Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COMM — Communication, COMM.D.1 — Planning, Budget and Evaluation
Rectificatie

Διοργανική πρόσκληση υποβολής προσφορών αναφορικά με πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσιο για εκτίμηση των επιπτώσεων, αξιολογήσεις και μελέτες και υπηρεσίες σχετικές με αξιολογήσεις στον τομέα της επικοινωνίας

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COMM — Communication, COMM.D.1 — Planning, Budget and Evaluation
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Πόλη
Brussels
Ταχ. κωδικός
1049
Κωδικός NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Αρμόδιος για πληροφορίες
Manuel Romano
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο

Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: -

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος

Διοργανική πρόσκληση υποβολής προσφορών αναφορικά με πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσιο για εκτίμηση των επιπτώσεων, αξιολογήσεις και μελέτες και υπηρεσίες σχετικές με αξιολογήσεις στον τομέα της επικοινωνίας

Αριθμός αναφοράς: COMM/2020/OP/0020

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 79419000 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: -

II.1.3) Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή

Το αντικείμενο αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή εκτίμησης των επιπτώσεων, αξιολογήσεων και μελετών και υπηρεσιών σχετικών με αξιολογήσεις στον τομέα της επικοινωνίας.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.4.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

11-06-2020

VI.4.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης

Σύνδεση TED eSender : -

Σύνδεση πελάτη TED eSender: -

Αριθ. αναφοράς της προκήρυξης: -

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 111-268685

Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης:

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.1) Αναφορά αρχικής προκήρυξης

Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή: όχι

Η δημοσίευση στο TED δεν ήταν συμβατή με τις αρχικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή: όχι

VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Αριθμός τμήματος
Lot 1, 2 & 3
Αριθμός τμήματος
I.1)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση
Σελίδα 4, μετά την αναθέτουσα αρχή Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
Αντί:
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COMM — Communication, COMM.D.1 — Planning, Budget and Evaluation Ταχυδρομική διεύθυνση: Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56 Πόλη: Brussels Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ταχυδρομικός κώδικας: 1049 Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Υπεύθυνος επικοινωνίας: Manuel Romano E-mail: [email protected] Διεύθυνση(ύνσεις) στο διαδίκτυο: Κύρια διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
Διάβαζε:
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις Επίσημη επωνυμία: ESMA — Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών Πόλη: Paris Κωδικός NUTS: FR101 Paris Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ Υπεύθυνος επικοινωνίας: Charlotte Ferrari E-mail: [email protected] Διεύθυνση(ύνσεις) στο διαδίκτυο: Κύρια διεύθυνση: https://www.esma.europa.eu

Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες

-