Rectificatie

Flanders Food Week 2020

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Toerisme Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0225.944.375_16717
Postadres
Grasmarkt 61
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Greet Gosseye
Telefoon
+32 25040309
E-mail
greet.gosseye@eventflanders.com
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.toerismevlaanderen.be;http://www.visitflanders.com

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333106

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Flanders Food Week 2020

Referentienummer: Toerisme Vlaanderen-TVL/2019/1352/EFL-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79952000 - Diensten voor het organiseren van evenementen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Via deze opdracht wenst Toerisme Vlaanderen een dienstverlener aan te stellen die kan instaan voor:1) de conceptontwikkeling van de Flanders Food Week als geheel en van de afzonderlijke evenementen;2) de organisatie van de Flanders Food Week;3) en het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatie- en mediaplan rond het evenement.Het voorwerp van de opdracht wordt – voor zover al mogelijk – nader omschreven in de selectieleidraad.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-03-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-505762

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 042-096246

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.3) IV.3.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Overige nadere inlichtingen

In punt 4.6 van de selectieleidraad wordt het maximum aantal kandidaten van drie (3) gewijzigd naar een maximum aantal kandidaten van vijf (5). Deze aanpassing impliceert een verdaging van de uiterlijke indieningstermijn van 19 maart 2019 om 14 uur naar 27 maart 2019 om 14 uur. Een in die zin aangepaste versie 2 van de selectieleidraad wordt toegevoegd en vervangt de initiële versie van de selectieleidraad.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!