperare judiciară în materie penală și cooperarea polițienească

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului Lot nr.: 3

V.2.1) Data încheierii contractului

11-03-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   7

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Rand Europe
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Rue de la Loi 82/Bte 3
Localitate
Brussels
Cod NUTS
BE100
Cod poștal
1040
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
da

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   da

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   Doi membri ai echipei de bază și grupul de experți naționali sunt subcontractați.


Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   5

Lot nr.:   3

Titlu:   Cooperare judiciară în materie penală și cooperarea polițienească

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului Lot nr.: 3

V.2.1) Data încheierii contractului

11-03-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   7

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
VVA Brussels
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Avenue des Arts 11
Localitate
Brussels
Cod NUTS
BE100
Cod poștal
1210
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
da

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   da

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   Două universități și mai mulți experți individuali subcontractați.


Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3) Informații suplimentare

-

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Denumire oficială
Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă
Boulevard Konrad Adenauer
Localitate
Luxembourg
Cod poștal
L-2925
Țară
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-mail
-
Fax
+352 43032600
Adresă internet
https://curia.europa.eu/

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială
-
Adresă
-
Localitate
-
Cod poștal
-
Țară
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:   -

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Denumire oficială
Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă
Boulevard Konrad Adenauer
Localitate
Luxembourg
Cod poștal
L-2925
Țară
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-mail
-
Fax
+352 43032600
Adresă internet
https://curia.europa.eu/

VI.4.5) Data expedierii prezentului anunț

28-05-2020

Anexa D1 – Achiziții publice generale: Justificarea atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1. Justificarea alegerii procedurii negociate fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în conformitate cu articolul 32 din Directiva 2014/24/UE

Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la:

o procedură deschisă:   nu

o procedură restrânsă:   nu

Produsele în cauză sunt fabricate exclusiv în scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare în condițiile prevăzute de directivă:   -

Lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de un anumit operator economic pentru următorul motiv:

absenţa concurenţei pentru motive tehnice:   nu

scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau reprezentaţii artistice unice:   nu

protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală:   nu

Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă:   nu

Livrări suplimentare efectuate de furnizorul iniţial comandate în condiţiile stricte prevăzute de directivă:   nu

Lucrări/servicii noi, constituind o repetare a lucrărilor/serviciilor existente și solicitate în conformitate cu condițiile stricte prevăzute de directivă:   -

Contract de servicii care va fi atribuit câştigătorului sau unuia dintre câştigători conform regulilor unui concurs de proiecte:   -

Achiziţie de produse cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri:   -

Cumpărarea de produse sau servicii în condiţii deosebit de avantajoase:

de la un furnizor care își încetează definitiv activitățile comerciale:   -

protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală:   -

2. Alte justificări ale atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Achiziţia nu se încadrează în domeniul de aplicare al directivei:   nu

3. Explicaţie

-