Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Ondersteuning changemanagement en asset management strategie

In het kader van zijn implementatieprogramma van asset management, wenst Infrabel gebruik te maken van de diensten van een adviesbureau waarvan de consultants volgende opdrachten zullen verzekeren:
Op basis van zijn grondige ervaring op gebied van asset management voor infrastructuren, zal de kandidaat het interne projectteam en de technische diensten adviseren in diverse activiteitsdomeinen betreffende de strategie asset management en het beheer van de change management van de verschillende lopende projecten. De consultants zullen onder andere werken op een globaal communicatieplan, informatiepresentaties, workshopanimaties, discussies met het management, ……
Een raamcontract zal gesloten worden voor de duur van twee jaar, tweemaal verlengbaar met drie maanden..
Infrabel behoudt zich het recht voor om voor soortgelijke diensten als voorzien in huidige opdracht, toepassing te maken van Art 53 §2, 6° b van de Wet 15 juni 2006.

Publicatiedatum
27-08-2013
Deadline
30-09-2013 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-P11
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Leyman Sara

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kwalitatieve selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van hun economische, financiële en
technische capaciteiten. De kandidaturen dienen in 2 exemplaren op papier te worden ingediend en 1 exemplaar op elektronische drager (CD-ROM, USB-stick).
Het bestek wordt slechts opgestuurd na de selectie van de kandidaturen!
- De kandidaat dient ons een attest te bezorgen, afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid
waarbij hij aangesloten is en waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen nagekomen is tot en met 31/03/2013, m.b.t.
de betaling der bijdragen van de sociale zekerheid, overeenkomstig de Belgische wetgeving of deze van het land waar hij gevestigd is,
- Een recent attest van niet-faling afgeleverd door de rechtbank van Koophandel,
- Een recent attest van de directe belastingen en van de BTW-administratie.
Indien de kandidaat niet de uitvoerder is van de dienst, dienen de inlichtingen ook betrekking te hebben op de uitvoerder van de dienst.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat dient ons te laten geworden:
- zijn zakencijfer van de laatste 3 jaren (in de vorm van een tabel),
- zijn winst- of verliescijfers van de laatste 3 jaren (in de vorm van een tabel).
Geen jaarverslagen bijvoegen!

Vakbekwaamheid

Voor de weerhouding van de kandidatuur van het bedrijf, moet het referenties betreffende tewerkstelling van personeel voor gelijkaardige opdrachten kunnen voorleggen.
De kandidaat moet aantonen dat hij profielen kan voorstellen met volgende competenties:
- uitstekende kennis van de implementatie van de praktische processen van physical asset mangagement (zie beschrijving opdracht)
- uitstekende kennis van het Belgische en internationale spoorwegennet
Voldoende technische en materiële capaciteit om in het kader van deze opdracht aan de behoeften van de Aanbestedende Overheid te kunnen beantwoorden;
Om de Inschrijver toe te laten aan te tonen dat hij aan deze criteria beantwoordt, voegt hij de volgende informatie bij zijn kandidatuur:
• Over de drie laatste jaren, de globale omzet en de omzet gerelateerd aan de prestaties waarover het in deze opdracht gaat;
• De lijst met de drie belangrijkste klanten ( naam, contactpersoon met tel.nr, e-mail adres, adres en jaarlijks omzetcijfer), voor de prestaties waarover het in deze opdracht gaat, met toelating om deze klanten te contacteren;
• Het aantal gemiddelde FTE over de laatste 3 jaar specifiek in de spoorwegen branche;
De referenties mogen niet ouder zijn dan 5 jaar.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1822 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!