Z.org KU Leuven vzw
Aankondiging van een opdracht

AANSTELLING VAN EEN SOCIAAL SECRETARIAAT

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Z.org KU Leuven vzw
Nationaal identificatienummer
BE0558 906 971
Postadres
Leuvensesteenweg 517
Plaats
Kortenberg
Postcode
3070
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Nadine Vanlaer
Telefoon
+32 27580760
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.zorgkuleuven.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   ja

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/102/WC/2020

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Ziekenhuis

I.5) Hoofdactiviteit

Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

AANSTELLING VAN EEN SOCIAAL SECRETARIAAT

Referentienummer:   sociaal secretariaat 2021

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79211110 - Loonadministratiediensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79631000 - Personeels- en loonlijstdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE242 - Arr. Leuven

Voornaamste plaats van uitvoering:   Z.org KU Leuven vzw, Leuvensesteenweg 517 te 3070 Kortenberg

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht betreft het aanstellen van een sociaal secretariaat volgens de bepalingen van het bestek De diensten omvatten 5 blokken in het technisch bestek weergeven: Loonpakket, payroll, sociale formaliteiten, koppeling naar boekhouding, interne en externe rapporteringen.
Toelichting:
Z.org KU LEUVEN VZW groepeert alle activiteiten van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (UPC KU Leuven) en het Psychiatrische Verzorgingstehuis Andreas (PVT Andreas).
De activiteiten van UPC KU Leuven bevinden zich momenteel op twee campussen: campus Kortenberg en campus Gasthuisberg te Leuven. De activiteiten van PVT Andreas zijn eveneens verdeeld over twee campussen: campus Lubbeek en campus Melsbroek. Het PC waaronder de activiteiten vallen is PC 330. Daarnaast is Z.org KU Leuven eveneens betrokken bij verschillende mobiele teams en zorgnetwerken. Binnen Z.ORG KU Leuven alsook de verschillende zorgnetwerken zijn verschillende personeelsstatuten van toepassing. Deze aanbesteding kan uitgebreid worden naar al onze gelieerde partners gedurende de looptijd van het contract.
De aanbestedende overheid treedt ook op in naam van Medisch Centrum St.-Jozef vzw, Abdijstraat 2 3740 Bilzen.
Medisch Centrum St.-Jozef vzw groepeert alle activiteiten van het psychiatrisch ziekenhuis en het psychiatrisch verzorgingstehuis. De activiteiten van het psychiatrisch ziekenhuis bevinden zich momenteel op twee campussen: campus Munsterbilzen en campus ZMK te Maaseik. De activiteiten van PVT zijn eveneens verdeeld over twee campussen: campus Munsterbilzen en campus Tongeren. Het PC waaronder de activiteiten vallen is PC 330. Daarnaast is Medisch Centrum St.-Jozef vzw ook betrokken bij verschillende mobiele teams en zorgnetwerken.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Dienst na verkoop  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   Technische kwaliteit en gebruiksgemak  / Weging:   36

Kwaliteitscriterium - Naam:   Technische kwaliteit en gebruiksgemak  / Weging:   4

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit en gebruiksgemak  / Weging:   15

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-01-2021

Einde:   31-12-2024

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet van de inschrijver en van de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht uitmaakt en dit over de laatste drie beschikbare boekjaren.
2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017

Eventuele minimumeisen:

1. De totale omzet van de inschrijver dient minimaal 1.000.000 EUR te zijn.
2. De inschrijver gebruikt hiervoor bijlage II van dit bestek

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Een lijst met de voornaamste gelijkaardige referenties van Belgische ziekenhuizen, gedurende de laatste drie jaar, met vermelding van de contactpersoon, contactgegevens, periode van uitvoering en omzet.

Eventuele minimumeisen:

1. Teneinde aan te tonen dat hij beschikt over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke ervaring en middelen dient de inschrijver een lijst voor te leggen van de voornaamste referenties, sector gebonden aan PC 330, die gedurende de afgelopen periode van maximaal drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, van de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Deze lijst bevat ondernemingen van minimum 500 FTE werknemers, met diverse werkschema’s, glijdende uren,…
De referentielijsten moeten in het Nederlands opgesteld zijn of de inschrijver voegt een correcte Nederlandstalige vertaling in bijlage. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om voormalige opdrachtgevers te contacteren en indien nodig verduidelijking te vragen. De opdrachtgever kan de inschrijvers tijdens de procedure te allen tijde verzoeken de vereiste ondersteunende documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   05-08-2020

Plaatselijke tijd:   14:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   01-02-2021

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   05-08-2020

Plaatselijke tijd:   14:00

Plaats:   Economaat UPC, Leuvensesteenweg 517 te 3070 Kortenberg

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van Eerste Aanleg - Afdeling Leuven
Postadres
Ferdinand Smoldersplein 5
Plaats
Leuven
Postcode
3000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-06-2020