Rectificatie

Raamovereenkomst - Externe Reproductie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
VZW Arteveldehogeschool
Nationaal identificatienummer
0474.120.360_206
Postadres
Hoogpoort 15
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jolien De Neve
Telefoon
+32 092349238
E-mail
overheidsopdrachten@arteveldehs.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.arteveldehs.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332966

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst - Externe Reproductie

Referentienummer: Arteveldehogeschool-AHS/2019/007-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79521000 - Fotokopieerdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De aanbestedende overheid is op zoek naar een onderneming die in staat is, d. m. v. een “voor de aanbestedende overheid” op maat ontwikkelde (online) bestellingstool, documenten te reproduceren (kopiëren), afwerken (plastificeren, perforeren, inlijmen, inringen, nieten, plooien, …) en op zeer korte termijn (bijvoorbeeld de dagdagelijkse opdrachten in een tijdsspanne < 24u) te leveren aan o.a. alle campussen en andere locaties van de Arteveldehogeschool vzw.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-03-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-504245

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 032-072180

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Op pagina 6 van de selectieleidraad werd bij de omschrijving van de opdracht 35% aangepast naar 55% Omvang van de opdracht: Onderstaande simulatie biedt een indicatie van de omvang van de opdracht: Samen (A+B) zijn deze goed voor 55% van de totale omvang van de opdracht op jaarbasis.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!