Spoločný podnik ECSEL
Aankondiging van een opdracht

Organizácia sympózia spoločného podniku ECSEL, ktoré sa bude konať v roku 2019

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov
Spoločný podnik ECSEL
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Avenue de la Toison D'Or 56-60
Mesto/obec
Brussels
PSČ
1060
Kód NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
Administration Unit
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetová adresa (internetové adresy)

Hlavná adresa:   http://www.ecsel.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho:   -

I.2) Spoločné verejné obstarávanie

Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie:   nie

V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania:   -

Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán:   nie

I.3) Komunikácia

Ďalšie informácie možno získať na

vyššie uvedenej adrese

Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený. Ďalšie informácie môžete získať na:   http://www.ecsel.eu/procurements

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť

vyššie uvedenej adrese

elektronicky prostredníctvom:   -

Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii. Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: -

I.4) Druh verejného obstarávateľa

Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia

I.5) Hlavná činnosť

Iná činnosť:   elektronika

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov

Organizácia sympózia spoločného podniku ECSEL, ktoré sa bude konať v roku 2019

Referenčné číslo:   -

II.1.2) Hlavný kód CPV

Hlavný kód CPV:   79952000 - Služby na organizovanie podujatí

Doplnkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zákazky

Služby

II.1.4) Stručný opis

Spoločný podnik ECSEL pozve európske komunity v oblasti výrobného odvetvia a výskumu spolu s tvorcami rozhodnutí, aby predstavili a zhodnotili niekoľkoročný pokrok projektov financovaných v rámci programu spoločného podniku ECSEL v súvislosti s medzinárodným rozvojom v oblasti elektronických komponentov a systémov, a to pred širokým publikom (vrátane tlačových a ostatných verejne viditeľných nástrojov).

II.1.5) Celková odhadovaná hodnota

Hodnota bez DPH:   200.000,00

Mena:   EUR

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti:   nie

II.2) Opis

II.2.1) Názov

-

Časť č.:   -

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

Hlavný kód CPV:   -

Doplnkový kód CPV:   -

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:   RO321 - Bucureşti

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:   -

II.2.4) Opis obstarávania

Spoločný podnik ECSEL hľadá hospodársky subjekt, ktorý bude riadiť:
— logistiku, cateringové služby, branding a technické vybavenie na sympózium (17. jún/18. jún), ktoré sa bude konať v parlamente v Bukurešti,
— identifikáciu miesta a prenájom, logistiku, cateringové služby, branding a technické vybavenie na výstavu a spoločenské podujatie, ktoré sa bude konať 17. júna,
— identifikáciu miesta a prenájom, logistiku, cateringové služby a branding na spoločenské podujatie, ktoré sa bude konať 18. júna,
— logistiku, cateringové služby, branding a technické vybavenie pre zasadnutia rady verejných orgánov spoločného podniku ECSEL a správnej rady, ktoré sa budú konať 19.6.2019.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritériá

II.2.6) Odhadovaná hodnota

Hodnota bez DPH:   200.000,00

Mena:   EUR

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému

Trvanie v mesiacoch:   9

Toto obstarávanie môže byť obnovené:   nie

Opis obnovení:   -

II.2.9) Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť

Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:   -

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty:   nie

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie:   nie

Opis opcií:   -

II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch

Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:   nie

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:   nie

II.2.14) Doplňujúce informácie

-

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1) Podmienky účasti

III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

-

III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie

Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu:   nie

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

-

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

-

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť

Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu:   nie

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

-

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

-

III.1.5 Informácie o vyhradených zákazkách

Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb:   nie

Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest:   nie

III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:   -

Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:   -

III.2.2) Podmienky vykonania zákazky

-

III.2.2) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:   nie

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis

IV.1.1) Druh postupu

Verejná súťaž

IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:   nie

V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:   -

Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému:   nie

Dynamický nákupný systém môžu využiť ďalší zákazníci:   nie

IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu

Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať:   nie

IV.1.5) Informácie o rokovaní

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadať zákazku na základe prvotných ponúk bez vykonania rokovaní:   nie

IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii

Použije sa elektronická aukcia:   nie

Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:   -

IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:   nie

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:   -

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum:   14-01-2019

Miestny čas:   23:59

IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

-

IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

EN

IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Trvanie v mesiacoch:   9

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum:   21-01-2019

Miestny čas:   14:00

Miesto:   spoločný podnik ECSEL Avenue de la Toison d'Or 56-60 1060 Brussels, BELGICKO

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:   -

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1) Informácie o opakovaní obstarávania

Toto obstarávanie sa bude opakovať:   nie

Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:   -

VI.2) Informácie o elektronickom riadení práce

Použije sa elektronické objednávanie:   nie

Bude sa akceptovať elektronická fakturácia:   nie

Použijú sa elektronické platby:   nie

VI.3) Doplňujúce informácie

-

VI.4) Postupy preskúmania

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úradný názov
Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa
-
Mesto/obec
Luxembourg
PSČ
-
Štát
LUXEMBOURG
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Štát
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:   -

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úradný názov
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Štát
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.5) Dátum odoslania tohto oznámenia

22-11-2018