Rada Európskej únie
Aankondiging van een opdracht

Poradenské služby týkajúce sa plánovania obchodnej kontinuity

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov
Rada Európskej únie
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Rue de la Loi 175
Mesto/obec
Bruxelles
PSČ
1148
Kód NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
Procurement Coordination Unit
Telefón
+32 2-281-8062
E-mail
[email protected]
Fax
+32 2-280-0262

Internetová adresa (internetové adresy)

Hlavná adresa:   https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/

Adresa stránky profilu kupujúceho:   https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

I.2) Spoločné verejné obstarávanie

Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie:   nie

V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania:   -

Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán:   áno

I.3) Komunikácia

Ďalšie informácie možno získať na

vyššie uvedenej adrese

Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený. Ďalšie informácie môžete získať na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6443

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť

vyššie uvedenej adrese

elektronicky prostredníctvom:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6443

Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii. Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: -

I.4) Druh verejného obstarávateľa

Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia

I.5) Hlavná činnosť

Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov

Poradenské služby týkajúce sa plánovania obchodnej kontinuity

Referenčné číslo:   UCA 20/013

II.1.2) Hlavný kód CPV

Hlavný kód CPV:   79411000 - Poradenské služby v oblasti všeobecného podnikania a riadenia

Doplnkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zákazky

Služby

II.1.4) Stručný opis

Obstarávanie sa zameria na poskytovanie poradenských služieb v oblasti plánovania obchodnej kontinuity.

II.1.5) Celková odhadovaná hodnota

-

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti:   nie

II.2) Opis

II.2.1) Názov

-

Časť č.:   -

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

Hlavný kód CPV:   -

Doplnkový kód CPV:   -

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:   Brusel.

II.2.4) Opis obstarávania

Generálny sekretariát Rady EÚ vykonáva a uplatňuje plánovanie obchodnej kontinuity a má v úmysle vymenovať konzultantov, ktorí by ho podporovali pri plnení rôznych úloh v oblasti plánovania obchodnej kontinuity.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch

II.2.6) Odhadovaná hodnota

-

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému

Trvanie v mesiacoch:   48

Toto obstarávanie môže byť obnovené:   nie

Opis obnovení:   -

II.2.9) Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť

Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:   -

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty:   nie

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie:   nie

Opis opcií:   -

II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch

Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:   nie

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:   nie

II.2.14) Doplňujúce informácie

Generálny sekretariát Rady nezverejňuje odhadovanú peňažnú hodnotu svojich zmlúv. Odhadovaný objem služieb/dodávok je stanovený v špecifikáciách obstarávania.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1) Podmienky účasti

III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

-

III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie

Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu:   áno

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

-

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

-

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť

Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu:   áno

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

-

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

-

III.1.5 Informácie o vyhradených zákazkách

Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb:   nie

Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest:   nie

III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:   -

Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:   -

III.2.2) Podmienky vykonania zákazky

-

III.2.2) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:   áno

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis

IV.1.1) Druh postupu

Verejná súťaž

IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:   áno

Rámcová dohoda s jediným uchádzačom:   áno

V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:   -

Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému:   nie

Dynamický nákupný systém môžu využiť ďalší zákazníci:   nie

IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu

Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať:   nie

IV.1.5) Informácie o rokovaní

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadať zákazku na základe prvotných ponúk bez vykonania rokovaní:   nie

IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii

Použije sa elektronická aukcia:   nie

Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:   -

IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:   áno

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:   -

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum:   17-07-2020

Miestny čas:   12:00

IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

-

IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Trvanie v mesiacoch:   6

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum:   20-07-2020

Miestny čas:   10:00

Miesto:   Pozri bod 3.2 výzvy na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk bude možno potrebné presunúť v krátkom čase v prípade, že v budovách Generálneho sekretariátu alebo v ich blízkosti dôjde k nepredvídaným udalostiam v pôvodne plánovanom termíne na otváranie ponúk.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:   -

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1) Informácie o opakovaní obstarávania

Toto obstarávanie sa bude opakovať:   nie

Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:   -

VI.2) Informácie o elektronickom riadení práce

Použije sa elektronické objednávanie:   nie

Bude sa akceptovať elektronická fakturácia:   áno

Použijú sa elektronické platby:   nie

VI.3) Doplňujúce informácie

-

VI.4) Postupy preskúmania

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úradný názov
Všeobecný súd
Poštová adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec
Luxembourg
PSČ
2925
Štát
LUXEMBOURG
Telefón
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetová adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Štát
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:   Do 2 mesiacov od oznámenia osobe podávajúcej odvolanie alebo v prípade, ak to nie je možné, odo dňa, keď sa osoba podávajúca odvolanie o oznámení dozvedela, sa odvolanie musí podať na Všeobecnom súde. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní. Časové lehoty sú predĺžené na základe vzdialenosti o pevne stanovené obdobie 10 dní bez ohľadu na miesto sídla alebo obvyklé bydlisko dotyčnej osoby.

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úradný názov
Rada Európskej únie, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Poštová adresa
Rue de la Loi 175
Mesto/obec
Brussels
PSČ
1048
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Telefón
+32 2818060
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22800262
Internetová adresa
http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

VI.4.5) Dátum odoslania tohto oznámenia

08-06-2020