Единен съвет за преструктуриране
Aankondiging van een gegunde opdracht

Осигуряване на анализ на финансови отчети и консултация относно осчетоводяването

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Единен съвет за преструктуриране
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Treurenberg 22
Град
Brussels
Пощенски код
1049
код NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
SRB Procurement
Телефон
+32 24903551
Електронна поща
[email protected]
Факс
-

Интернет адрес/и

Основен адрес:   http://www.srb.europa.eu

Адрес на профила на купувача:   -

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане:   не

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:   -

Поръчката се възлага от централен орган за покупки:   не

I.4) Вид на възлагащия орган

Европейска институция/агенция или международна организация

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Осигуряване на анализ на финансови отчети и консултация относно осчетоводяването

Референтен номер:   SRB/OP/2/2019

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код:   66100000 - Услуги в областта на банковото и застрахователно дело

Допълнителен CPV код:   -

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Осигуряване на анализ на финансови отчети и консултация относно осчетоводяването. Моля, вижте тръжните документи, достъпни на адреса на eTendering, посочен по-горе в раздел I.3) „Комуникация“.

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:   не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност:   24.000.000,00

Валута:   EUR

II.2) Описание

II.2.1) Наименование

-

Обособена позиция №:   -

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

Основен CPV код:   79400000 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги

Допълнителен CPV код:   -

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Основно място на изпълнение:   Очаква се известен брой задания по многостранния рамков договор за услуги да се извършват в Брюксел и на други места.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Моля, вижте тръжните документи, достъпни на адреса на eTendering, посочен по-горе в раздел I.3) „Комуникация“.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена - Тежест:   30

Критерий за качество - Име:   Подход и методология  / Тежест:   40

Критерий за качество - Име:   Управление на заданията  / Тежест:   20

Критерий за качество - Име:   Управление и запазване на ресурсите  / Тежест:   10

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:   не

Описание на опциите:   -

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:   не

II.2.14) Допълнителна информация

-

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение :   да

Установена е динамична система за покупки:   не

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Използван е електронен търг:   не

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA):   не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:   2019/S 210-512166

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с горепосоченото обявление за поръчка:   не

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за предварителна информация:   не

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   SRB/OP/2/2019

Обособена позиция №:   -

Наименование:   Осигуряване на анализ на финансови отчети и консултация относно осчетоводяването

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

29-05-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   8

Брой на офертите, постъпили от МСП:   1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   4

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   8

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Ernst and Young Consulting
Национален регистрационен номер
0471938850
Пощенски адрес
De Kleetlaan 2
Град
Diegem
код NUTS
BE241
Пощенски код
1831
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   24.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   24.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   не

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   -

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   SRB/OP/2/2019

Обособена позиция №:   -

Наименование:   Осигуряване на анализ на финансови отчети и консултация относно осчетоводяването

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

29-05-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   8

Брой на офертите, постъпили от МСП:   1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   4

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   8

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Национален регистрационен номер
HRB1981
Пощенски адрес
Fuhlentwiete 12
Град
Hamburg
код NUTS
DE600
Пощенски код
20355
Държава
DEUTSCHLAND
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   24.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   24.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   не

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   -

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   SRB/OP/2/2019

Обособена позиция №:   -

Наименование:   Осигуряване на анализ на финансови отчети и консултация относно осчетоводяването

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

29-05-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   8

Брой на офертите, постъпили от МСП:   1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   4

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   8

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA
Национален регистрационен номер
429053863
Пощенски адрес
Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J
Град
Zaventem
код NUTS
BE241
Пощенски код
1930
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   24.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   24.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   не

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   -

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   SRB/OP/2/2019

Обособена позиция №:   -

Наименование:   Осигуряване на анализ на финансови отчети и консултация относно осчетоводяването

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

29-05-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   8

Брой на офертите, постъпили от МСП:   1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   4

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   8

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Национален регистрационен номер
HRB 106191B
Пощенски адрес
Klingelhöferstraße 18
Град
Berlin
код NUTS
DE300
Пощенски код
10785
Държава
DEUTSCHLAND
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   24.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   24.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   не

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   -

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   SRB/OP/2/2019

Обособена позиция №:   -

Наименование:   Осигуряване на анализ на финансови отчети и консултация относно осчетоводяването

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

29-05-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   8

Брой на офертите, постъпили от МСП:   1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   4

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   8

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Oliver Wyman BVBA
Национален регистрационен номер
0645.633.285
Пощенски адрес
Avenue Herrmann-Debroux 2
Град
Brussels
код NUTS
BE10
Пощенски код
1160
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Mazars Advisory Services BVBA
Национален регистрационен номер
0844.915.134
Пощенски адрес
Avenue Marcel Thiry 77 b4
Град
Brussels
код NUTS
BE10
Пощенски код
1200
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   24.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   24.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   не

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   -

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   SRB/OP/2/2019

Обособена позиция №:   -

Наименование:   Осигуряване на анализ на финансови отчети и консултация относно осчетоводяването

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

29-05-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   8

Брой на офертите, постъпили от МСП:   1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   4

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   8

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Alvarez and Marsal Deutschland GmbH
Национален регистрационен номер
HRB178338
Пощенски адрес
Thierschplatz 6
Град
Munich
код NUTS
DE212
Пощенски код
80538
Държава
DEUTSCHLAND
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   24.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   24.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   не

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   -

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   SRB/OP/2/2019

Обособена позиция №:   -

Наименование:   Осигуряване на анализ на финансови отчети и консултация относно осчетоводяването

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

29-05-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   8

Брой на офертите, постъпили от МСП:   1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   4

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   8

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Grant Thornton UK LLP
Национален регистрационен номер
OC307742
Пощенски адрес
30 Finsbury Square
Град
London
код NUTS
UKI
Пощенски код
EC2A 1AG
Държава
UNITED KINGDOM
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Grant Thornton Ireland
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
13-18 City Quay
Град
Dublin
код NUTS
IE061
Пощенски код
D02 ED70
Държава
IRELAND
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   24.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   24.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   не

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   -

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   SRB/OP/2/2019

Обособена позиция №:   -

Наименование:   Осигуряване на анализ на финансови отчети и консултация относно осчетоводяването

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

29-05-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   8

Брой на офертите, постъпили от МСП:   1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   4

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   8

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
PwC EU Services EESV
Национален регистрационен номер
0872.793.825
Пощенски адрес
Woluwe Garden, Woluwedal
Град
Brussels
код NUTS
BE10
Пощенски код
1932
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   24.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   24.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   не

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   -

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация

-

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Общ съд
Пощенски адрес
Rue du Fort Niedergrünewald
Град
Luxembourg
Пощенски код
L-2925
Държава
LUXEMBOURG
Телефон
+352 4303-1
Електронна поща
[email protected]
Факс
+352 4303-2100
Интернет адрес
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:   -

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование
Единен съвет за преструктуриране
Пощенски адрес
Treurenberg 22
Град
Brussels
Пощенски код
1049
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Телефон
+32 24903551
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11-06-2020

Приложение Г1 – обществени поръчки: Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС

Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на:

открита процедура:   не

ограничена процедура:   не

За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в директивата :   -

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:

отсъствие на конкуренция по технически причини:   не

обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството или творческо изпълнение:   не

защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост:   не

Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата:   не

Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани в директивата:   не

Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в директивата:   -

Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него:   -

Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса:   -

Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия:

от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност:   -

защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост:   -

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз

Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата:   не

3. Обяснение

-