Европейска комисия, General Directorate Regional and Urban Policy
Aankondiging van een gegunde opdracht

Оценка на инвестициите в областта на информационните и комуникационните технологии, подкрепяни от Европейския фонд за регионално развитие през периода 2007—2013 г.

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Европейска комисия, General Directorate Regional and Urban Policy
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
TA Cell BU-1 00/184
Град
Brussels
Пощенски код
1049
код NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-

Интернет адрес/и

Основен адрес:   http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Адрес на профила на купувача:   -

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане:   не

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:   -

Поръчката се възлага от централен орган за покупки:   не

I.4) Вид на възлагащия орган

Европейска институция/агенция или международна организация

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Оценка на инвестициите в областта на информационните и комуникационните технологии, подкрепяни от Европейския фонд за регионално развитие през периода 2007—2013 г.

Референтен номер:   2019CE16BAT106

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код:   79410000 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

Допълнителен CPV код:   -

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Последваща оценка на инвестиционните проекти, насочени към предоставянето на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) през периода 2007—2013 г. За обхвата на тази оценка ИКТ включват в широки линии телекомуникационните инфраструктури (включително широколентови мрежи), информационни и комуникационни технологии и електронни и цифрови услуги и приложения за гражданите (електронно здравеопазване, електронно управление и др.).

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:   не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

Валута:   -

II.2) Описание

II.2.1) Наименование

-

Обособена позиция №:   -

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

Основен CPV код:   79419000 - Консултантски услуги, свързани с оценяване

Допълнителен CPV код:   -

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS:   00 - N/A

Основно място на изпълнение:   -

II.2.4) Описание на обществената поръчка

При оценката ще бъде извършен преглед на различните типове интервенции по отношение на ИКТ, които са били съфинансирани от ЕФРР през периода 2007—2013 г., и ще бъде направен анализ на тяхната обосновка и на доказателствата за тяхната ефективност, ефикасност и въздействие върху съгласуваността с други политики, тяхната значимост и добавената стойност за ЕС.
Оценката ще осигури преглед на различните начини, по които финансирането от ЕФРР е било използвано за ИКТ в целия ЕС, както и анализ на резултатите, доколкото те могат да бъдат идентифицирани. Това ще бъде разгледано по-подробно в избрани държави и региони, като целта е да се определят типовете интервенции, които са били най-успешни (или ефективни), както и факторите, допринесли за техния успех, включително в по-слабо развитите и по-слабо населените региони (които са били обект на конкретни интервенции по отношение на ИКТ).
Оценката ще бъде допълнена с анализ на регулаторните рамки и на развитието на технологиите, засягащи развитието на инвестициите в областта на ИКТ (и по-специално телекомуникационните мрежи – широколентови мрежи), включително развитието на цените и въпроси, свързани с обществените поръчки, оперативните разходи, факторите, свързани с търсенето, засягащи развитието на мрежите (внедряване на услуги от доставчици на дребно и/или на едро, инвестиции в мрежа „последна миля“ от доставчиците на услуги), както и свързаните социални аспекти (приемането от потребителите, цифрови умения и грамотност, развитие на предоставянето на цифрови обществени услуги и др.). Освен това чрез оценката ще се анализират пропуските на пазара, които са обект на финансираните от ЕС дейности, и участието на частния сектор (както и поради промени в нормативната уредба на пазара на дребно и поради очакваното поведение на частните инвеститори).
Ще се изготви анализ на възприемането на цифровите услуги от предприятията и домакинствата, предлагани в мрежите, подкрепяни от ЕФРР.
Ще се извърши преглед на съответните публикации и документи, заедно с проучване на обосновката в основата на подкрепата, предоставяна за ИКТ при оперативните програми (интервенционната логика) в целия ЕС. След това ще бъде разработена теория на промяната за различни типове мерки или проекти в различните определени клъстери.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий, свързан с разходи - Име:   Качество на предложената методология  / Тежест:   50

Критерий, свързан с разходи - Име:   Организация на работата  / Тежест:   30

Критерий, свързан с разходи - Име:   Мерки за контрол на качеството  / Тежест:   20

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:   не

Описание на опциите:   -

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:   не

II.2.14) Допълнителна информация

-

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение :   не

Установена е динамична система за покупки:   не

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Използван е електронен търг:   не

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA):   да

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:   2019/S 248-611332

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с горепосоченото обявление за поръчка:   не

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за предварителна информация:   да

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   -

Обособена позиция №:   -

Наименование:   Оценка на инвестициите в областта на информационните и комуникационните технологии, подкрепяни от Европейския фонд за регионално развитие през периода 2007—2013 г.

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   0

Брой на офертите, постъпили от МСП:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   -

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   -

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   не

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   -

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация

Комисията преразгледа практичността на възлагането на поръчката и искането от изпълнителя да я извърши в текущия несигурен климат и смущения, причинени от пандемията Covid-19.
Следователно беше взето решение да не се възлага поръчката поради следните причини:
–– сложността на референтните условия и нуждата от продължителен контакт с управляващите органи и други заинтересовани лица;
–– голямата вероятност изпълнителят да срещне значителни трудности пред осигуряването на отговор от обществените власти, натоварени със справянето с кризисната ситуация;
–– вероятността резултатите от оценката, чиято навременност евентуално би пострадала от горепосочените спънки, да дойдат твърде късно, за да се считат за първоначално планирани за програмирането на поколение 2021—2027 от програмите на ЕФРР в подкрепа на инвестициите в ИКТ.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Общ съд
Пощенски адрес
Rue du Fort Niedergrünewald
Град
Luxembourg
Пощенски код
L-2925
Държава
LUXEMBOURG
Телефон
+352 4303-1
Електронна поща
[email protected]
Факс
+352 4303-2100
Интернет адрес
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:   -

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование
Европейска комисия, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Пощенски адрес
-
Град
Brussels
Пощенски код
1049
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28-05-2020

Приложение Г1 – обществени поръчки: Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС

Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на:

открита процедура:   не

ограничена процедура:   не

За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в директивата :   -

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:

отсъствие на конкуренция по технически причини:   не

обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството или творческо изпълнение:   не

защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост:   не

Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата:   не

Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани в директивата:   не

Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в директивата:   -

Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него:   -

Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса:   -

Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия:

от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност:   -

защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост:   -

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз

Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата:   не

3. Обяснение

-