Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
Aankondiging van een gegunde opdracht

Zapewnianie analiz sprawozdań finansowych i doradztwa w dziedzinie rachunkowości

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Treurenberg 22
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1049
Kod NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
SRB Procurement
Tel.
+32 24903551
E-mail
[email protected]
Faks
-

Adresy internetowe

Główny adres:   http://www.srb.europa.eu

Adres profilu nabywcy:   -

I.2) Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień:   nie

W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:   -

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca:   nie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Zapewnianie analiz sprawozdań finansowych i doradztwa w dziedzinie rachunkowości

Numer referencyjny:   SRB/OP/2/2019

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV:   66100000 - Usługi bankowe i inwestycyjne

Uzupełniający kod CPV:   -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

Zapewnianie analiz sprawozdań finansowych i doradztwa w dziedzinie rachunkowości. Zob. dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem platformy elektronicznych zamówień publicznych (eTendering) podanym w pkt I.3) „Komunikacja”.

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części:   nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość:   24.000.000,00

Waluta:   EUR

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa

-

Część nr:   -

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   79400000 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   Uprzedza się, że szereg zadań w ramach wielokrotnej umowy ramowej o usługi będzie realizowanych Brukseli i w każdej innej lokalizacji.

II.2.4) Opis zamówienia

Zob. dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem platformy elektronicznych zamówień publicznych (eTendering) podanym w pkt I.3) „Komunikacja”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena - Waga:   30

Kryterium jakości - Nazwa:   podejście i metodyka  / Waga:   40

Kryterium jakości - Nazwa:   zarządzania zadaniami  / Waga:   20

Kryterium jakości - Nazwa:   zarządzania zasobami i utrzymaniem lojalności  / Waga:   10

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

-

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:   tak

Ustanowiono dynamiczny systemu zakupów:   nie

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną:   nie

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:   nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:   2019/S 210-512166

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów opublikowanego w ramach powyższego ogłoszenia o zamówieniu:   nie

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego:   nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   SRB/OP/2/2019

Część nr:   -

Nazwa:   Zapewnianie analiz sprawozdań finansowych i doradztwa w dziedzinie rachunkowości

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy

29-05-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   8

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   4

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   8

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Ernst and Young Consulting
Krajowy numer identyfikacyjny
0471938850
Adres pocztowy
De Kleetlaan 2
Miejscowość
Diegem
Kod NUTS
BE241
Kod pocztowy
1831
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   24.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   24.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   SRB/OP/2/2019

Część nr:   -

Nazwa:   Zapewnianie analiz sprawozdań finansowych i doradztwa w dziedzinie rachunkowości

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy

29-05-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   8

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   4

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   8

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Krajowy numer identyfikacyjny
HRB1981
Adres pocztowy
Fuhlentwiete 12
Miejscowość
Hamburg
Kod NUTS
DE600
Kod pocztowy
20355
Państwo
DEUTSCHLAND
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   24.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   24.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   SRB/OP/2/2019

Część nr:   -

Nazwa:   Zapewnianie analiz sprawozdań finansowych i doradztwa w dziedzinie rachunkowości

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy

29-05-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   8

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   4

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   8

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA
Krajowy numer identyfikacyjny
429053863
Adres pocztowy
Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J
Miejscowość
Zaventem
Kod NUTS
BE241
Kod pocztowy
1930
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   24.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   24.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   SRB/OP/2/2019

Część nr:   -

Nazwa:   Zapewnianie analiz sprawozdań finansowych i doradztwa w dziedzinie rachunkowości

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy

29-05-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   8

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   4

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   8

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Krajowy numer identyfikacyjny
HRB 106191B
Adres pocztowy
Klingelhöferstraße 18
Miejscowość
Berlin
Kod NUTS
DE300
Kod pocztowy
10785
Państwo
DEUTSCHLAND
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   24.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   24.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   SRB/OP/2/2019

Część nr:   -

Nazwa:   Zapewnianie analiz sprawozdań finansowych i doradztwa w dziedzinie rachunkowości

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy

29-05-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   8

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   4

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   8

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Oliver Wyman BVBA
Krajowy numer identyfikacyjny
0645.633.285
Adres pocztowy
Avenue Herrmann-Debroux 2
Miejscowość
Brussels
Kod NUTS
BE10
Kod pocztowy
1160
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Mazars Advisory Services BVBA
Krajowy numer identyfikacyjny
0844.915.134
Adres pocztowy
Avenue Marcel Thiry 77 b4
Miejscowość
Brussels
Kod NUTS
BE10
Kod pocztowy
1200
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   24.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   24.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   SRB/OP/2/2019

Część nr:   -

Nazwa:   Zapewnianie analiz sprawozdań finansowych i doradztwa w dziedzinie rachunkowości

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy

29-05-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   8

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   4

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   8

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Alvarez and Marsal Deutschland GmbH
Krajowy numer identyfikacyjny
HRB178338
Adres pocztowy
Thierschplatz 6
Miejscowość
Munich
Kod NUTS
DE212
Kod pocztowy
80538
Państwo
DEUTSCHLAND
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   24.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   24.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   SRB/OP/2/2019

Część nr:   -

Nazwa:   Zapewnianie analiz sprawozdań finansowych i doradztwa w dziedzinie rachunkowości

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy

29-05-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   8

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   4

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   8

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Grant Thornton UK LLP
Krajowy numer identyfikacyjny
OC307742
Adres pocztowy
30 Finsbury Square
Miejscowość
London
Kod NUTS
UKI
Kod pocztowy
EC2A 1AG
Państwo
UNITED KINGDOM
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Grant Thornton Ireland
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
13-18 City Quay
Miejscowość
Dublin
Kod NUTS
IE061
Kod pocztowy
D02 ED70
Państwo
IRELAND
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   24.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   24.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   SRB/OP/2/2019

Część nr:   -

Nazwa:   Zapewnianie analiz sprawozdań finansowych i doradztwa w dziedzinie rachunkowości

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy

29-05-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   8

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   4

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   8

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
PwC EU Services EESV
Krajowy numer identyfikacyjny
0872.793.825
Adres pocztowy
Woluwe Garden, Woluwedal
Miejscowość
Brussels
Kod NUTS
BE10
Kod pocztowy
1932
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   24.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   24.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe

-

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa
Sąd
Adres pocztowy
Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość
Luxembourg
Kod pocztowy
L-2925
Państwo
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Faks
+352 4303-2100
Adres internetowy
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:   -

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa
Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
Adres pocztowy
Treurenberg 22
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1049
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
+32 24903551
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

11-06-2020

Załącznik D1 – Zamówienia ogólne: Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1. Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji zgodnie z art. 32 dyrektywy 2014/24/UE

Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na:

procedurę otwartą:   nie

procedurę ograniczoną:   nie

Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie:   -

Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:

brak konkurencji ze względów technicznych:   nie

zamówienie mające na celu stworzenie lub nabycie niepowtarzalnego dzieła sztuki lub wykonania artystycznego:   nie

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   nie

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   nie

Dodatkowe dostawy realizowane przez pierwotnego dostawce zamawiane zgodnie z warunkami ścisłe określonymi w dyrektywie:   nie

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   -

Zamówienie na usługi, które zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu:   -

Dostawy towarów notowanych i nabywanych na rynku towarowym:   -

Nabycie dostaw lub usług na szczególnie korzystnych warunkach:

od dostawcy, który definitywnie likwiduje swoja działalność:   -

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   -

2. Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.Urz. UE

Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy:   nie

3. Wyjaśnienie

-