Rectificatie

GEBIEDSGERICHTE MONITORING EN REGIONALE ATTENUATIEFACTOR

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Landmaatschappij
Nationaal identificatienummer
0236.506.685_16781
Postadres
Gulden Vlieslaan 72
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Bruno Fernagut
Telefoon
+32 25437240
E-mail
bruno.fernagut@vlm.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlm.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328940

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

GEBIEDSGERICHTE MONITORING EN REGIONALE ATTENUATIEFACTOR

Referentienummer: VLM-APLM/2018/1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79311000 - Uitvoeren van studies

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De oppervlakte- en grondwaterkwaliteit in Vlaanderen evolueert niet overal even snel en voldoende. Omwille van deze regionale verschillen, dient de gebiedsgerichte aanpak van het vijfde mestactieprogramma 2015-2018 (MAP5) in uitvoering van de Nitraatrichtlijn, verder te worden uitgediept, waarbij strengere maatregelen kunnen opgelegd worden voor de bedrijven in gebieden met een onvoldoende waterkwaliteit. Voor een wetenschappelijke onderbouwing is het belangrijk om te weten welk type regio’s gevoelig zijn voor nitraatverontreiniging en is het nodig om effecten van maatregelen modelmatig te kunnen doorrekenen, teneinde de juiste gebiedsgerichte maatregelen te kunnen voorstellen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-537830

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-573705

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

selectieleidraad niet zichtbaar als 'bestekdocument'

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1774 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!