Aankondiging van een opdracht

Opdracht van bestellingen voor legistieke diensten met betrekking tot dossiers behandeld door de Directie Coördinatie van de Bouwplaatsen

De ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg en de bijhorende besluiten dienen gewijzigd te worden. Dit is ook zo voor de ordonnantie van 26 juli 2013 betreffende de toegang tot en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels, buizen en leidingen. Bovendien, heeft het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest de verplichting om uiterlijk op 1 januari 2016 de richtlijn met nummer 2014/61/EU, van het Europees Parlement en de Raad inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid om te zetten.

Publicatiedatum
08-12-2015
Deadline
23-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
79100000 - Juridische dienstverlening
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 21
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit
Postadres
Vooruitgangsstraat 80, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Coördinatie van de werven
Ter attentie van
De heer Olivier Van Craenenbroek

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 300000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

een verzekering die de beroepsrisico's dekt.

Vakbekwaamheid

De inschrijver duidt het team aan dat in werkelijkheid
met de opdracht belast zal zijn.
De technische en professionele bekwaamheid van de
inschrijver zal worden geanalyseerd op basis van de
volgende criteria en documenten:
1- Studiegetuigschriften en diploma’s: elk lid van het
team dient titularis te zijn van een diploma van
licentiaat/master in de rechten.
2- Ervaring in wetgevingstechniek: de inschrijver
bewijst zijn ervaring in de wetgevingstechniek door drie
opdrachten van redactie of wijziging van wetgevende
of regelgevende teksten bij te brengen die hem werden
toevertrouwd in de loop van de laatste drie jaar. In
dat kader omschrijft de inschrijver de opdracht die
hem werd toevertrouwd en preciseert hij het voorwerp
ervan. Hij voegt bij zijn offerte de opgestelde of
gewijzigde tekst. Hij deelt eveneens het bedrag van de
opdracht mee (ontvangen honoraria excl BTW) die niet
lager mogen zijn dan 10.000 €.
3- De opdracht dient effectief te zijn uitgevoerd geweest
door de inschrijver of door een lid van zijn team. De
goede uitvoering van de opdracht wordt bewezen door
een attest van goede uitvoering.
4- Ervaring in publiek en administratief recht: de
inschrijver bewijst een ervaring van minimaal drie jaar
aan in publiek en administratief recht. Om dit te doen,
geeft hij zijn professionele loopbaan weer en deelt hij
een lijst mee van referenties van opdrachten uitgevoerd
tijdens de laatste drie jaar.
5- Taalkennis: de inschrijver moet zijn actieve
tweetaligheid aantonen in het Frans en het Nederlands.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1772 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!