Съвместно предприятие ECSEL
Aankondiging van een opdracht

Организиране на симпозиум на Съвместно предприятие ECSEL за 2019 г.

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Съвместно предприятие ECSEL
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Avenue de la Toison D'Or 56-60
Град
Brussels
Пощенски код
1060
код NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
Administration Unit
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-

Интернет адрес/и

Основен адрес:   http://www.ecsel.eu

Адрес на профила на купувача:   -

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане:   не

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:   -

Поръчката се възлага от централен орган за покупки:   не

I.3) Комуникация

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на:   http://www.ecsel.eu/procurements

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

Горепосоченото/ите място/места за контакт

електронно посредством:   -

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: -

I.4) Вид на възлагащия орган

Европейска институция/агенция или международна организация

I.5) Основна дейност

Друга дейност:   Електроника

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Организиране на симпозиум на Съвместно предприятие ECSEL за 2019 г.

Референтен номер:   -

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код:   79952000 - Услуги, свързани с организирането на събития

Допълнителен CPV код:   -

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Съвместно предприятие ECSEL ще покани европейските промишлени и изследователски общности, заедно с вземащите решения, да представят и оценя, напредъка на проектите през годините, финансирани от програмата на Съвместното предприятие ECSEL във връзка с международните достижения в областта на електронните компоненти и системи (ECS) и това пред широка публика (включително журналистически и други публично видими инструменти).

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС:   200.000,00

Валута:   EUR

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:   не

II.2) Описание

II.2.1) Наименование

-

Обособена позиция №:   -

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

Основен CPV код:   -

Допълнителен CPV код:   -

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS:   RO321 - Bucureşti

Основно място на изпълнение:   -

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Съвместно предприятие ECSEL търси икономически оператор, който да управлява:
— услуги за логистика, кетъринг, брандиране и техническо оборудване за пленарната зала на симпозиума (17/18 юни) в Палата на парламента в Букурещ;
— определяне на място и наемане, услуги за логистика и кетъринг, брандиране и техническо оборудване за изложба и социално събитие на 17 юни;
— определяне на място и наемане, услуги за логистика и кетъринг, и брандиране за социално събитие на 18 юни; и
— услуги за логистика, кетъринг, брандиране и техническо оборудване за заседанията на Обществения съвет и Управителния съвет на Съвместното предприятие ECSEL на 19.6.2019 г.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:   200.000,00

Валута:   EUR

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци:   9

Тази поръчка подлежи на подновяване:   не

Описание на подновяванията:   -

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:   -

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти:   не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:   не

Описание на опциите:   -

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:   не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:   не

II.2.14) Допълнителна информация

-

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

-

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:   не

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

-

Изисквано минимално/ни ниво/а:

-

III.1.3) Технически и професионални възможности

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:   не

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

-

Изисквано минимално/ни ниво/а:

-

III.1.5 Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение:   не

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места:   не

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия:   -

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:   -

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката

-

III.2.2) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката:   не

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение :   не

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:   -

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки:   не

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи:   не

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти:   не

IV.1.5) Информация относно договаряне

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори:   не

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг:   не

Допълнителна информация относно електронния търг:   -

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA):   не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:   -

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата:   14-01-2019

Местно време:   23:59

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

-

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

EN

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци:   9

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата:   21-01-2019

Местно време:   14:00

Място:   Съвместно предприятие ECSEL Avenue de la Toison d'Or 56-60 1060 Brussels, БЕЛГИЯ

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:   -

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка:   не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:   -

VI.2) Информация относно електронното възлагане

Ще се прилага електронно поръчване:   не

Ще се използва електронно фактуриране:   не

Ще се приема електронно заплащане:   не

VI.3) Допълнителна информация

-

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес
-
Град
Luxembourg
Пощенски код
-
Държава
LUXEMBOURG
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:   -

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22-11-2018