Rectificatie

Flanders Food Week 2020

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Toerisme Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0225.944.375_16717
Postadres
Grasmarkt 61
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Greet Gosseye
Telefoon
+32 25040309
E-mail
greet.gosseye@eventflanders.com
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.toerismevlaanderen.be;http://www.visitflanders.com

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333106

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Flanders Food Week 2020

Referentienummer: Toerisme Vlaanderen-TVL/2019/1352/EFL-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79952000 - Diensten voor het organiseren van evenementen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Via deze opdracht wenst Toerisme Vlaanderen een dienstverlener aan te stellen die kan instaan voor:1) de conceptontwikkeling van de Flanders Food Week als geheel en van de afzonderlijke evenementen;2) de organisatie van de Flanders Food Week;3) en het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatie- en mediaplan rond het evenement.Het voorwerp van de opdracht wordt – voor zover al mogelijk – nader omschreven in de selectieleidraad.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-504406

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 033-074624

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Zoals aangekondigd in punt 3.3 van de selectieleidraad ging op 26 februari 2019 ten kantore van Toerisme Vlaanderen een informatiesessie over de opdracht door. De presentatie van deze sessie wordt bij deze via een erratum aan het opdrachtdossier toegevoegd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!