Evropska komisija, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Aankondiging van een opdracht

Delovanje sekretariata pobude za premogovne regije v prehodu na Zahodnem Balkanu in v Ukrajini

Oddelek I: Javni naročnik

I.1) Ime in naslovi

Uradno ime
Evropska komisija, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
Kraj
Brussels
Poštna številka
1049
Šifra NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktna oseba
Lapinova Jana
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-

Internetni naslovi

Glavni naslov:   https://ec.europa.eu/energy/

Internetni naslov profila kupca:   -

I.2) Skupno javno naročanje

Naročilo vključuje skupno javno naročanje:   ne

V primeru skupnega javnega naročanja, ki vključuje različne države – veljavna nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja:   -

Naročilo odda centralni organ za nabavo:   ne

I.3) Sporočanje

Dodatne informacije lahko dobite na

zgoraj navedenem naslovu

Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6452

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati

zgoraj navedenem naslovu

elektronsko prek:   -

Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplačno na voljo na: -

I.4) Vrsta javnega naročnika

Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija

I.5) Glavna področja dejavnosti

Druga dejavnost:   energija

Oddelek II: Predmet

II.1) Obseg naročila

II.1.1) Naslov

Delovanje sekretariata pobude za premogovne regije v prehodu na Zahodnem Balkanu in v Ukrajini

Referenčna številka dokumenta:   ENER/2020/OP/0007

II.1.2) Glavna koda CPV

Glavna koda CPV:   79412000 - Storitve svetovanja na področju upravljanja financ

Dopolnilna koda CPV:   -

II.1.3) Vrsta naročila

Storitve

II.1.4) Kratek opis

Predmet naročila je ustanovitev sekretariata, katerega namen je zagotoviti logistično podporo za izvajanje petih komponent, kot so vzpostavitev odprte platforme, povezovanje premogovnih regij EU in njihovih partnerjev na Zahodnem Balkanu in v Ukrajini s pomočjo tesnega sodelovanja, krepitev zmogljivosti ustreznih deležnikov na Zahodnem Balkanu in v Ukrajini glede vprašanj, povezanih s prehodom, prek akademije, zagotavljanje tehnične pomoči v obliki strokovne podpore omejenemu številu pilotnih regij ter pomoč premogovnim regijam pri dostopu do financiranja za projekte ali programe, povezane s prehodom.

II.1.5) Ocenjena skupna vrednost

Vrednost brez DDV:   3.000.000,00

Denarna enota:   EUR

II.1.6) Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope:   ne

II.2) Opis

II.2.1) Naslov

-

Št. sklopa:   -

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavna koda CPV:   79421100 - Storitve nadziranja projektov, razen za gradbena dela
79421200 - Storitve priprave projektov, razen za gradbena dela
09242100 - Petrolej

Dopolnilna koda CPV:   -

II.2.3) Kraj izvedbe

Šifra NUTS:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:   -

II.2.4) Opis javnega naročila

Predmet tega javnega razpisa je delovanje sekretariata pobude za premogovne regije v prehodu na Zahodnem Balkanu in v Ukrajini. Glavne naloge zajemajo:
— vzpostavitev odprte platforme, ki bo omogočila dialog med več deležniki v regiji ter zagotovila prostor za izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks glede vprašanj, povezanih s prehodom, med premogovnimi regijami na Zahodnem Balkanu in v Ukrajini,
— povezovanje premogovnih regij EU in njihovih partnerjev na Zahodnem Balkanu in v Ukrajini s pomočjo tesnega sodelovanja, da bi spodbudili izmenjavo in prenos znanja, izkušenj ter dobrih praks glede vprašanj, povezanih s prehodom,
— krepitev zmogljivosti ustreznih deležnikov na Zahodnem Balkanu in v Ukrajini glede vprašanj, povezanih s prehodom, prek akademije, ki bo izvajala namenska usposabljanja o upravljanju, sodelovanju skupnosti, kultiviranju okolja, spreminjanju namembnosti zemljišč in sredstvih,
— zagotavljanje tehnične pomoči v obliki strokovne podpore omejenemu številu pilotnih regij na Zahodnem Balkanu in v Ukrajini, da bi razvili časovne načrte za prehod, ki jih bodo uporabljali in izvajali ustrezni javni organi,
— pomoč premogovnim regijam pri dostopu do financiranja za projekte ali programe, povezane s prehodom, na podlagi različnih razpoložljivih sredstev, vključno s sredstvi Evropske komisije, Svetovne banke in Evropske banke za obnovo in razvoj.

II.2.5) Merila za izbiro ponudbe

Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji

II.2.6) Ocenjena vrednost

Vrednost brez DDV:   3.000.000,00

Denarna enota:   EUR

II.2.7) Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema

Trajanje v mesecih:   36

To naročilo je mogoče podaljšati:   ne

Opis podaljšanj:   -

II.2.9) Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju

Objektivna merila za izbor omejenega števila kandidatov:   -

II.2.10) Informacije o variantah

Variante so dopustne:   da

II.2.11) Informacije o variantah

Variante:   ne

Opis variant:   -

II.2.12) Informacije o elektronskih katalogih

Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog:   ne

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:   ne

II.2.14) Dodatne informacije

-

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1) Pogoji za udeležbo

III.1.1) Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register

Seznam in kratek opis meril za izbor:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2) Poslovno in finančno stanje

Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji:   da

Seznam in kratek opis meril za izbor:

-

Najnižje ravni morebitnih standardov:

-

III.1.3) Tehnična in strokovna sposobnost

Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji:   da

Seznam in kratek opis meril za izbor:

-

Najnižje ravni morebitnih standardov:

-

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih

Naročilo je pridržano za invalidska podjetja in gospodarske subjekte, katerih cilj je družbeno in poklicno vključevanje invalidnih ali prikrajšanih oseb:   ne

Izvedba naročila je omejena na zaščitene programe za zaposlene:   ne

III.2) Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo

III.2.1) Informacije o določeni stroki

Izvedba storitve je omejena na določeno stroko:   -

Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:   -

III.2.2) Pogoji za izvedbo javnega naročila

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.2.2) Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila:   da

Oddelek IV: Postopek

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postopka

Odprti postopek

IV.1.3) Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma:   ne

V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 4 leta:   -

Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema:   ne

Dinamični nabavni sistem lahko uporabljajo dodatni kupci:   ne

IV.1.4) Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom

Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje:   ne

IV.1.5) Informacije o pogajanjih

Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj:   ne

IV.1.6) Informacije o elektronski dražbi

Uporabljena bo elektronska dražba:   ne

Navedite dodatne informacije o elektronski dražbi:   -

IV.1.8) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih:   da

IV.2) Upravne informacije

IV.2.1) Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Številka obvestila v UL:   -

IV.2.2) Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje

Datum:   17-07-2020

Lokalni čas:   16:00

IV.2.3) Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom

-

IV.2.4) Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje

EN

IV.2.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe

Trajanje v mesecih:   6

IV.2.7) Način odpiranja ponudb

Datum:   20-07-2020

Lokalni čas:   10:00

Kraj:   DG Energy, Rue de Mot 24, 1049 Brussels, BELGIJA, office 03/37.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:   Ponudniki se lahko udeležijo odpiranja ponudb, vendar jih lahko zastopa največ ena oseba. Na koncu odpiranja bo predsednik komisije za odpiranje ponudb navedel imena ponudnikov ter sklep o sprejemljivosti vsake prejete ponudbe. Cene, navedene v ponudbah, ne bodo sporočene.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1) Informacije o ponovitvah naročila

Ponovitev naročila:   ne

Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:   -

VI.2) Informacije o elektronskem poteku dela

Uporabljeno bo elektronsko naročanje:   ne

Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov:   ne

Uporabljeno bo elektronsko plačilo:   ne

VI.3) Dodatne informacije

-

VI.4) Postopki za revizijo

VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime
Splošno sodišče
Poštni naslov
Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj
Luxembourg
Poštna številka
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije

Uradno ime
Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov
1 avenue du Président Robert Schuman, PO BOX 403
Kraj
Strasbourg
Poštna številka
67001
Država
FRANCE
Telefon
+33 3881-72313
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:   Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Uradno ime
Splošno sodišče
Poštni naslov
Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj
Luxembourg
Poštna številka
L_2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
http://curia.europa.eu

VI.4.5) Datum pošiljanja tega obvestila

28-05-2020