Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Media Consultancy

Infrabel wil een nieuwe raamovereenkomst afsluiten met een onafhankelijk agentschap dat
• Gespecialiseerd is in mediastrategie en -consultancy;
• Een kritische partner kan zijn tegenover het mediabureau (media-aankoper) van Infrabel;
• Kennis van zaken heeft van mediastrategie en medialandschap in België, en dit zowel online als offline.


Datum van verzending van deze aankondiging
23-06-2020
Publicatiedatum
24-06-2020
Deadline
22-07-2020
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
79340000 - Reclame- en marketingdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcelbroodthaers 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A